• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 135/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại và Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 22/2017/NĐ-CP), UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP , xây dựng đội ngũ hòa giải viên thương mại và tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết kịp thời các tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm các vụ việc khiếu kiện tại Tòa án.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về hòa giải thương mại. Đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ cụ thể của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

- Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP có hiệu quả, đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

a) Cấp tỉnh: Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b) Tại cấp huyện: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức quán triệt việc thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 (sau Hội nghị cấp tỉnh).

2. Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

a) Ban hành văn bản quy định quản lý nhà nước về hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

b) Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính về hòa giải thương mại.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định công bố thủ tục hành chính về hòa giải thương mại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại và tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Tư pháp triển khai Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả.

3. UBND các huyện, thành phố

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn; triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 135/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 27/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 135/KH-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365433