• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1347/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Văn bản khác 1347/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời gian qua đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, đã kịp thời thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan.

Tuy nhiên, dịch Covid“19 tiếp tục có diễn biến mới, phức tạp, khó lường; nhất là trong bối cảnh tình hình hạn hán xảy ra ngày càng gay gắt trên địa bàn tỉnh, đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng rõ rệt, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng, giáo dục, lưu thông, vận chuyển hàng hóa...; các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất như dệt may, nhân điều, chế biến tôm... gặp khó khăn về nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Việc triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió gặp khó khăn, giãn tiến độ, do gián đoạn nhập khẩu thiết bị.

Trước tình hình trên, để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, ứng phó hiệu quả với tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh đồng thòi duy trì sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng. Chính phủ, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thông qua thực hiện kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ được đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, các Thông báo số 801-TB/TU ngày 12/3/2020 và số 811-TB/TU ngày 17/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp với đảm bảo công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh theo các kịch bản đã đề ra.

- Đề cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn hiệu quả, vừa bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt từ nay cho đến khi công bố hết dịch.

- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện ngay các giải pháp thuộc thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

- Trong thời gian có dịch cần tập trung vào các giải pháp nhằm giảm gánh nặng, giảm chi phí đầu vào, trách nhiệm các khoản phải đóng... nhằm giúp các doanh nghiệp tồn tại, cầm cự, vượt qua khó khăn về tài chính, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động, nâng cao khả năng chống chịu trong thời gian có dịch và sớm quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi trở lại. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài từ nhiều quốc gia, khu vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, làm chậm thời gian, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kỷ luật, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh:

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát, đánh giá cụ thể từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang vay vốn ngân hàng, để kịp thời có phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước, nhất là đối với. các khoản cho vay trước khi xảy ra dịch bệnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc trả các khoản vay trước dịch Covid-19 do nguồn thu bị giảm mạnh.

- Triển khai kịp thời gói hỗ trợ tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch để phục hồi sản xuất, kinh doanh; đặc biệt đối với lĩnh vực chăn nuôi để tái đàn, tăng đàn; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn; tạo thuận lợi, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh; đẩy mạnh triển khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh có văn bản triển khai, hướng dẫn cụ thể đến các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ được biết, thực hiện kịp thời; đồng thời gửi UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2020.

b) Giao Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh căn cứ quy định của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam triển khai, thực hiện việc gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay,... cho khách hàng là hộ nghèo, đối tượng chính sách gặp khó khăn do dịch bệnh.

c) Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan triển khai ngay các các chính sách hỗ trợ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng quy định.

Yêu cầu Cục Thuế tỉnh có văn bản triển khai, hướng dẫn cụ thể đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ được biết, thực hiện kịp thời; đồng thời gửi UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2020.

- Rà soát mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có mức điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn.

d) Sở Tài chính rà soát, cân đối các khoản thu - chi ngân sách địa phương để có kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách thực hiện các giải pháp hỗ trợ kinh phí cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương, đảm bảo chủ động, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản triển khai hướng dẫn kịp thời việc thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đến từng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương; đồng thời gửi UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2020.

e) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng .Trang giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Ninh Thuận nhằm hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm dịch vụ, nhất là các sản phẩm đặc thù của tỉnh, đẩy mạnh kết nối, trao đổi thông tin, giao dịch mua-bán, thanh toán trực tuyến giữa nhà cung cấp với khách hàng.

g) Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn thời điểm đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi môi trường đầu tư kinh doanh

a) Về tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính:

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện. Tăng cường đưa vào ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 tích hợp vào Cổng dịch vụ công của tỉnh và Quốc gia.

- Các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ công và trong giao dịch, xử lý công việc, xây dựng chính quyền điện tử; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, địa phương thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế giao dịch trực tiếp, góp phần cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành chính công đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nhất là đồng bộ quy trình, thủ tục hành chính, tích hợp giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; thực hiện hướng dẫn, hỏi đáp thủ tục hành chính công trực tuyến; tham mưu triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với các ngành và địa phương. Nghiên cứu, có giải pháp giảm giá thuê đường truyền kết nối internet trong thời gian diễn ra dịch bệnh, miễn phí thuê đường truyền và phần mềm kết nối phục vụ các hoạt động trực tuyến, đặc biệt hoạt động giảng dạy của các cơ sở giáo dục.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành lập Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

b) Giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát thống nhất tham mưu UBND tỉnh tạm dừng, giãn các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất và thanh tra, kiểm tra theo danh mục năm 2020 ban hành tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 đối với các trường hợp chưa thực sự cấp bách, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

c) Cục Thuế tỉnh, Chi Cục Hải quan tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc chủ trương xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Tăng cường áp dụng các hình thức giao dịch, kê khai, nộp thuế điện tử, khai hải quan điện tử, hạn chế giao dịch trực tiếp.

