• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 13335/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 13335/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13335/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh. Huy động sự tham gia của người cao tuổi, hội người cao tuổi các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi; giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi.

b) Góp phần thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường sự tham gia của các ngành, các cấp, tổ chức xã hội, Hội người cao tuổi và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

b) Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. CHỈ TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Chỉ tiêu

a) Chỉ tiêu về số lượng:

- Đến năm 2025 có ít nhất 90% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; có thêm 70 câu lạc bộ mới được xây dựng với 3.500 thành viên, trong đó có 60 - 70% là người cao tuổi.

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý 100% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng giai đoạn 2016 - 2020 và các câu lạc bộ mới được xây dựng.

b) Chỉ tiêu về chất lượng:

- Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phấn đấu bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi câu lạc bộ có từ 50 - 70 thành viên, trong đó 60% - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người cao tuổi, 30 - 40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn).

- Có ít nhất 70% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.

- 100% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có quỹ để tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do câu lạc bộ tự quản lý theo Quy chế do câu lạc bộ ban hành.

2. Đối tượng

Người cao tuổi và gia đình của người cao tuổi, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo người cao tuổi dân tộc thiểu số, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

III. HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện

Tổ chức triển khai kế hoạch ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Họp Ban đại diện hội người cao tuổi các cấp để xây dựng kế hoạch hoạt động, tài chính, phân công trách nhiệm. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch.

2. Tập huấn kỹ thuật, tài liệu để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện

a) Tập huấn ban đầu cho địa phương chưa được tập huấn trong giai đoạn 2016 - 2020 (đối tượng: Cán bộ hội người cao tuổi và cán bộ liên quan, ban chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau).

b) Tập huấn giảng viên, tạo nguồn giảng viên (cán bộ phụ trách, cán bộ hội người cao tuổi và liên quan) để các địa phương tự tập huấn, nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Xây dựng tài liệu tuyên truyền, tập huấn về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

3. Xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

a) Xây dựng mới câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; duy trì, kiện toàn các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

b) Câu lạc bộ quản lý, triển khai các hoạt động: Tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích; truyền thông; thể thao, văn hóa văn nghệ; vận động nguồn lực.

c) Tổ chức thăm quan mô hình, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch.

d) Tổ chức giám sát, đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật bổ sung cho câu lạc bộ, đảm bảo chất lượng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch.

4. Truyền thông, nâng cao nhận thức

a) Tăng cường tuyên truyền kế hoạch, hiệu quả hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau góp phần nâng cao nhận thức các cấp chính quyền và cộng đồng về già hóa và ứng phó với già hóa dân số.

b) Phối hợp các cơ quan truyền thông để tuyên truyền (đưa tin, phóng sự, đối thoại...) nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

c) Xây dựng tài liệu truyền thông về kế hoạch thực hiện Đề án, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện.

5. Huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhân rộng và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

a) Huy động nguồn lực từ mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội, đoàn thể các cấp, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp xây dựng và hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

b) Chính quyền địa phương, hội người cao tuổi các cấp huy động nguồn lực từ các quỹ, chương trình, dự án, vận động xã hội hóa xây dựng và hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Chính quyền địa phương, hội người cao tuổi các cấp tạo điều kiện cho câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau huy động nguồn lực, kinh phí cho xây dựng và hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

6. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của cơ quan Trung ương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch lấy từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch; huy động nguồn tài chính hợp pháp khác; báo cáo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.

b) Phối hợp chính quyền các địa phương, hội người cao tuổi và các đoàn thể ở địa phương xây dựng kế hoạch của địa phương, tổ chức huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

c) Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động nguồn lực để nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, sử dụng nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; lồng ghép nội dung kế hoạch vào các chương trình quốc gia và các dự án, đề án khác liên quan để thực hiện hiệu quả kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện kế hoạch.

b) Hỗ trợ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tuyên truyền, lập kế hoạch, triển khai và huy động nguồn lực thực hiện kế hoạch.

c) Theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đồng thời tham mưu bổ sung kịp thời các giải pháp tổ chức thực hiện.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, bố trí kinh phí Kế hoạch thực hiện Đề án theo quy định.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo các cấp tạo điều kiện cho những đối tượng ưu tiên trong các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được khám sức khỏe định kỳ. Tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ tập huấn và hoạt động cho đội ngũ tình nguyện viên của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Phối hợp Hội Người cao tuổi triển khai chương trình chăm sóc dài hạn và liên quan cho người cao tuổi.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong các cuộc họp giao ban báo chí tuyên truyền và nâng cao nhận thức về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, qua đó nhằm huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức xã hội, cộng đồng và các thành viên gia đình cùng hưởng ứng và tham gia các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động thể dục thể thao, dưỡng sinh văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp vận động nguồn lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành viên phối hợp, hỗ trợ thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ trì định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, qua đó nhằm huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình này.

9. UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, lồng ghép các chương trình, kế hoạch khác đang triển khai tại địa phương.

b) Xem xét, bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành trong khả năng cân đối của ngân sách nhà nước tại địa phương (cấp huyện, cấp xã) để thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Hướng dẫn sử dụng nguồn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, các nguồn quỹ khác tại địa phương, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch.

d) Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới; duy trì và kiện toàn câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập; tuyên truyền về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025. Đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH;
- Trung ương HNCT VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (VX);
- Các đơn vị tại Mục V;
- Chánh, PC VP. UBND t
nh (VX);
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13335/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 04/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 13335/KH-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461003