• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 về triển khai “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về Văn bản khác 131/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 131/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1380/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp then, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Quyết định số 1380/QĐ-TTg đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo việc thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

- Gắn việc tổ chức thực hiện Đề án với việc triển khai các nội dung công việc cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1380/QĐ-TTg

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1380/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp chức năng, nhiệm vụ quản lý.

- Văn phòng UBND tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải nội dung Quyết định số 1380/QĐ-TTg , tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, trên Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí, bằng các hình thức phù hợp với địa phương.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên ngay sau khi Kế hoạch được ban hành.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý ở địa phương.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018.

3. Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018.

4. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện

- Văn phòng UBND tình chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Công an cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên địa bàn quản lý; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo.

5. Chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg

Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí (báo cáo được lồng ghép trong báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên).

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện.

Tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết trong chương trình cải cách hành chính hàng năm để đánh giá hiệu quả thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt; đồng thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện không tốt, từ chối việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, xong trước ngày 31/12/2018.

2. Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg được phân công tại Kế hoạch này. Hướng dẫn triển khai thực liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành mình quản lý; cung cấp biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Triển khai, thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ liên thông theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo lĩnh vực quản lý khi có đủ điều kiện.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện bố trí kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho UBND cấp xã nhằm từng bước hiện đại hóa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

5. Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo Đề án được phê duyệt. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trong triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ liên thông các thủ tục hành chính.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; hướng dẫn việc triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có đủ điều kiện.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch và các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định 1380/QĐ-TTg. Triển khai, thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ liên thông theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn khi có đủ điều kiện.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ của UBND cấp xã được quy định tại Điểm b, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1380/QĐ-TTg .

Trên đây là Kế hoạch về triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT, Tỉnh ủy, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- BHXH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.Trangnt

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 131/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành: 07/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 131/KH-UBND

55

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442234