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát tham mưu việc giảm phí, lệ phí theo thẩm quyền đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

đ) Các Sở, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/2/2020 của UBND tỉnh; tăng cường đối thoại, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan...

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh

á) Các Sở, ngành, địa phương:

- Tập trung triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, trong đó cần chủ động rà soát, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, nhất là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung của Tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá những hạn chế, bất cập của từng ngành, lĩnh vực và khu vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; những khó khăn, vướng mắc, thiệt hại của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, địa phương để chủ động kịp thời giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Sở Công Thương:

- Chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục, khởi công trong tháng 4/2020, đảm bảo tiến độ thi công, giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chủ động nắm bắt sát tiến độ, các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo đến cuối năm 2020 đạt 2.000 MW điện mặt trời hòa điện lưới quốc gia và được giải tỏa công suất.

Hỗ trợ các dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch, sớm hoàn thành thủ tục đấu nối theo quy định của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đủ điều kiện khởi công trong năm 2020, hoàn thành trước tháng 11/2021 để được hưởng cơ chế giá điện ưu đãi của Chính phủ.hoàn thành trước tháng 11/2021 để được hưởng cơ chế giá điện gió theo quy định tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đến năm 2020 đạt công suất 200MW điện gió phát điện thương mại.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ triển khai đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng truyền tải điện do EVN và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, phấn đấu bảo đảm hoàn thành trạm biến áp 220 kV Ninh Phước, Trạm biển áp 220kV và hệ thống đường dây Trạm Phước Thái trong tháng 6/2020 và hoàn thành việc đầu tư nâng cấp các hệ thống trạm, lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra, góp phần giải tỏa công suất các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, tạo giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp, tăng thu ngân sách tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, địa phương hỗ trợ EVN giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thủy điện tích năng Bác Ái. Tham mưu hoàn tất các thủ tục về bổ sung quy hoạch và các điều kiện cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án điện khí LNG Cà Ná trong tháng 9/2020.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp và các địa phương triển khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu theo từng cấp độ diễn biến của dịch trong mọi tình huống, không để thiếu hàng, theo phương châm 4 tại chỗ “chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ, hàng hóa tại chỗ” và 3 sẵn sàng “chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khẩn trương”. Đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn và các hình thức bán hàng lưu động khác, phục vụ kịp thời nhu cầu người dân.

- Tham mưu chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trước mắt, phối hợp Sở Tài chính và các doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho vay tạm nguồn vốn Ngân sách nhà nước không tính lãi suất để dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, bình ổn giá phục vụ nhu cầu người dân trong thời gian dịch Covid-19

- Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nắm thông tin về những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt mục tiêu kế hoạch năm 2020.

c) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (thường trực là Cục Quản lý thị trường tỉnh): Tăng cường kiểm tra công tác xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi, nhất là đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong giai đoạn hiện nay và phải được toàn bộ lực lượng quản lý thị trường ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao nhất.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì cùng các ngành, địa phương, các Hiệp hội doanh nghiệp cập nhật tình hình các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ hoặc tham mưu tháo gỡ trong quá trình thành lập và hoạt động doanh nghiệp; đôn đốc phối hợp với các cơ quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát tiến độ các dự án đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; đồng thời kịp thời tham mưu tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư các lĩnh vực có lợi thế, ít ảnh hưởng của dịch bệnh, để bù đắp các thiếu hụt do dịch Covid-19 gây ra để tận dụng tốt các cơ hội phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế, các khu đô thị mới...

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

đ) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ động nắm bắt các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong các Khu Công nghiệp, kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Du Long, hoàn tất thủ tục để triển khai dự án khu công nghiệp Cà Ná, khởi công nhà máy rượu Vodka tại Khu công nghiệp Thành Hải v.v..

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở Công Thương, các ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, cung cấp thông tin các đối tác và thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản; xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ đối với sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất và tiêu thụ nông sản khi hết dịch.

