• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Biển Việt Nam


 

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Văn bản khác 139/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Phát huy tính tích cực, chủ động của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.

- Các hoạt động tuyên truyền cần triển khai đến tận cơ sở, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng đối tượng và tình hình, đặc điểm của địa phương.

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

- 100% người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cung cấp thông tin về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

-100% sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- 90% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; cán bộ truyền thanh cấp huyện, thành phố, truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn được cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về biển, đảo.

- 100% cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh các huyện, thành phố có chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về biển, đảo.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8, khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo và hoạt động nghề cá trên biển; Công ước quốc tế về biển.

- Tuyên truyền phát triển du lịch biển theo tinh thần Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020).

- Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; trong đó, nhấn mạnh biển, đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam.

- Vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam, khẳng định các vùng biển nước ta có vị trí địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

- Phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh như: chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo; xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển.

- Công tác bảo vệ môi trường biển, các chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, chính sách hỗ trợ ngư dân, bảo vệ sinh kế cho người dân vùng biển.

- Tuyên truyền về những điển hình, gương tiêu biểu trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền trên báo chí của tỉnh

- Nội dung:

+ Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền biển, đảo định kỳ 2 số/tháng.

+ Tạp chí Sông Trà, Tạp chí Cẩm Thành mỗi số phát hành đều có bài viết về biển, đảo.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan.

2. Tuyên truyền trên báo chí Trung ương

- Nội dung: Sở Thông tin và Truyền thông đặt hàng cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương, báo ngành trên địa bàn tỉnh cộng tác với báo chí Trung ương viết bài, thực hiện phóng sự tuyên truyền về biển, đảo và thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh và một số Đài, Báo Trung ương.

3. Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thành phần/Trang thông tin điện tử, Đặc san, Bản tin các Sở, ngành, địa phương.

- Nội dung: Các đơn vị tăng cường đăng tải tin, bài ảnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác.

- Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: các cơ quan, đơn vị có Cổng/ Trang thông tin điện tử, Tập san, Đặc san.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

4. Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở

- Nội dung: Tăng cường tin, bài; phát sóng các phóng sự về chủ đề biển, đảo trên hệ thống truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở.

- Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan.

5. Biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm về biển, đảo

a) Tờ rơi, sổ tay, tài liệu về biển, đảo phục vụ yêu cầu tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ và các sở, ngành và đơn vị có liên quan.

b) Sách, tài liệu chuyên khảo về biển, đảo phục vụ giảng dạy

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

6. Tuyên truyền bằng hình thức trực quan

- Nội dung: Lắp đặt pa-nô đăng tải bản đồ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại các điểm công cộng như: Cảng Sa Kỳ, bến xe, bảo tàng tổng hợp tỉnh, quảng trường tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

7. Tuyên truyền bằng hình thức văn hóa, văn nghệ

- Nội dung: Tổ chức các chương trình nghệ thuật chủ đề biển, đảo.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, địa phương có liên quan.

8. Tuyên truyền thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo

- Nội dung: Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về biển, đảo

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp: Bộ ngành Trung ương và các đơn vị, địa phương có liên quan.

9. Tuyên truyền các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản

- Nội dung: Phổ biến, giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, địa phương có liên quan.

10. Tuyên truyền đến bạn bè quốc tế thông qua các kênh đoàn ra, đoàn vào, các tổ chức quốc tế và báo chí nước ngoài

- Nội dung: Tuyên truyền chủ trương, chính sách và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, các chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhằm tạo sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch từ ngân sách nhà nước. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm tra trình UBND tỉnh xem xét.

- Chú trọng lồng ghép kinh phí thực hiện Kế hoạch này với kế hoạch tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (KH 6533/KH-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn báo chí, hệ thống thông tin, truyền thanh cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Theo dõi, tổ chức thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, thu hồi sách, xuất bản phẩm có thông tin sai lệch về biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam.

2. Sở Ngoại vụ

- Thông qua các hoạt động đối ngoại tại địa phương, tổ chức tuyên truyền đến bạn bè quốc tế các chủ trương, chính sách và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, các chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hội nghị về Biển Đông - Hải đảo dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu, quản lý về biển, đảo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức các lớp tận huấn về công tác bảo hộ ngư dân, tàu cá dành cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành tiếp tục sưu tầm, tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về biển, đảo, chủ quyền biển đảo Việt Nam và biển, đảo Quảng Ngãi.

- Thực hiện các chương trình văn hóa nghệ thuật có chủ đề biển đảo, tổ chức các lễ hội miền biển, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với đời sống của cư dân miền biển.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật về biển, đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức biên soạn tài liệu lịch sử, địa lý địa phương phục vụ giảng dạy trong nhà trường.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan truyền thông tuyên truyền về biển, đảo. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về biển, đảo và phát triển bền vững biển, đảo.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển, đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ thiên nhiên, môi trường biển.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định.

8. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh.

9. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Mở chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các chương trình chuyên đề để tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững kinh tế biển, đảo Việt Nam, biển, đảo Quảng Ngãi; chủ động sưu tầm, phát sóng, đăng tải các hình ảnh đẹp về biển, đảo, phát triển kinh tế biển, đảo và các hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng tuyến biển, đảo.

10. Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Đăng tải kịp thời các văn bản, thông tin liên quan đến công tác bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững biển, đảo Quảng Ngãi.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương.

- Chỉ đạo Cổng/Trang thông tin điện tử, Trung tâm Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Truyền thanh, Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển, đảo Việt Nam và Quảng Ngãi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: C, PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt844.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 139/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 26/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 139/KH-UBND

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407535