• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Văn bản khác 137/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 137/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (gọi tắt là Chỉ thị số 21), Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 21 để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tham gia công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

2. Nâng cao tinh thần cảnh giác của các tổ chức, cá nhân với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời tố giác, cung cấp thông tin về các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động phạm tội.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Đảng văn số 146-CV/TU ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới”; Đảng văn số 777-CV/TU ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các nghị quyết của Quốc hội, chương trình, chiến lược quốc gia về PCTP và vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong PCTP nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

2. Công an Tỉnh

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; phối hợp các ngành phát động mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra, để nâng cao tinh thần cảnh giác của các tổ chức, cá nhân.

- Thường xuyên rà soát, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan gây vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để tham mưu, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

- Tổ chức nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng; tập trung điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là các nguồn tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTP, trao đổi thông tin, nâng cao năng lực điều tra, thu hồi tài sản, bắt giữ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Quán triệt cho lực lượng công chứng viên, người thực hiện công chứng, chứng thực, thừa phát lại thực hiện đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng, để người dân nâng cao nhận thức, tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Quản lý chặt nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động, thuê bao Internet, loại bỏ “sim rác”; đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, Internet phải bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, Internet; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người sử dụng.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ mua hộ hàng hóa, giới thiệu, quảng cáo đăng tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. Sở Công thương: Thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp; quản lý, giám sát chặt hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, để phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng Công an để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử.

7. Sở Tài chính: Chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm các căn cứ khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh phân bổ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý các lĩnh vực được phân công, để góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với đội ngũ giáo viên, sinh viên, học sinh, du học sinh, người lao động trong và ngoài nước; thông tin công khai cho người dân về các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động, học tập nước ngoài.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh toán; khắc phục sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động cho vay, thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền; quản lý chặt hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) và các hình thức thanh toán mới chưa có quy định.

- Phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án khi có yêu cầu; đề nghị các chi nhánh ngân hàng thương mại hỗ trợ phong tỏa, xác minh nhanh các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo yêu cầu.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp: Phối hợp tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng và kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng, giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phát hiện, cổ vũ, động viên các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong PCTP và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh: Phối hợp chặt với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

14. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về công tác PCTP và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn, an toàn về an ninh, trật tự; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp, các thông tin có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

- Huy động nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ kinh phí, phương tiện cho Công an địa phương và các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác này theo đúng quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch này có văn bản triển khai thực hiện phù hợp; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Công an Tỉnh, địa chỉ mail: cdcsdongthap@gmail.com) trước ngày 25/11 để tổng hợp báo cáo về trên theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm để triển khai, thực hiện.

3. Giao Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tập hợp kết quả báo cáo về trên đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (Văn phòng);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Lưu VT, NC/NC(CT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 137/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 11/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 137/KH-UBND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448643