• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam


 

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Đắk Nông ban hành

Tải về Văn bản khác 130/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KHOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 27).

Xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương của Đảng, triển khai tốt các chính sách của nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức, làm cho toàn xã hội hiểu đúng và coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị có liên quan xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết 27 và Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư (sau đây gọi tắt là Kết luận số 52-KL/TW).

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Các Sở, Ban, ngành, địa phương phối hợp với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Kết luận số 52-KL/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nêu trong Nghị quyết 27.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, chiến lược, chính sách, pháp luật về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức

- Các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu đề xuất Bộ, ngành trung ương sửa đổi, hoàn thiện những thể chế, cơ chế bất cập, đồng thời xây dựng một số chính sách trong phạm vi cho phép của tỉnh đảm bảo việc khuyến khích, trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức nói chung; tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các chương trình, đề tài, dự án, khoa học và công nghệ; đẩy mạnh triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ khối nghiên cứu ra doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; rà soát, hoàn thiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưng tài năng trẻ từ học sinh, tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tạo tiền đề cho phát triển trí thức của tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ khả năng ngân sách địa phương, cân đối nguồn vốn đầu tư và các nguồn huy động hp pháp khác để phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

4. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các Sở, ngành liên quan đề xuất việc kiện toàn tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các Hội thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kthuật đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chịu trách nhiệm ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được xác định tại Kế hoạch này bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27, Kết luận 52-KL/TW của Trung ương và Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch và kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp để bảo đảm thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, các Sở, ngành, địa phương cần chủ động đề xuất, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các S
, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chc chính trị - xã hội;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX(Vn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Tôn Thị Ngọc Hạnh
Ngày ban hành: 17/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 130/KH-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446117