• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước


 

Kế hoạch 14/KH-UBND về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về Văn bản khác 14/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Văn bản số 4264/BTP-BTNN ngày 06/11/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đến cán bộ, nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ nhằm giảm thiểu phát sinh vụ việc mới về yêu cầu bồi thường nhà nước.

- Khi phát sinh các vụ việc thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được thụ lý và giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật; quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại được bảo vệ, được bồi thường khi cơ quan nhà nước gây thiệt hại.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/4/2019.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước và các văn bản liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Thụ lý và giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc yêu cầu bồi thường khi có phát sinh (nếu có)

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc phát sinh.

4. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật (khi có vụ việc xảy ra).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (tổng hợp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

7. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức theo dõi, thực hiện công tác bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/3/2019 để tổng hợp, theo dõi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng THCB;
- Lưu: VT, NC.(P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Hải Anh
Ngày ban hành: 26/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 14/KH-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407335