• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Văn bản khác 136/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/KH-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (viết tắt là Nghị định số 22/2015/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả các quy định của Nghị định, góp phần hình thành, phát triển đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định tới các sở, ngành, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp; tổ chức đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ở địa phương.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP .

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai Nghị định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tổ chức triển khai đúng tiến độ thời gian và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các sở, ngành, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp; tổ chức đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ở địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.2. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và vị trí vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với Quản tài viên, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản

2.1. Ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017

2.2. Cập nhật, công bố thủ tục hành chính về hoạt động quản lý, thanh lý tài sản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

2.3. Cập nhật, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.4. Rà soát, thống kê, báo cáo số liệu về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản và hoạt động quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP , thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tổ chức kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác triển khai thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

4. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) đđược xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT.UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Các cơ quan CM thuộc tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh (NC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu
VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 136/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 11/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 136/KH-UBND

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365563