• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Văn bản khác 130/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013.

Để công tác triển khai và thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đồng bộ và thống nhất, bám sát nội dung quy định của Luật và Nghị định, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nhằm giúp cho các ngành, các cấp nắm vững và thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm thực hiện thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính.

- Tập trung triển khai những nội dung trọng tâm, những quy định cụ thể áp dụng trong thực tiễn nhằm thực hiện đúng quy định của Luật, Nghị định về công tác xử lý phạm hành chính.

II. NỘI DUNG

Triển khai một số nội dung chủ yếu của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Quy định về xác định thẩm quyền xử phạt.

- Quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản.

- Hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt.

- Xác định tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

- Một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị triển khai:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch của tỉnh và nội dung Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho lãnh đạo, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự cấp huyện.

Trên cơ sở tham dự hội nghị triển khai của tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục tổ chức triển khai trong cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và từng bước phổ biến trong nhân dân.

Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 20 tháng 9 năm 2013.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị định cho thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp xã, Công an và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện những nội dung trên.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền nội dung của Nghị định đến cán bộ, công chức và nhân dân của địa phương để mọi người nắm vững và thông suốt.

Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 20 tháng 10 năm 2013.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm biên soạn tài liệu và tuyên truyền nội dung Nghị định thông qua tài liệu sinh hoạt “Ngày pháp luật” và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp Sở Tư pháp triển khai nội dung Nghị định cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ làm công tác quản lý, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc có thẩm quyền xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của ngành, địa phương mình về nội dung Nghị định nhằm đảm bảo việc chấp hành và áp dụng thống nhất đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: 20 tháng 10 năm 2013

4. Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị Báo Ấp Bắc có chương trình, mục tin riêng tuyên truyền về nội dung Nghị định.

5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Tài liệu:

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ.

- Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 130/KH-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207845