• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 triển khai Chỉ thị 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Văn bản khác 130/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 130/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 44-CT/TW NGÀY 16/4/2020 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH VÀ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ

Căn cứ Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị;

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 3396-CV/TU ngày 19/5/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong công tác quản lý và trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị

- Các cơ quan báo chí; các Sở, ban, ngành có trang thông tin điện tử, bản tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố; Đài truyền thanh cấp xã: tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách lý luận chính trị.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương đưa nội dung nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.

- Việc học tập, nghiên cứu sách lý luận chính trị, nội dung tuyên truyền gắn với việc giáo dục chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nghiệp đổi mới của đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức phát hành

a) Tăng cường đặt hàng sách lý luận chính trị

- Các Sở, ban, ngành tăng cường đặt hàng các xuất bản phẩm, khuyến khích phát triển văn hóa đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị nhằm nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới.

- Các địa phương trên địa bàn tỉnh có kế hoạch cụ thể về việc đặt hàng sách lý luận, chính trị; cấp phát sách lý luận, chính trị thiết yếu cho cơ sở. Các xã, phường, thị trấn thực hiện bố trí đặt tủ sách để người dân thuận tiện nghiên cứu, học tập.

b) Phát hành sách trong hệ thống thư viện

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch đặt, mua sách lý luận, chính trị để cung cấp, bổ sung vào kho sách của thư viện và kho sách luân chuyển phục vụ nhu cầu nghiên cứu về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

+ Tăng cường đầu tư nâng cấp trang http://thuvien.vinhphuc.gov.vn; trong đó chú trọng xây dựng chuyên mục phổ biến sách lý luận, chính trị. Đồng thời hằng năm xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn lực thông tin từ 3.000 đến 5.000 tài liệu điện tử, nhằm giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách lý luận, chính trị thông qua hình thức phục vụ thư viện điện tử.

+ Thực hiện luân chuyển sách báo xuống cơ sở từ 04 đến 06 lượt/năm. Đồng thời tuyên truyền, tổ chức tốt phong trào đọc sách báo thông qua phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện.

+ Thư viện tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập, tìm hiểu kiến thức từ sách, trong đó có sách lý luận, chính trị thông qua các hình thức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách; các kỳ tuyên truyền giới thiệu sách ở 03 cấp tỉnh, huyện, xã nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị.

- Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện trường học nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập, tìm hiểu kiến thức từ sách của học sinh, sinh viên. Bổ sung sách lý luận, chính trị vào hệ thống thư viện trường học để phục vụ công tác nghiên cứu về lý luận chính trị của giáo viên.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

c) Đổi mới phương thức phát hành

- Sở Thông tin và Truyền thông: tiếp tục tham mưu, thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị góp phần nâng cao nhu cầu đọc sách và phát triển phát hành sách.

- Các đơn vị phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh: đổi mới phương thức phát hành, nâng cao hiệu quả phát hành đặc biệt là phát hành sách trên mạng Internet.

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra công tác xuất bản, in, phát hành sách lý luận chính trị

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xuất bản, in, phát hành sách lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh.Trong đó, chú ý đến việc thẩm định cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh có nội dung về nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị;quản lý tốt việc lưu chiểu xuất bản phẩm, đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do Sở cấp phép.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Quan tâm chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lịch sử địa phương; phổ biến sâu rộng tài liệu tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng của tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp đỡ nghiên cứu, biên soạn, tham gia thẩm định nội dung cuốn lịch sử, truyền thống cách mạng của các xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố chưa xuất bản.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan có trang thông tin điện tử tổng hợp, bản tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố; Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW và sách lý luận chính trị.

3. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tuyên tuyền nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động phát hành tại địa phương.

4. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc Cổng, Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục, chuyên đề, đổi mới cách thức truyền thông về sách lý luận, chính trị. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng đối tượng; phát huy lợi thế của các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử để giới thiệu, phổ biến nội dung sách lý luận chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục XB - IN - PH (Bộ TT&TT);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng TT-GTĐT;
Lưu VT, TH2. (V- b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Vũ Việt Văn
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 130/KH-UBND

344

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449946