- Chủ trì phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn nước, lương thực phục vụ dân sinh kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

- Tập trung tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện khô hạn; phấn đấu chuyển đổi 1.500-2.000 ha sang cây trồng cạn theo hướng bền vững. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm nước, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu và tình hình dịch Covid-19. Chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; đẩy mạnh tiến độ và quy mô tái đàn; hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất để tìm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh ứng phó với tình hình dịch Covid-19.

- Tập trung tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp để triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án động lực thay thế, tạo tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

g) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp các Sở, ngành có liên quan, các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế, các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên tại các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện cách ly, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các dự án du lịch trên địa bàn, nhất là các dự án du lịch trọng điểm của Tỉnh.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, quảng bá về du lịch Ninh Thuận và tăng cường công tác truyền thông, thúc đẩy thị trường du lịch nội địa ngay sau khi công bố hết dịch Covid-19.

h) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu các giải pháp kích cầu thị trường bất động sản; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chuyên đề, quy hoạch phân khu các khu vực trọng điểm, nhất là quy hoạch chung khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh đến năm 2035 để kịp thời thu hút các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu đầu tư các dự án phát triển các khu đô thị du lịch quy mô lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh.

i) Sở Giao thông vận tải:

- Xây dựng phương án khai thác tuyến vận tải để áp dụng tạm thời trong thời gian còn dịch Covid-19, trong đó điều chỉnh cắt giảm tạm thời số lượng; chuyến/lượt xe trên các tuyến, giúp giảm chi phí cho các đơn vị kinh doanh vận tải.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ngành, địa phương, cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện khởi công dự án Cảng Cà Ná giai đoạn I trong tháng 4/2020.

k) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/4/2020.

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư:

4.1. Đối với các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hoàn tất quyết định đầu tư các dự án khởi công mới CTMTQG xây dựng Nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn chi tiết đối với số vốn chưa phân bổ tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/12/2019. Hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2020.

b) Các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, đảm bảo các điều kiện khởi công mới các dự án được giao kế hoạch vốn đầu năm 2020 phải được triển khai khởi công chậm nhất tháng 5/2020, sớm đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế, góp phần cho tăng trưởng chung của Tỉnh. Định kỳ hàng tháng báo cáo cụ thể kết quả giải ngân từng dự án thuộc nguồn vốn kế hoạch năm 2020; đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.

c) Khẩn trương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu hoàn tất các thủ tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để đủ điều kiện được Trung ương giao vốn kế hoạch năm 2020 đối với các dự án Đường đôi vào hai đầu thành phố - đoạn phía Nam, kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu, Kè chống sạt lở khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải, Kè chống sạt lở khu vực cảng Cà Ná, Đê cửa sông Phú Thọ.

d) Tháo gỡ hoặc tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là dự án Đập hạ lưu Sông Dinh hoàn thành tháng 4/2020; đẩy nhanh tiến độ các dự án Hồ chứa nước Sông Than, Môi trường Bền vững - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Hồ chứa nước Kiền Kiền, Nâng cao hiệu quả sử dụng nước các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận, Trường chuyên Lê Quý Đôn, Thư viện tỉnh, đường liên xã huyện Thuận Bắc, dự án đặc biệt khó khăn thôn xóm Bằng, dự án cơ sở hạ tầng Vĩnh Hy, dự án KCN Thành Hải, Cụm công nghiệp Quảng Sơn.

đ) Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện ngay hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, cụ thể:

- Đối với các dự án bố trí vốn kéo dài năm 2019 sang: Phải giải ngân xong chậm nhất trong tháng 6/2020.

- Đối với các dự án thu hồi vốn ứng trước: Khẩn trương thực hiện các thủ tục hoàn ứng ngân sách tỉnh chậm nhất trong tháng 5/2020.

- Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt quyết toán và giải ngân hết số vốn đã giao trước ngày 30/6/2020.

e) Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, quy định của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các điểm a, b, c, đ khoản 4.1 mục 4 Kế hoạch này; đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân theo từng quý đối với từng dự án cụ thể, gửi UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/4/2020 để chỉ đạo, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, đôn đốc.

Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra (theo từng quý), kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan trong năm 2020.

