• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW và 99/NQ-CP về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 14/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW,

Theo đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 11/TTr-SKHĐT ngày 08/01/2018,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và kế hoạch số 64-KH/TU như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với các cấp, các ngành về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Bám sát mục tiêu, định hướng của Tỉnh ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và kế hoạch số 64-KH/TU.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Quán triệt, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và kế hoạch số 64-KH/TU trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Thông tin Truyền thông chủ trì tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đthực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

2.1. Hoàn thiện thể chế về sở hữu

a) Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công; về quyền bình đẳng trong tiếp cận tài sản công của mọi chủ thể kinh tế trong tỉnh và đảm bảo hiệu lực thực thi, bảo vệ có hiệu quả quyền sở hữu tài sản.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì tham mưu hoàn thiện việc xây dựng cơ chế chính sách về đất đai, tài nguyên phù hợp với đặc thù của địa phương để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực này. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước.

c) Sở Tài chính: Chủ trì công tác quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công và các nguồn vốn nhà nước; phân biệt rõ tài sản đưa vào kinh doanh và tài sản để thực hiện các chính sách xã hội; đầu tư vốn của Nhà nước vào doanh nghiệp theo cơ chế thị trường.

d) Sở Khoa học công nghệ: Chủ trì thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh tế.

2.2. Đổi mới, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Rà soát và công bố quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tnh; danh mục các dự án khuyến khích thu hút đầu tư để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân biết, nắm được định hướng đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Tham mưu, đề xuất các nội dung về cơ chế phân bổ, thẩm định, đấu thầu, thực hiện, quản lý dự án và đánh giá các dự án đầu tư công, nhm nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Thu hút đầu tư có hiệu quả, trong đó ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có chuyn giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, có cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam, có cam kết liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị, phù hợp với định hướng của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiên quyết không chấp thuận các dự án đầu tư không đảm bảo các điều kiện môi trường và an toàn thực phẩm.

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tiếp tục tham mưu sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý; tiếp tục lộ trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ.

- Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, tăng cường cung cấp thông tin về thị trường trong nước và ngoài nước cho các doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng và phát triển thị trường.

- Tiếp tục rà soát các thủ tục, quy trình liên quan đến các nhà đầu tư, công khai danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư. Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, định hướng thu hút đầu tư. Làm tốt công tác xúc tiến thu hút đầu tư từ các nguồn vốn ODA, FDI và các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

b) Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường.

c) Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX phối hợp các ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, Hội thảo, Hội chợ triển lãm, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông sản và tìm kiếm thị trường.

- Đẩy mạnh các hình thức liên kết, hỗ trợ nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

d) Sở Tư pháp chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

- Công b, công khai các thủ tục hành chính, bảng giá đất của UBND tỉnh; các trường hợp vi phạm và tình hình xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

g) Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng Đề án kiện toàn, sp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La.

h) Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh để tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

3. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loại hình thị trường

3.1. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường và việc chấp hành các quy định của nhà nước về pháp luật giá cả, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết, đảm bảo tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách về phí, lệ phí thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý theo các nguyên tắc bảo đảm tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch; không chồng chéo, trùng lắp để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh về công tác đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu các dự án có sử dụng đất để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Bảo đảm minh bạch thông tin về thị trường quyền sử dụng đất, Thực hiện cơ chế định giá đất phù hợp với thị trường để làm căn cứ tính thuế, phí, cho thuê, bồi thường thiệt hại. Tổ chức theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường.

- Thực hiện bình đẳng trong tiếp cận các yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực công, mua sắm và đầu tư công.

3.2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sơn La

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai toàn diện, quyết liệt, thực chất, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Chủ động nghiên cứu, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dng và hoạt động ngân hàng của NHNN Việt Nam; đảm bảo chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn, góp phần thúc đy tăng trưởng kinh tế.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN Việt Nam gn với thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ động xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức tín dụng và khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng, đảm bảo chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống.

3.3. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Nâng cao năng lực và đổi mới công tác xúc tiến thương mại đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo hướng: thu hút các nhà đầu tư để liên kết sản xuất tiêu thụ đối với một số sản phẩm đủ điều kiện; thúc đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng biên giới.

- Tổng hợp, thông tin cho các thành phần kinh tế về các hàng rào kỹ thuật thương mại; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường.

- Triển khai chương trình phát triển thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, nắm bắt tình hình, thông tin đồng thời tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên thị trường. Gắn công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền pháp luật tới nhân dân, các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3.4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá trị quđất để đu thầu giao đất cho nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất.

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch về đất đai; tiếp tục hiện đại hóa hệ thống quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin về đất đai cung cấp cho các doanh nghiệp và nhân dân.

3.5. Sở Khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với các Sở ngành:

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt cơ chế đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đồng bộ thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nghiên cứu phát triển và ng dụng khoa học và công nghệ.

- Triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016- 2020” và kế hoạch thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025.

3.6. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu để phát triển thị trường bất động sản của tỉnh phù hợp với kinh tế thị trường.

- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực giao dịch bất động sản, thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, hạn chế đầu cơ và tạo cơ hội cho người có nhu cầu có thể mua, thuê bất động sản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tờng hợp vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản.

- Chủ động hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

3.7. Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp thực hiện:

- Đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo hướng tăng cường tính tự chủ và áp dụng cơ chế cạnh tranh về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời chú trọng đào tạo lại thông qua tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, tạo điều kiện cho người lao động tham gia bồi dưỡng và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tiếp tục rà soát, nghiên cu đề xuất kiện toàn tổ chức, bộ máy các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn tạo việc làm, vay vốn hỗ trợ sản xuất tạo điều kiện cho người lao động có đủ nguồn lực đầu tư, tổ chức sản xuất tự tạo việc làm cho bản thân và thu hút thêm lao động.

