• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Văn bản khác 132/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung được quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP , tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, qua công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kịp thời loại bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật và không còn phù hợp.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

- Tổ chức tập huấn kịp thời cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cấp tỉnh:

+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ pháp chế các sở, ngành tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/8/2013.

- Cấp huyện:

+ Trên cơ sở hội nghị tập huấn ở tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hội nghị tập huấn cho: Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện; Trưởng các Phòng, ban cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2013 xong.

2. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

- Hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự, thủ tục rà soát.

- Hoạt động hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, đồng bộ; kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện hệ thống hóa.

b) Trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản:

- Cấp tỉnh: thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

- Cấp huyện: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

- Cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành.

b) Nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản; nội dung trình tự, thủ tục hệ thống hóa văn bản: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

c) Thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP chậm nhất là 60 (sáu mươi) ngày đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kể từ thời điểm hệ thống hóa văn bản (thời điểm hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước là ngày 31/12/2013).

d) Việc xác định đối tượng, phạm vi hệ thống hóa được thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Thông tư số 09/2013/TT-BTP , theo đó phải bảo đảm tập hợp được tất cả các văn bản còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013.

3. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Thông tư số 09/2013/TT-BTP được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định.

- Kinh phí thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, giải quyết.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 132/KH-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207846