• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Văn bản khác 132/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 132/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 489/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) tập trung chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện đồng bộ và hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (sau đây gọi là Kết luận số 49-KL/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

3. Tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các sở, ban, ngành các cấp và cả hệ thống chính trị

a) Các sở, ban, ngành Tỉnh phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 11- CT/TW và Kết luận số 49-KL/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoàn thành trong Quý II năm 2020.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh lồng ghép chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phạm vi quản lý.

Phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn tiếp theo. Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

c) UBND cấp huyện tiếp tục kiện toàn bộ phận chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập ở địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

a) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh thông tin, tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đã nêu trong Kết luận số 49-KL/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh và đề nghị Báo Đồng Tháp xây dựng chuyên trang, chuyên mục thích hợp đăng tải các thông tin, các phóng sự, chuyên đề về những tập thể, cá nhân điển hình, tấm gương tự học, tự bồi dưỡng thành tài, tích cực học tập suốt đời, tham gia xây dựng xã hội học tập.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội

a) Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hoá giáo dục; huy động hội viên tham gia chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân.

b) Đề nghị Hội Khuyến học Tỉnh hướng dẫn Hội khuyến học các cấp phối hợp với các ban, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức khuyến học trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trên địa bàn Tỉnh.

c) Đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp huyện, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để công nhân, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng phù hợp với mong muốn của người lao động và điều kiện của doanh nghiệp; thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ công nhân và con em công nhân nghèo hiếu học.

4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan

- Phối hợp triển khai thực hiện quy chế kiểm tra, công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên.

- Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng xã hội học tập, phát triển tài nguyên giáo dục mở, đào tạo từ xa, chú trọng các hình thức, nội dung, chương trình, phương pháp học trực tuyến.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh , địa phương liên quan rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy định của pháp luật.

c) Đề nghị Hội Khuyến học Tỉnh hướng dẫn Hội khuyến học các cấp củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội và hội viên để phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển xã hội học tập.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm

- Rà soát, củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở và bảo đảm các nguồn lực để các cơ sở, các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững; đồng thời rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội khuyến học trên địa bàn.

- Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người.

5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

a) Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình, tài liệu dạy học xóa mù chữ; cập nhật số liệu trên phần mềm Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh việc thực hiện bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan và địa phương mở rộng các hình thức giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động.

d) UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, cập nhật thông tin về người mù chữ trên Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bảo đảm đúng quy định pháp luật về kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ.

6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và thành phố, thị xã, huyện học tập

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan rà soát, thực hiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nghiên cứu, đề xuất cơ chế miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp tham gia các hoạt động giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan

- Rà soát, đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đơn vị học tập ở cấp huyện, cấp tỉnh, ở cơ quan, đơn vị và tiêu chí huyện, thị xã học tập, thành phố học tập; đẩy mạnh việc xây dựng cộng đồng học tập cấp xã tại các địa phương.

c) Đề nghị Hội Khuyến học Tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan nghiên cứu, góp ý bộ tiêu chí công dân học tập do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất; tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.

d) Các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm

- Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân.

- Từng bước xây dựng mô hình đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng mô hình tỉnh học tập, thành phố học tập, huyện học tập.

- Có chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ theo kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập của địa phương.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan

- Đẩy mạnh liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế và các nước có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là các nước trong cộng đồng ASEAN.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục mở rộng, tăng cường liên kết đào tạo với những cơ sở giáo dục của nước ngoài có uy tín, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo.

- Huy động đội ngũ trí thức tài năng là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp với hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong việc huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp để tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm tạo ra các cơ hội học tập cho mọi người.

- Thành phố Sa Đéc, Thành phố Cao Lãnh tiếp tục tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) điều hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này trong quý II năm 2020, gắn với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ quan, địa phương quản lý.

- Chỉ đạo sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Tỉnh tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết, bảo đảm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, thì các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND cấp huyện gửi ý kiến về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Như Mục III;
- Hội Khuyến học Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đoàn Tấn Bửu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Thời gian hoàn thành

1

Kế hoạch củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên tại địa phương

Sở GDĐT

Các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan

Giám đốc Sở GDĐT

Quý I năm 2021

2

Chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ

Sở GDĐT

Các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

Quý IV năm 2021

3

Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

Quý IV năm 2022

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 08/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 132/KH-UBND

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448580