4.2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan rà soát công tác quyết toán các dự án đầu tư công từ trước đến nay, tham mưu báo cáo UBND tỉnh biện pháp xử lý, trình trước ngày 18/4/2020; đẩy mạnh đôn đốc, giám sát công tác quyết toán các dự án đầu tư công, kịp thời tham mưu xử lý đối với các chủ đầu tư chậm thực hiện quyết toán theo quy định. Tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết toán kịp thời các dự án đầu tư đã hoàn thành.

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục kiến nghị thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 các dự án nêu tại điểm c, khoản 4.1 mục 4 Kế hoạch này.

b) Phối hợp rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn các công trình, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, để bổ sung nguồn vốn cho các công trình, dự án có nhu cầu và đủ thủ tục giải ngân, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải phóng mặt bằng các khu đất giao cho nhà đầu tư; đồng thời có kế hoạch giám sát một số dự án trọng điểm, trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án.

c) Phối hợp với các Sở ngành địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản trong Quý II/2020, đánh giá tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, để kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công.

4.4. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân vốn các dự án đầu tư, dự án đầu tư theo hình thức BT, dự án đầu tư các thành phần kinh tế, nhất là dự án điện mặt trời, điện gió, dự án thủy điện tích năng Bác Ái, dự án Cảng Cà Ná; Khu Công nghiệp Du Long và các dự án du lịch Bình Tiên; Mũi Dinh Ecopark, Sailing Bay..., tạo động lực cho thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công tác giải phóng mặt bằng các dự án kịp thời.

4.5. Tăng nguồn thu ngân sách từ đất đai:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trường THCS Trần Hưng Đạo; Khu thương mại Tháp Chàm; các cơ sở nhà đất thuộc ngành y tế, bảo hiểm xã hội... theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá đất trên địa bàn tỉnh để tăng nguồn thu ngân sách, gắn với đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh, nhất là khu đất Chợ Tấn Tài (cũ); xác định lại giá đất tại các dự án Khu đô thị mới K1, K2, Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, dự án Sunbay Park Hotel...

c) Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các ngành, địa phương theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục, nhất là các dự án phát triển đô thị bờ Sông Dinh, khu đô thị mới Đông Bắc, khu đô thị mới Khánh Hải....

- Đối với các dự án BT: Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện rà soát các thủ tục pháp lý (về đất đai, cơ sở pháp lý, giá trị thành toán, điều chỉnh dự án, tiến độ thi công, điều chỉnh hợp đồng...), khẩn trương hoàn thành trước 18/4/2020 để báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục tổ chức thực hiện, tổ chức thi công hoàn thành quyết toán công trình trong năm 2020.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường triển khai các biện pháp để tăng thu ngân sách từ đất đai theo chức năng thẩm quyền của huyện, thành phố đối với các nội dung tại các điểm a, b, c khoản 4.5 mục 4 Kế hoạch này.

5. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động:

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tham mưu triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng quy định.

- Rà soát, cập nhật tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đề xuất giải pháp hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời. Tăng cường các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Có biện pháp đa dạng hóa các hình thức phối hợp tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động trong các doanh nghiệp; có phương án hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp để đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Đề xuất giải pháp, xử lý linh hoạt việc cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Ninh Thuận nhằm bảo đảm nhu cầu nhân lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tham mưu, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cấp thị thực cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc tại các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiến độ dự án và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020.

6. Đẩy mạnh thông tin truyền thông:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam và của tỉnh Ninh Thuận. Đấu tranh mạnh mẽ, ngăn chặn các thông tin thất thiệt, thiếu chính xác, nhất là trên môi trường mạng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thông tin để ổn định tâm lý Nhân dân, doanh nghiệp.

- Các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, để tạo đồng thuận xã hội trong việc chung tay tham gia phòng, chống dịch bệnh; sớm ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tập trung quán triệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18/4/2020 để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, để xuất giải pháp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, tham mưu báo cáo theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phát động Phong trào thi đua chung tay phòng chống dịch Covid-19, chống hạn gắn với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 18/4/2020. Tham mưu khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc để động viên kịp thời và tạo sự lan tỏa trong toàn Tỉnh. Đồng thời, tham mưu xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, có cơ chế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dẫn đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công; đưa vào đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các chủ đầu tư có giải ngân vốn đầu tư công thấp, nhất là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan trong năm 2020.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận, các hội ngành nghề, các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/cáo)
- Thường trực; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/cáo)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp;
- VPUB: LĐVP, KTTH, VXNV, TCDNC;
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT.Hào

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1347/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 17/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1347/KH-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445262