• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý sử dụng vật liệu nổ


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Kế hoạch 13102/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Văn bản khác 13102/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13102/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây viết tắt là Luật), có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018.

Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1356/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan khác trong công tác triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức tốt việc tuyên truyền phổ biến, triển khai rộng rãi Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện nghiêm túc.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình phải chủ động tổ chức, triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu của Luật.

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hiệu quả trong việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật

a) Nội dung

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Phân công nhiệm vụ

- Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

+ Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sổ sách, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo cốt cán và cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã, Dân phòng, Bảo vệ dân phố...

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sổ sách và tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ.

- Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

- Sở Tư pháp có Kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ lãnh đạo của tỉnh huyện; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên truyền, phổ biến Luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nội dung Luật các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, nhằm làm cho mọi cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ và chấp hành nghiêm các nội dung liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và có trách nhiệm tuyên truyền cho gia đình, người thân, mọi người xung quanh biết nâng cao nhận thức, có trách nhiệm tuân thủ đúng pháp luật.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để sửa đổi bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thống kê lập danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để tham mưu UBND tỉnh tập hợp báo cáo Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ sửa đổi, bổ sung. Đồng thời rà soát, tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi bổ sung thay thế, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành để bảo đảm phù hợp với Luật.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền quản lý của lực lượng quân đội.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

d) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành công thương.

Thời gian thực hiện: Qúy IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

3. Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật

- Tham mưu HĐND và UBND tỉnh tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền nhằm thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (trên cơ sở rà soát, lập danh mục rà soát và dự kiến kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh).

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

4. Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Luật, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

a) Công an tỉnh

Tổ chức đăng ký, cấp, thu hồi các loại giấy phép trong công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức doanh nghiệp được phép kinh doanh, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an tỉnh.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên phạm vi loàn tỉnh.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh.

- Tổ chức đăng ký, cấp giấy phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Quân đội.

- Tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy vũ khí quân dụng, vật liệu nổ do cơ quan Công an hoặc các tổ chức và cá nhân giao nộp

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc lực lượng Quân đội quản lý.

- Thực hiện và phối hợp với Công an tỉnh trong việc sửa chữa, chuyển loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

c) Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh

- Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh.

- Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

d) Sở Công Thương

Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

đ) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trang bị, quản lý, sử dụng các loại vũ khí trong huấn luyện, thi đấu thể thao; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc chuyển loại, thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí thể thao.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí thể thao đã được trang bị cho các đối tượng.

e) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

g) Sở Tài chính

Có trách nhiệm hướng dẫn việc cấp và sử dụng kinh phí phục vụ việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; việc thu lệ phí đăng ký, cấp giấy phép để quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

h) Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng chương trình phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các trường phổ thông, trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

i) Các sở, ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc nội dung quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Định kỳ hàng năm phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được trang bị, quản lý, sử dụng để có biện pháp xử lý theo quy định.

k) UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng ở địa phương thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Định kỳ hàng năm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được trang bị, quản lý, sử dụng để có biện pháp xử lý theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

l) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, các sở, ban, ngành được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi Công an tỉnh (qua Phòng PV11) tập hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí triển khai thi hành Luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung trong kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công

2. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện nghiêm túc Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- V11, C41-BCA;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- VPTU, VP.ĐĐBQH, VP.HĐND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, NC, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13102/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 15/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 13102/KH-UBND

81

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393469