• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Văn bản khác 131/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI VIỆT NAM ĐI DU LỊCH VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Thu hút du khách trong tỉnh và khách du lịch từ các địa phương trong cả nước đến với du lịch Thanh Hóa; phấn đấu nâng cao các chỉ tiêu về du lịch năm 2020; khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động đến ngành dịch vụ du lịch trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, cơ quan quản lý các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch toàn tỉnh.

- Các hoạt động triển khai Chương trình có tính khả thi và hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa nhằm khuyến khích người dân đi du lịch; đồng thời, đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Đảm bảo các điều kiện đáp ứng điểm đến và dịch vụ an toàn

- Nội dung: Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh; tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo các điều kiện an toàn trong hoạt động du lịch.

- Thời gian thực hiện: Đến khi Thế giới công bố hết dịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có; xây dựng sản phẩm du lịch mới và các gói kích cầu du lịch hấp dẫn

2.1. Công bố tour du lịch Thanh Hóa - Ninh Bình

- Nội dung: Tổ chức khảo sát, xây dựng tour du lịch kết nối các địa điểm du lịch của tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa; thực hiện Công bố tour du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2020.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch Ninh Bình, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, UBND các huyện, thị xã, TP liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Phát triển du lịch tỉnh năm 2020 đã ghi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nguồn XHH và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2.2. Thực hiện Dự án làng bích họa tại thành phố Sầm Sơn

- Nội dung: Hoàn thành và đưa vào hoạt động Dự án Làng bích họa tại Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tạo điểm đến tham quan mới cho du lịch thành phố Sầm Sơn và du lịch tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2020.

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Sầm Sơn

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Phát triển du lịch tỉnh năm 2020 đã giao cho Trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nguồn ngân sách thành phố Sầm Sơn, XHH và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2.3. Hình thành các dịch vụ, điểm đến mới

- Nội dung: Xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thiện và đưa vào hoạt động các sản phẩm du lịch bổ trợ: Phố đi bộ, chợ đêm ở thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa; du lịch nông nghiệp, trang trại tại các huyện Thạch Thành, Thọ Xuân, Thường Xuân...

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Kinh phí: Từ nguồn ngân sách của địa phương, nguồn XHH và các nguồn đóng góp, huy động hợp pháp khác.

2.4. Phát động và tổ chức công bố Chương trình kích cầu du lịch

- Nội dung: Kêu gọi, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch chung tay hưởng ứng, phối hợp xây dựng các chiến dịch kích cầu du lịch với phương châm “Tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm”, đồng thời, đảm bảo tiêu chí an toàn, hấp dẫn khách du lịch; tổ chức Công bố Chương trình kích cầu của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong tình.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 đã cấp cho đơn vị trong dự toán đầu năm; nguồn XHH và huy động hợp pháp khác.

2.5. Làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có

- Nội dung: Định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; tiến hành đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật; bổ sung, làm mới sản phẩm dịch vụ, tái cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Thời gian thực hiện: Hết năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa.

2.6. Hoàn thiện và duy trì môi trường văn minh du lịch

- Nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch đến các đối tượng tham gia hoạt động, dịch vụ du lịch tại các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Phát triển du lịch tỉnh năm 2020 đã giao cho các đơn vị.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, khai thác thị trường khách

3.1. Lập trang facebook “Du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn”

- Nội dung: Lập và duy trì Facebook “Du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn” và đăng tải thông tin cập nhật diễn biến, tình hình trong tỉnh; sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu du lịch; phát động chiến dịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; “Người Thanh Hóa đi du lịch Thanh Hóa”; giới thiệu các điểm đến, các dịch vụ an toàn tại Thanh Hóa...

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; các doanh nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp du lịch trong tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa.

3.2. Xúc tiến, kết nối tuyến du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Nội dung: Xây dựng và triển khai kế hoạch liên kết các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình để kết nối tuyến du lịch, tuyên truyền xúc tiến du lịch.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Phát triển du lịch tỉnh năm 2020 đã ghi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nguồn XHH và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3.3. Tổ chức đón đoàn famtrip Quảng Nam và tổ chức Hội nghị xúc tiến hợp tác Thanh Hóa - Quảng Nam

- Nội dung: Tổ chức đón đoàn famtrip của tỉnh Quảng Nam đến khảo sát các khu, điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa và tổ chức Hội nghị xúc tiến hợp tác phát triển du lịch Thanh Hóa - Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, các đơn vị liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Phát triển du lịch tỉnh năm 2020 đã ghi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.4. Kết nối du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình

- Nội dung: Xây dựng và triển khai kế hoạch liên kết các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình để kết nối tuyến du lịch, tuyên truyền xúc tiến du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Phát triển du lịch tỉnh năm 2020 đã ghi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.5. Tổ chức đoàn khảo sát kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Tây nam Bộ

- Nội dung: Tổ chức đoàn khảo sát kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Tây nam Bộ, xây dựng tour du lịch đưa khách về Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan xúc tiến du lịch của các tỉnh liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2020 đã ghi cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

3.6. Tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa tại các hội chợ, sự kiện du lịch

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn bên lề Hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình Phát triển du lịch tỉnh năm 2020 đã cấp cho các đơn vị.

3.7. Quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Nội dung: Xây dựng hình ảnh, slogan mới và nội dung quảng bá “Thanh Hóa - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”; biên soạn các ấn phẩm; thực hiện các chuyên đề, bài viết, ký sự, phim tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh, nét đẹp đời sống, con người, danh lam thắng cảnh của Thanh Hóa trên VTV, các báo, đài trung ương và địa phương, trên youtube, trên mạng xã hội...

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống; Hiệp hội Du lịch tỉnh,

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn chi thường xuyên và các nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 đã cấp cho các đơn vị trong dự toán đầu năm; nguồn XHH và huy động hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định/.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Du lịch (để t/h, b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn;
- Các sở: VHTT&DL, TT&TT, TC;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị: TTXTĐTTM&DL, HHDL, Đài PTTH tỉnh, Báo TH, Báo VHĐS (để th/h);
- Lưu VT, KTTC (VA21197).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 131/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 12/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 131/KH-UBND

47

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453850