• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2013 rà soát, kiểm tra hoạt động cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Tải về Văn bản khác 132/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO; LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Công văn số 4898/BGDĐT-GDĐH ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo đồng thời để đảm bảo quản lý hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 như sau:

I. Mục đích

- Rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chấn chỉnh các trường đại học, cao đẳng, TCCN chưa thực hiện nghiêm túc điều lệ nhà trường, chưa thực hiện nghiêm túc quy định đào tạo; liên kết đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo kết quả rà soát với Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất hướng xử lý giải quyết.

II. Yêu cầu

- Thông qua việc rà soát hoạt động các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN để tổng hợp tình hình chung về hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo cấp học đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo tại một số cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, TCCN nhằm đánh giá được tình hình hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo, đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó kịp thời chỉ đạo hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN đúng các quy định hiện hành và phù hợp định hướng, quy hoạch phát triển của Thủ đô.

III. Nội dung

- Thu thập thông tin, rà soát các điều kiện bảo đảm việc đào tạo; liên kết đào tạo của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố (kể cả các cơ sở đào tạo không có trụ sở chính tại Hà Nội, nhưng có hoạt động văn phòng, đào tạo tại Hà Nội);

- Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN một số cơ sở giáo dục có dấu hiệu chưa bảo đảm các điều kiện đào tạo; liên kết đào tạo theo quy định hiện hành. Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý các đơn vị vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo.

- Từ các kết quả của công tác rà soát, kiểm tra, UBND thành phố Hà Nội có các văn bản chỉ đạo hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp định hướng, quy hoạch phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí chi thực hiện Kế hoạch do UBND Quận, huyện, thị xã, các Sở ban, ngành Thành phố lấy từ nguồn ngân sách năm 2013.

V. Tiến trình thực hiện

1. Các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội tự rà soát, báo cáo các điều kiện bảo đảm hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo của đơn vị về UBND Thành phố.

2. UBND Thành phố phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra một số cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội, tập trung vào 2 nhóm: Cơ sở đào tạo không có trụ sở chính tại Hà Nội và cơ sở liên kết đào tạo.

3. UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra liên ngành tất cả các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý (kể cả các cơ sở đào tạo không có trụ sở chính tại Hà Nội, nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội).

Tổng hợp, báo cáo về UBND Thành phố tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm về thông tin báo cáo trước UBND Thành phố.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND Thành phố tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội. Báo cáo tình hình và đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố xử lý các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo có vi phạm.

5. UBND Thành phố ban hành các văn bản rút kinh nghiệm và chỉ đạo công tác đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo.

6. UBND Thành phố công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.

V. Tổ chức thực hiện

1. UBND Thành phố Hà Nội: Yêu cầu các UBND quận/huyện/thị xã, Sở ngành Thành phố thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá các hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN.

2. UBND quận, huyện, thị xã: Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra liên ngành tất cả các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý (kể cả các cơ sở đào tạo không có trụ sở chính tại Hà Nội, nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội).

Tổng hợp, báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Là đầu mối giúp UBND Thành phố thu nhận và tổng hợp thông tin báo cáo của các cơ sở đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ, Công an Thành phố.

Giúp UBND Thành phố tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội sau thanh tra, kiểm tra và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch của UBND Thành phố.

4. Sở Nội vụ: Tổng hợp, kiểm tra thông tin về các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN không có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội do Sở Nội vụ theo dõi.

Tham gia thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch của UBND Thành phố.

5. Công an Thành phố: Thu thập, kiểm tra thông tin về các cơ sở có hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội (đến từng địa bàn khu vực theo dõi).

Tham gia thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch của UBND Thành phố.

6. Thanh tra Thành phố: Tham gia thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch của UBND Thành phố.

7. Các Sở ban ngành liên quan: Phối hợp với các đơn vị rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố (kể cả các Trung tâm GDTX có liên kết đào tạo): Có trách nhiệm tự rà soát, kiểm tra, báo cáo đầy đủ, đúng thực trạng các điều kiện bảo đảm hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo của đơn vị và hợp tác với đoàn kiểm tra khi đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

VI. Thời gian thực hiện

1. Từ 15/8/2013 đến 31/8/2013: Các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội tự rà soát, báo cáo UBND Thành phố (nộp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

UBND quận, huyện, thị xã lập kế hoạch rà soát, kiểm tra các cơ sở đại học, cao đẳng, TCCN thuộc địa bàn quản lý.

2. Từ 01/9/2013 đến 30/9/2013: UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra liên ngành tất cả các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý, tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố (nộp báo cáo qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra kết quả tự rà soát của các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên toàn Thành phố. Giúp UBND Thành phố tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc Thành phố.

Sở Nội vụ tổng hợp, kiểm tra thông tin về các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN không có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội và báo cáo UBND Thành phố (gửi qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

Công an Thành phố thu thập, kiểm tra thông tin về các cơ sở có hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội và báo cáo UBND Thành phố (gửi qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

3. Từ 01/10/2013 đến 15/10/2013: UBND Thành phố triển khai thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN một số cơ sở đào tạo.

4. Từ 15/10/2013 đến 31/10/2013: UBND Thành phố tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội. Báo cáo tình hình và đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo có vi phạm.

5. Từ 01/11/2013 đến 15/11/2013: UBND Thành phố nhận kết quả xử lý các đơn vị vi phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công khai kết quả rà soát, kiểm tra và hình thức xử lý đối với các đơn vị vi phạm trong đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư TU (để báo cáo);
- Thường trực TU (để báo cáo);
- Ban Khoa giáo TU (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở ngành liên quan (để phối hợp thực hiện);
- UBND quận, huyện, thị xã (để phối hợp thực hiện);
- Các cơ sở ĐT; liên kết ĐT  (để phối hợp thực hiện);
- ĐH, CĐ, TCCN tại HN (để phối hợp thực hiện);
- VPUB: CVP, PVP Đ.Đ.Hồng, Ph: VX, TH;
- Lưu VT, VXch

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 132/KH-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204622