• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Biển Việt Nam


Văn bản pháp luật về Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

 

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 133/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện, như sau:

I. MỤC TIÊU

- Mọi người dân trong tỉnh được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định.

- 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; cán bộ Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

- 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

1.2. Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

1.3. Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

1.4. Phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các cụm công nghiệp ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường.

1.5. Giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá…; chuyển dịch vụ cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

2. Đối tượng tuyên truyền

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; người lao động làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Hình thức tuyên truyền

3.1. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở...). Xây dựng các bản tin, chuyên trang, chuyên mục; sản xuất phim tài liệu, phóng sự chuyên đề mới về tuyên truyền biển, đảo...

3.2. Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên địa bàn tỉnh.

3.3. Thông qua các ấn phẩm (tờ bướm, tờ rơi, pano, áp phích, sổ tay, tài liệu), sách điện tử và các tài liệu tuyên truyền về biển, đảo được số hóa phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

3.4. Lồng ghép vào các chương trình giảng dạy ở các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở trong tỉnh.

4. Thời gian thực hiện

Hàng năm các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch hoặc xác định nhiệm vụ cụ thể để lồng ghép vào các hoạt động phù hợp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Xây dựng, biên soạn tài liệu cho các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính.

3. Tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng xã hội...). Tiếp tục duy trì nâng cao hình thức, phong phú về nội dung bản tin, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về biển, đảo; chú trọng thông tin, tuyên truyền trên báo điện tử, mạng xã hội.

4. Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng.

a) Giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.

b) Giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

c) Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; cán bộ cơ sở Đài Truyền thanh cấp huyện.

d) Cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã.

5. Tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở

a) Tổ chức tuyên truyền thông qua các hình ảnh cổ động trực quan, pano, áp phích... tại các khu vực đông dân cư, ven bin, hải đảo.

b) Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và trưng bày, triển lãm các tư liệu, hình ảnh về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trưng cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

6. Biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm như: Sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân trong tỉnh.

7. Thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo kết hp với các hoạt động tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Thông tin và Truyền thông

- Làm đu mối phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để định hướng và cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho các đơn vị có liên quan.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, công chức các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

- Theo dõi, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi sách, xuất bản phẩm có thông tin sai lệch về vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức trưng bày, triển lãm các tư liệu, hình ảnh về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; thực hiện các chương trình văn hóa văn nghệ, chiếu phim lưu động có chủ đề biển đảo, hướng về biên gii, hải đảo quê hương.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn hoặc lồng ghép nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền văn bản pháp luật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác biển, đảo trong các cơ sở giáo dục.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn hoặc lồng ghép nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền văn bản pháp luật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xuất bản sách và số hóa tài liệu tuyên truyền về biển đảo phục vụ công tác thông tin tuyên truyền; lựa chọn một số sách, tài liệu có giá trị chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dịch các ấn phẩm ra tiếng Anh, để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, các địa phương ven biển biên soạn, phát hành sách chuyên khảo, sách điện tử về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát hành tập atlas bản đồ chủ quyền của Việt Nam trong lịch sử; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (08/6); các lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo trong tỉnh.

7. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, thu thập cung cấp các chứng cứ và cơ sở pháp lý về chủ quyền trên biển của Việt Nam; thẩm định các nội dung pháp lý về chủ quyền biển, đảo để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối và bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định.

9. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi sách, xuất bản phẩm có thông tin sai lệch về vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, chiếu phim, tuyên truyền lưu động... hướng về biển, đảo cho nhân dân, nhất là ngư dân sống ven biển và kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

11. Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng, dung lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tin bài tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác biển, đảo trên hệ thống báo in, phát thanh, truyền hình; chủ động liên hệ sưu tầm, phát sóng các nội dung, hình ảnh đẹp về biển đảo Việt Nam, về công cuộc phát triển kinh tế biển và các hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo.

12. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Đăng tải các văn bản liên quan tới công tác bảo vệ biển đảo như: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia và công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên biển; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.

- Xây dựng các banner tuyên truyền về các sự kiện môi trường, biển và đại dương như: Ngày Môi trường Thế giới (05/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6)... diễn ra hằng năm.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, TP. Cà Mau

- Có hình thức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Trang thông tin điện tử địa phương, Đài Truyền thanh cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch (qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp).

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hằng năm các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi;
- Đài PT-TH t
nh; Cổng TTĐT;
- UBND các huyện, TP.Cà Mau;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Phòng KGVX (Th.
11-VIC);
- Lưu: VT, M.A02/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 133/KH-UBND

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410245