- Tăng cường công tác thông tin về thị trường lao động, biến động về cung, cầu lao động; tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển chọn lao động cung ứng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc tuyển dụng lao động và tìm kiếm việc làm phù hợp.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, xây dựng nội quy lao động, công tác công đoàn, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo hiểm xã hội, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của người lao động.

3.8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phát triển, mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục nhân cách lý tưởng, kỹ năng sống, làm việc; giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mũi nhọn ở thứ hạng cao. Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

3.9. Sở Y tế chủ trì tham mưu các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường công tác giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; đẩy nhanh tự chủ hoàn toàn đối với các bệnh viện, nhất là bệnh viện hạng II trở lên.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các huyện, thành phố; phấn đấu vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao tại theo QĐ 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn để phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đảm bảo gia tăng bền vững.

- Tham mưu trình UBND tỉnh phương án tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện việc đấu thầu mua thuốc tuân thủ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức đấu thầu mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

- Tăng cường hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017-2021.

3.10. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Tham mưu thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

4. Về gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu phân bổ các nguồn lực đầu tư phù hợp, đảm bảo yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, các địa phương còn nhiều khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai xã hội hóa công tác xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn; Ưu tiên bố trí quỹ đất thỏa đáng và quan tâm đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, nước thải, hạ tầng kthuật về môi trường. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về môi trường cho cấp huyện và cấp xã theo Luật bảo vệ môi trường hàng năm. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, giám sát chặt chẽ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ sở phát sinh nhiều khí thải, chất thải độc hại; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

4.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính phối hợp với các Sở ngành thực hiện nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho chính sách an sinh xã hội, như: Tăng chi ngân sách nhà nước về an sinh xã hội kết hợp với huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp và xã hội cho an sinh xã hội; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đa dạng các mô hình an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, tình nguyện dựa vào sự tham gia của cộng đồng (các đoàn thể địa phương, các nhóm sở thích, gia đình, dòng họ, cá nhân...) trong việc cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội, thực hiện các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ, chia sẻ rủi ro đối với những nhóm yếu thế, những đối tượng đặc thù.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

5. Về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

5.1. Sở Ngoại vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về hội nhập quốc tế; về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vng ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tham mưu thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đôn đốc triển khai kịp thời, có hiệu quả việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế nhm theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hoặc các vướng mắc trong triển khai thực hiện các thỏa thuận quốc tế.

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế có quan hệ với tỉnh; đặc biệt chú trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào nhằm củng cố, tăng cường quan hệ chính trị, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội.

5.2. Sở Công Thương chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa bao gồm cả thị trường nhập, xuất khẩu; thị trường trong nước và thương mại biên giới.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm khuyến khích Doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các nhóm hàng hóa có lợi thế so sánh.

6. Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh

6.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh; Quy hoạch thao trường huấn luyện của tỉnh trong thao trường huấn luyện khu vực của Quân khu 2.

- Tham mưu chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tnh, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Bắc Yên, Vân H.

- Triển khai Đề án "Bảo đảm quốc phòng của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030"; Đ án "Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021"; Đề án "Bảo đảm hoạt động Quân báo-Trinh sát tnh Sơn La giai đoạn 2017-2021".

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng an ninh với các tỉnh Bắc Lào, tổ chức giao ban định kỳ, tham gia vào các hoạt động chung về quốc phòng an ninh với các tnh Bắc Lào.

6.2. Công an tỉnh chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế theo Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05.01.2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời những sơ hở trong quản lý, điều hành kinh tế; tham mưu với cấp có thẩm quyền chỉ đạo chặt chẽ về quy trình, thủ tục, điều kiện đầu tư các dự án kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm liên quan đến quốc phòng, an ninh; các tổ chức doanh nghiệp, dự án có yếu tnước ngoài; cơ chế thẩm định các dự án kinh tế có yếu tố quốc phòng, an ninh.

- Tập trung làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế; nhất là tại các cơ quan hoạch định chính sách phát triển kinh tế.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng của các thế lực thù địch: Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên mạng viễn thông và Internet; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các trang báo điện tử.

- Định kỳ rà soát, xác định các khu vực, địa bàn cần bảo vệ; danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh; thường xuyên rà soát, hoàn thiện, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh có liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

- Tăng cường quan hệ hợp tác hữu với Công an 9 tỉnh Bắc Lào, đảm bảo giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm qua biên giới; xây dựng tuyến biên giới Sơn La - Hủa Phăn, Sơn La - Luông Pha Băng hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện.

6.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ và các vị trí chiến lược; các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực phòng thủ phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

- Đẩy mạnh phát triển mạnh các ngành kinh tế có lợi thế của tỉnh, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên xây dựng tại các xã giáp biên giới Việt Nam - Lào, căn cứ hậu phương, vùng ATK; phát triển hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, nhất là các tuyến vận tải chiến lược phục vụ cả nhu cầu hoạt động thời bình và thời chiến.

7. Về nâng cao năng lực thực thi thể chế

7.1. Sở Tư pháp: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra văn bản QPPL đảm bảo tính minh bạch, nhất quán, ổn định trong các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

7.2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 17/12/2017 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Đề án kiện toàn sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

- Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ, nội dung công việc trong Kế hoạch này, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, phối hợp, tiến độ thời gian, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (b/c)
- Phòng TMCN Việt Nam; (b/c)
- TT Tỉnh ủy; (b/c)
- TT HĐND tỉnh, (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh,
- Các sở, ban, ngành;
- Các huyện ủy, thành ủy;
- HĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- VP UBND tỉnh (LĐ, CVCK);
- Lưu: VT, TH (V.Hải) 120 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 10/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 14/KH-UBND

296

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375148