• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác pháp chế


 

Kế hoạch 1359/KH-BGDĐT-BTP năm 2019 về phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2020

Tải về Văn bản khác 1359/KH-BGDĐT-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/KH-BGDĐT-BTP

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Thực hiện Chương trình số 1355/CTr-BGDĐT-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2020 - 2025,

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Chương trình số 1355/CT-BGDĐT-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2020 - 2025, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

b) Tổ chức xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và văn bản rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đảm bảo chất lượng và tiến độ;

c) Kế hoạch này là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2020.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung của Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xác định thứ tự ưu tiên theo yêu cầu công tác năm của hai Bộ;

b) Các hoạt động trong Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, bám sát nội dung nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng pháp luật

a) Xây dựng chương trình soạn thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020; Chương trình soạn thảo, ban hành VBQPPL, văn bản cá biệt và đề án năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ).

b) Xây dựng và trình Chính phủ 05 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục năm 2019 (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm; Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục trung học; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và các đơn vị có liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan).

c) Tham gia ý kiến góp ý đối với các dự thảo VBQPPL, đề án, dự án do Bộ Tư pháp xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (các đơn vị có liên quan).

d) Tham gia góp ý, thẩm định kịp thời các dự án, dự thảo VBQPPL, đề án, dự thảo Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế và cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập đối với các dự án, dự thảo, đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; đặc biệt đối với một số văn bản phức tạp thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Kiểm tra VBQPPL và các đơn vị có liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan).

đ) Tham gia ý kiến góp ý và cngười tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập đối với các dự án, dự thảo VBQPPL do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo; tham gia Hội đồng thẩm định, Hội đồng tư vấn thẩm định đối với các dự án, dự thảo VBQPPL có liên quan đến giáo dục theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (các đơn vị có liên quan).

e) Chủ động cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời VBQPPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin).

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Thực hiện việc tự kiểm tra VBQPPL trong lĩnh vực giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL).

b) Kiểm tra, xử lý VBQPPL theo thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan).

c) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho người làm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL).

d) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực giáo dục để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL và các đơn vị có liên quan).

đ) Tổ chức đoàn kiểm tra việc ban hành VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực giáo dục tại một số địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL).

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới do hai Bộ được giao chủ trì soạn thảo; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các VBQPPL trong lĩnh vực giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

b) Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật thiết thực, có liên quan trực tiếp, phù hợp với các đối tượng cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người học; chú trọng hình thức phổ biến trên môi trường mạng.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục năm 2019; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật tại các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục đại học.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục đại học và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

d) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật các VBQPPL về giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo; biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới, các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang tuyên truyền pháp luật phù hợp cho các đối tượng trong ngành giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Báo Giáo dục và Thời đại và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).

6. Công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

a) Thực hiện pháp điển đề mục giáo dục và giáo dục đại học đã được giao tại Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL).

b) Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch, danh mục văn bản, kết quả pháp điển các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp theo phân công tại Quyết định số 891/QĐ-TTg; thực hiện pháp điển tiếp theo vào các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (các đơn vị thuộc Bộ).

c) Phối hợp xây dựng báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

7. Công tác bồi thường nhà nước

 a) Triển khai Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư quy định biện pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).

b) Tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác bồi thường nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sở giáo dục và đào tạo.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).

8. Công tác pháp chế ngành giáo dục

a) Đánh giá việc thực hiện quy định của Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế tại các sở giáo dục và đào tạo.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).

b) Tổ chức Hội thảo về phối hợp thực hiện công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan).

c) Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế tại các sgiáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị liên quan).

9. Công tác giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”; Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ; Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục đại học; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các đơn vị có liên quan).

b) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục đại học không chuyên về luật chỉnh sửa, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy của các trường đại học, chương trình giáo dục, đào tạo pháp luật và chương trình giáo dục công dân của các trường trung học phổ thông phù hợp, thống nhất với quy định của các Luật, Bộ luật mới được ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục đại học; Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị có liên quan).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ; Học viện Tư pháp; Trường Đại học Luật Hà Nội; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật quốc tế).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) chủ trì, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan của hai Bộ thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Mục II của Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Nơi nhận:
- Bộ trưởng BGDĐT (để báo cáo);
- Bộ trưởng B
TP (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng B
GDĐT (để biết);
- Các Thứ trưởng B
TP (để biết);
- Các đơn vị thuộc B
GDĐT (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc B
TP (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử B
GDĐT, BTP;
- Lưu: VT BGDĐT, VT BTP; Vụ PC BGDĐT (
30b), Vụ VĐCXDPL BTP (30b).

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1359/KH-BGDĐT-BTP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Hữu Độ, Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1359/KH-BGDĐT-BTP

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440296