• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2017 về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 138/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2018

Thực hiện Công văn số 5838/BKHĐT-PTDN ngày 18/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2017

Thực hiện Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; năm 2017, tỉnh Lạng Sơn không bố trí riêng phần kinh phí thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV mà sử dụng phần kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp xúc tiến đầu tư do ngân sách tỉnh cân đối cho Sở Kế hoạch và Đầu tư với số tiền là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) và tổ chức được 03 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng là cán bộ quản lý thuộc các DNNVV trên địa bàn, cụ thể:

1. Nội dung đào tạo: 01 lớp về đào tạo về khởi sự doanh nghiệp; 02 lớp đào tạo năng lực quản trị cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện cho mỗi lớp: 03 ngày;

- Số học viên tham gia: 80 người/lớp;

- Tổng kinh phí thực hiện: 180.000.000 đồng/03 lớp;

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp tổ chức đào tạo.

2. Kết quả thực hiện

Hầu hết các học viên đã qua khóa đào tạo, bồi dưỡng đều nắm được những kiến thức tổng quan về một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của quản lý doanh nghiệp, cập nhật và bổ sung kiến thức về phương pháp tiếp cận và kinh nghiệm trong quản trị nhân sự; giúp người quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp có cách nhìn toàn diện hơn về những vấn đề của người quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập.

3. Thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi: Các ngành, các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho các DNNVV và hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều thấy rõ tầm quan trọng của việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực. Nội dung và phương pháp giảng dạy được lựa chọn thiết thực, phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp; đội ngũ giảng viên có năng lực, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm.

- Khó khăn: Do hạn chế về nguồn vốn nên kinh phí để thực hiện một khóa đào tạo không đảm bảo, các chi phí bồi dưỡng giáo viên, hội trường, chi phí hỗ trợ học viên và các chi phí khác thấp, không đáp ứng theo định mức quy định; nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh lớn, trong khi ngân sách Trung ương chưa hỗ trợ đối với công tác này, vì vậy chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Kế hoạch thực hiện trợ giúp đào tạo năm 2018

1. Đối tượng đào tạo

Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Nội dung

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các DNNVV tại địa phương, dự kiến tổ chức đào tạo tập trung vào một số nội dung về đào tạo khởi sự doanh nghiệp và nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp với các chuyên đề, cụ thể:

- Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp (02 khóa đào tạo).

- Các chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp (05 khóa đào tạo).

3. Thời gian tổ chức: Trong năm 2018.

4. Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện:

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là: 304.997.000 đồng

Trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là: 304.997.000 đồng

+ Phần kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ: 250.000.000 đồng

+ Kinh phí do địa phương bố trí: 54.997.000 đồng

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu, tổng hợp, lập kế hoạch, tổ chức triển khai các khóa đào tạo nguồn nhân lực DNNVV trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về triển khai các hoạt động trợ giúp đào tạo cho DNNVV trên địa bàn.

- Theo dõi, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị quản lý đào tạo thuộc Bộ, ngành và tổ chức hiệp hội, các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo trong quá trình triển khai tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

IV. Kiến nghị

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ kinh phí để tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2018 với tổng kinh phí là 250.000.000 đồng. Quan tâm tổ chức các hoạt động trợ giúp đào tạo như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trợ giúp đào tạo; tổ chức đoàn khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về trợ giúp đào tạo cho các cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV tại địa phương và các hoạt động trợ giúp khác./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 138/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 31/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 138/KH-UBND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365434