• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Văn bản khác 132/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 01/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chn chnh công tác quy hoạch xây dựng, qun lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị đảm bảo đồ án được phê duyệt đạt chất lượng cao, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiển giáo dục và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo việc tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng kịp thời, thống nhất và tuân thủ quy định pháp luật.

- Trên cơ sở Chương trình, Đề án, Kế hoạch của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế phát triển xã hội của địa phương.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan; sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

II. Nhiệm vụ:

- Lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị và ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định. Hoàn thành trước năm 2020.

- Cân đi nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kthuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.

- Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhm loại bỏ cơ chế xin cho.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt đim các vi phạm tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

III. Tổ chức thực hiện:

1. SXây dựng:

- Tổ chức nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kthuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ th; đảm bảo việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đúng theo quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập đồ án quy hoạch mới, điều chỉnh đồ án quy hoạch.

- Lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị và ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định.

- Chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị đảm bảo sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.

- Tăng cường phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bn quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn các địa phương nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm, kịp thời, dt điểm các vi phạm theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, địa phương rà soát, kiểm tra các quy định có liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do UBND tỉnh ban hành nhằm đảm bảo phù hợp Luật Quy hoạch và các quy định, Thông tư hướng dẫn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

2. SKế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường xã hội hóa hoạt động đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kthuật gắn với phát triển đô thị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu việc cân đi và bố trí kinh phí cho việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu, phân bổ vốn đầu tư công hàng năm, trung hạn thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình ngân sách của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan rà soát các quy định có liên quan đến việc đu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án; tổng hợp danh mục các dự án để đấu thầu dự án đúng theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai các quy định liên quan đến chính sách tài chính về sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất để đảm bảo tính khả thi, nhm sử dụng nguồn lực từ đất đô thị hiệu quả, minh bạch, ổn định và lâu dài.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí kinh phí cho việc đánh giá quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước,

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì thực hiện tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ về lập, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các cán bộ quản lý cấp huyện.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phrà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng. Hướng dẫn các địa phương quản lý sử dụng đất đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan rà soát các quy định có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án; tổng hợp danh mục các dự án đấu giá quyền sdụng đất đúng theo quy định, báo cáo đxuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

5. SThông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, cơ quan Báo, Đài thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph:

- Tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền phù hợp với các quy định pháp luật, đặc biệt là việc lấy ý kiến nhân dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan và ý kiến thống nhất bng văn bản của cơ quan qun lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đnăng lực.

- Chỉ đạo tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, qun lý hoạt động xây dựng trên địa bàn; Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng tại địa phương.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư phát triển đô thị, kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi địa bàn qun lý phù hợp với định hướng phát triển theo các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc qun lý phát triển đô thị và quản trật tự xây dựng.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quy hoạch xây dựng tại địa phương.

- Thực hiện việc rà soát, báo cáo, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã đến hạn rà soát, không còn phù hp thực tế theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch có sự kế thừa của quy hoạch được duyệt trước đây và định hướng phát triển của địa phương.

7. Các Ban quản lý dự án của tnh:

- Thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng theo nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các Sở ngành trong việc tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

8. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Cổng thông tin điện tử tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, kết quả thực hiện kế hoạch; kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căn cvào Kế hoạch này, các Sban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan nêu trên có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ 06 tháng hàng năm về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tnh (thông qua Sở Xây dựng) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TTr.TU, TTr.HĐND t
nh (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND t
nh;
- Các thành viên UBND t
nh;
- Các sở: XD, KH&ĐT, TC, TN&MT
, CT, TT&TT (thực hiện);
- Các Ban QL thuộc t
nh (thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện)
;
- Lưu: VT-VX5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 10/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 132/KH-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427044