• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Văn bản khác 138/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Yên Bái, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP NGÀY 06/12/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14/6/2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 139/TTr-STNMT ngày 31/3/2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp để các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

- Rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất.

- Chủ trì thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên đất, đảm bảo hài hòa hiệu quả kinh tế - xã hội với yếu tố tín ngưỡng, tâm linh của người dân và đúng quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan

- Triển khai lập đồng bộ các loại quy hoạch đô thị, khẩn trương lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định.

- Tiến hành rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp khắc phục đối với các quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh không đúng quy định (nếu có); lập kế hoạch đầu tư và đầu tư đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và công trình khác theo quy hoạch được duyệt; không cấp phép xây dựng công trình cao tầng tại trung tâm các đô thị trái với quy hoạch được phê duyệt, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực dự án.

- Thực hiện các giải pháp bảo đảm tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; đăng tải hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thẩm định để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định hoặc phê duyệt. Cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp này.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của Luật Quy hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong Đề án Đô thị thông minh của tỉnh.

d) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc thẩm quyền đến việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác có liên quan trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo sự đồng bộ của quy hoạch tỉnh với quy hoạch quy hoạch sử dụng đất quốc phòng.

- Rà soát toàn bộ đất quốc phòng, trong đó có các điểm sử dụng đất tại đô thị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng.

đ) Công an tỉnh

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc thẩm quyền đến việc lập quy hoạch sử dụng đất an ninh theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác có liên quan trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo sự đồng bộ của quy hoạch tỉnh với quy hoạch sử dụng đất an ninh.

- Rà soát toàn bộ đất an ninh, trong đó có các điểm sử dụng đất tại đô thị, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất an ninh (nếu có).

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có liên quan đến an ninh quốc gia.

e) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến triển khai Đề án Đô thị thông minh đảm bảo kết nối, tích hợp đồng bộ của toàn bộ hệ thống theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 01/8/2019.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

g) Các Sở, ban ngành của tỉnh

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án Đô thị thông minh, các chương trình, dự án thành phần trong Đề án Đô thị thông minh.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai lập đồng bộ các loại quy hoạch đô thị, khẩn trương lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo phân cấp.

- Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên đất, đảm bảo hài hòa hiệu quả kinh tế - xã hội với yếu tố tín ngưỡng, tâm linh của người dân và đúng quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Rà soát, đánh giá và kiến nghị các giải pháp khắc phục đối với các quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh không đúng quy định (nếu có); lập kế hoạch đầu tư và đầu tư đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và công trình khác theo quy hoạch được duyệt; không cấp phép xây dựng công trình cao tầng tại trung tâm các đô thị trái với quy hoạch được phê duyệt, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực dự án.

- Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; đăng tải hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của cơ quan để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định hoặc phê duyệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch cho người dân dễ tiếp cận thông tin.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân. Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

2. Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất công khai, minh bạch cho các đối tượng, đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

- Kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi.

- Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư.

- Rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chức năng quản lý nhà nước về đất đai và việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đặc biệt là đất đai tại khu vực đô thị nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh về lĩnh vực đất đai.

3. Về xác định địa giới hành chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

a) Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính. Trường hợp không thỏa thuận được phương án giải quyết chung thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 871/NQ-UBTVQH 14 ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái theo quy định.

b) Sở Tài chính

- Hằng năm, căn cứ số thu từ đất đai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách tối thiểu từ 10% nguồn thu ngân sách từ đất đai để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển đô thị, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại. Phấn đấu hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại các đô thị trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trước năm 2030, đối với các thành phố lớn, đô thị trung tâm hoàn thành trước năm 2025.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ ngân sách để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm trên trang thông tin điện tử của địa phương; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường, hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

- Thanh tra tỉnh và Thanh tra của các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và quy hoạch đô thị; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị để hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 15/9 hằng năm (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá thực hiện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 9 hằng năm.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về đất đai, đặc biệt là các chính sách, pháp luật liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị; chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đất đai để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc có liên quan đến quản lý sử dụng đất đai tại địa phương; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai ở địa phương.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khác vận động người dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

4. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ giao cho các Bộ, ngành Trung ương chủ trì, phối hợp với tỉnh, giao các Sở, ngành có liên quan kịp thời triển khai ngay sau khi có chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

5. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí hàng năm từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn hỗ trợ khác cho các Sở ngành để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được phê duyệt

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Yên Bái;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 138/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 02/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 138/KH-UBND

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448904