• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 137/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Tải về Văn bản khác 137/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/KH-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác PCCC và CNCH; thông qua công tác kiểm tra làm rõ những mặt đã đạt được, chưa làm được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trong thời gian tới.

2. Công tác kiểm tra phải được thực hiện toàn diện từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến khâu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

- UBND các huyện, thành phố.

- UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Đối với UBND cấp huyện

- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương theo Khoản 1, Điều 56, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNCH ở địa phương theo Điều 42, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

2.2. Đối với UBND cấp xã

- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương theo Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNCH ở địa phương theo Điều 42, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

3. Mốc thời gian tiến hành kiểm tra: Thời gian tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/6/2020.

4. Phương pháp kiểm tra

- UBND cấp xã tự kiểm tra và báo cáo UBND cấp huyện.

- UBND các huyện, thành phố tự kiểm tra và báo cáo gửi về Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh (Có đề cương báo cáo kèm theo).

- Công an tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại một số địa bàn; thành phần tham gia Đoàn kiểm tra là cán bộ, chiến sỹ các phòng chuyên môn của Công an tỉnh và đại diện các phòng chuyên môn của các sở, ngành có liên quan.

5. Thời gian kiểm tra

- UBND cấp xã, cấp huyện tổ chức tự kiểm tra xong trước ngày 25/7/2020.

- Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra tại UBND các huyện, thành phố xong trước ngày 15/8/2020 (mỗi huyện, thành phố dự kiến kiểm tra 01-1,5 ngày).

- Thời gian và Chương trình làm việc chính thức tại từng đơn vị do Đoàn kiểm tra thông báo, thống nhất với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Giao Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2020; thông báo phân công nhiệm vụ Đoàn kiểm tra; xây dựng lịch kiểm tra, đề cương kiểm tra và ấn định thời gian kiểm tra, thông báo đến các đơn vị được kiểm tra nắm, chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm tra.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh sau khi kết thúc đợt kiểm tra 10 ngày làm việc; trên cơ sở kết quả kiểm tra, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tổ chức tốt công tác thông tin, truyền thông; chỉ đạo, xây dựng, đăng phát tin, bài, phóng sự về nội dung và các hoạt động kiểm tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2020.

4. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo UBND cấp xã tự kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn theo điểm 2.2, mục 2, phần II kế hoạch này và báo cáo UBND cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn theo điểm 2.1, mục 2, phần II kế hoạch này; thành lập tổ kiểm tra của UBND huyện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với UBND cấp xã theo điểm 2.2, mục 2, phần II kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La số 63A, đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La) trước ngày 25/7/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La) để được hướng dẫn.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục C07, Bộ Công an;
- Các Sở: Xây dựng; Nông nghiệp và PTNT; Công thương; Tài chính; Thông tin và TT;
- Báo Sơn La; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh phụ trách NC;
- Lưu: VT, NC, ĐH20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

UBND ..............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-UBND

............, ngày ... tháng ... năm 2020

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn ……. năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số    /KH-UBND ngày   /6/2020 của UBND tỉnh về việc Kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020. UBND... báo cáo kết quả kết quả triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn .... theo các nội dung cụ thể sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khái quát về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự địa phương có liên quan đến công tác PCCC và CNCH

- Nêu rõ số đơn vị hành chính hiện nay: Số đơn vị hành chính (cấp xã, tổ, bản, tiểu khu); diện tích; dân số; số lượng đô thị (đô thị loại I, II...).

- Chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế năm 2019; sự phát triển các ngành nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, quá trình đô thị hóa tại địa phương liên quan đến công tác PCCC.

- Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC; tổng số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

- Số lượng cơ sở trọng điểm về cháy, nổ như: khu công nghiệp; nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại; khu dân cư tập trung, làng nghề, khu vực tập trung nhiều cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch...; rừng (tổng diện tích, phân loại).

2. Tình hình cháy, nổ và công tác CNCH (từ ngày 01/01/2019 đến 15/6/2020)

2.1. Tình hình cháy, nổ

- Số vụ cháy, nổ; thiệt hại; nguyên nhân cháy, nổ.

- So sánh, phân tích, đánh giá tình hình cháy, nổ so với cùng kỳ.

2.2. Công tác CNCH

- Sổ vụ tham gia CNCH.

- Nhận xét, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác CNCH.

3. Dự báo tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn trong thời gian tới; những vấn đề đặt ra với công tác PCCC và CNCH tại địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH

1. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC và CNCH tại địa phương, trong đó tập trung vào 05 văn bản: (1) Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác PCCC; (2) Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; (3) Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về tăng cường công tác PCCC và CNCH năm 2020; (4) Công văn số 4256/UBND-NC ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La V/v triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình hàn cắt kim loại; (5) Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2019-2020; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH khác...

2. Công tác kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tại địa phương; xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

3. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông (Số lượng, hình thức).

- Ban hành nội quy, quy định, biển báo, pano, áp phích, biển cấm, biển cảnh báo về công tác PCCC và CNCH.

- Công tác tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cơ sở, dân phòng, số lớp, số người tham gia.

- Tổ chức tuyên truyền miệng về PCCC và CNCH (số buổi, số người tham gia).

- Công tác xây dựng điển hình tiên tiến trong PCCC và CNCH.

- Xây dựng cụm dân cư đảm bảo an toàn về PCCC; Tổ chức, duy trì hoạt động cụm dân cư an toàn PCCC.

- Công tác xây dựng lực lượng dân phòng (Số đội, số người tham gia, thực trạng hoạt động, trang bị phương tiện, chế độ chính sách...).

4. Công tác đầu tư ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; trang bị phương tiện PCCC và CNCH; đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị (Số lượng bến, bể, trụ nước chữa chảy; tình trạng hoạt động).

5. Công tác quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

6. Công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

7. Công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

8. Công tác PCCC rừng.

9. Công tác thống kê, báo cáo hàng năm.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác PCCC và CNCH tại địa phương

2. Những thuận lợi, khó khăn

3. Nguyên nhân

4. Các giải pháp, biện pháp giải quyết

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Chính phủ

2. Đối với các bộ, ngành

3. Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

4. Đối với Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan

UBND.... báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
..................
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 137/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 12/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 137/KH-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448903