• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch hành động 134/KH-UBND năm 2020 về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025

Tải về Văn bản khác 134/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/KH-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

PHÒNG NGỪA, HỖ TRỢ, CAN THIỆP BẠO LỰC, XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2020-2025

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giai đoạn 2020 - 2025.

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục, giai đoạn 2020-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến cán bộ, nhà giáo và người học.

- 100% các cấp quản lý giáo dục ban hành văn bản chỉ đạo theo phân cấp về công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

- 100% cơ sở giáo dục thực hiện nâng cao năng lực, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

- 100% cơ sở giáo dục công khai tuyên truyền về Kế hoạch hành động phòng ngừa bạo lực học đường, thông qua Tổng đài bảo vệ trẻ em Quốc gia (số 111), các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục; thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời khi phát hiện người học bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục.

- 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, can thiệp hỗ trợ kịp thời và xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

- Tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trên các trang mạng (website), cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

- Tăng cường quảng bá Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trong các trường học, cơ sở giáo dục.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào một số hoạt động giáo dục

- Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của người học vào nội dung, chương trình nhà trường và theo môn học, trong các hoạt động chính khóa, ngoại khóa.

- Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

- Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học.

- Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

3. Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

- Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong các cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ.

- Cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực trong nhà trường.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

4. Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục

- Thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em của cơ sở giáo dục: hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát và các hình thức khác. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường sự phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

- Xây dựng hệ thống theo dõi, thu nhận, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường, xâm hại tình dục trong cơ sở giáo dục.

- Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

5. Phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; triển khai các giải pháp kỹ thuật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, ngăn chặn các trang Web, các chương trình, phần mềm ứng dụng, quảng cáo, trò chơi...có tính chất bạo lực, khiêu dâm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet và các điểm kinh doanh dịch vụ Internet cho trẻ em nhằm hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành tại các địa phương, cơ sở giáo dục về thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được sử dụng lồng ghép đảm bảo không phát sinh tăng kinh phí hàng năm của các cấp trong thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Ngân sách được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục.

- Nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục trong từng năm.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của cấp trên nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản về phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

1.3. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

a) Phòng giáo dục và đào tạo

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức xã hội của địa phương triển khai Kế hoạch của ngành giáo dục và của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

- Chỉ đạo triển khai việc cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử về phòng, chống bạo lực học đường của ngành giáo dục.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

b) Các cơ sở giáo dục

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên việc triển khai Kế hoạch. Triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực và xâm hại trẻ em.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xây dựng Kế hoạch thực hiện tại cơ sở giáo dục. Tổ chức ký cam kết, phối hợp hằng năm giữa gia đình người học với cơ sở giáo dục và các tổ chức đoàn thể về việc quản lý, giáo dục người học không để xảy ra bạo lực học đường.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; các mô hình phòng chống bạo lực học đường; triển khai bộ công cụ hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực học đường và kịch bản ứng phó với các tình huống bạo lực.

- Tổ chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục tăng quyền tham gia của học sinh trong các hoạt động giáo dục.

- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong các cơ sở giáo dục áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực. Tăng cường giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp ứng xử tích cực cho học sinh.

- Cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử phòng, chống bạo lực học đường của ngành giáo dục.

- Định kỳ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

1.4. Phối hợp tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em, công tác xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

1.5. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch hành động về cơ quan quản lý theo phân cấp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức hội nghị, tập huấn, truyền thông nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp tỉnh và cấp huyện.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí cán bộ, giáo viên tham gia các chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh về trẻ em với nội dung nòng cốt về quyền, bổn phận của trẻ em, các giải pháp, kỹ năng phòng ngừa, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

3. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục, phòng ngừa hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, cung cấp dịch vụ y tế cho nạn nhân bạo lực và xâm hại tình dục. Tăng cường tiếp cận, tư vấn hỗ trợ tâm lý cho trẻ bị xâm hại từ các tổ công tác xã hội trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ trẻ em phục hồi sức khỏe tinh thần sau hậu quả bị bạo lực, xâm hại tình dục.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình xây dựng chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet và các điểm kinh doanh dịch vụ Internet nhằm hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh đảm bảo kinh phí chi cho công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025; hướng dẫn các đơn vị công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chế độ tài chính hiện hành.

Rà soát các văn bản ban hành chế độ chính sách thực hiện công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương.

6. Công an tỉnh

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an, của tỉnh về công tác phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm về công tác phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tập trung đấu tranh triệt xóa các đối tượng gây bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra các quán bar, karaoke, vũ trường, quán internet gần các trường học... nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng, lôi kéo học sinh, sinh viên để xâm hại tình dục.

7. Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường truyền thông về việc giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, chăm sóc trẻ em qua cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này, báo cáo định kỳ theo quy định.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện các hoạt động liên quan của Kế hoạch hành động này.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng Kế hoạch triển khai tại địa phương, chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ trẻ em có nguy cơ hoặc bị bạo lực, xâm hại tình dục được tiếp cận dịch vụ về bảo vệ trẻ em.

Huy động và bố trí nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tại địa phương, lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan tại địa phương.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện Kế hoạch và các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tham gia thực hiện các hoạt động của Kế hoạch hành động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi của trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cá nhân tham gia vào mạng lưới bảo vệ trẻ em, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai, phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 10/12 hằng năm.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện thành phố;
- Báo Sơn La;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXPhương, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 134/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 08/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 134/KH-UBND

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448912