• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 14/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2020

Tải về Văn bản khác 14/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2020

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Thông báo số 1142-TB/TU ngày 27/12/2019 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 26/12/2019;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên trên 15 tiêu chí/xã năm 2020.

2. Có thêm 10 xã (Thanh Tương, huyện Na Hang; Trung Hòa và Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa; Phù Lưu và Minh Dân, huyện Hàm Yên; Thắng Quân, Tứ Quận và Tiến Bộ, huyện Yên Sơn; Hợp Thành và Thiện Kế, huyện Sơn Dương) hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2020.

3. Có 03 xã (Mỹ Bằng và Thái Bình, huyện Yên Sơn và Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

4. Toàn tỉnh có ít nhất 14 thôn (02 thôn/huyện, thành phố) được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; ít nhất 21 vườn hộ gia đình (03 vườn/huyện, thành phố) được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giao thông: Xây dựng 260,014 km đường giao thông nông thôn (gồm: 79,68 km đường trục xã, liên xã; 53,84 km đường trục thôn, liên thôn; 18,15 km đường ngõ xóm; 117,79 km đường giao thông nội đồng) và 25 công trình cầu, kè chống sạt lở.

2. Thủy lợi: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 34 công trình thủy lợi đầu mối; thực hiện kiên cố hóa 160,0 km kênh mương theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Điện: Xây dựng, nâng cấp 07 công trình hạ tầng lưới điện (trạm biến áp, đường dây trung áp, hạ áp) và 12 công trình chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực nông thôn.

4. Trường học: Xây dựng 153 công trình trường học, gồm: 47 công trình trường Mầm non, mẫu giáo; 56 công trình trường Tiểu học và 50 công trình trường Trung học cơ sở.

5. Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng 12 nhà văn hóa và 12 sân thể thao xã; hỗ trợ cấu kiện xây dựng 40 nhà văn hóa thôn theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (không bao gồm hỗ trợ đối với nhà văn hóa tổ dân phố) và thực hiện tại các xã mục tiêu; hỗ trợ trang thiết bị cho 135 nhà văn hóa thôn thuộc 10 xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2020.

6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Hỗ trợ 05 xã thực hiện nâng cấp, cải tạo chợ nông thôn.

7. Thông tin và truyền thông: Sửa chữa và nâng cấp 15 đài truyền thanh cơ sở; cải tạo 06 điểm bưu điện văn hóa xã; nâng cấp, phủ sóng mạng thông tin di động, internet cho 06 xã.

8. Nhà ở dân cư: Huy động nguồn vốn tín dụng theo chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đóng góp của nhân dân để thực hiện xóa 213 nhà tạm (thuộc xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm năm 2020).

9. Kinh tế và tổ chức sản xuất: Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

10. Y tế: Xây dựng mới và bổ sung trang thiết bị cho 13 trạm Y tế xã.

11. Môi trường: Xây dựng 34 công trình cấp nước tập trung; 17 bãi rác thải tập trung, hệ thống xử lý rác thải và nước thải; 17 nghĩa trang theo quy hoạch; hỗ trợ xây dựng 662 nhà tắm, 1212 nhà tiêu.

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện: 2.062,911 tỷ đồng, trong đó:

1. Vốn Ngân sách nhà nước: 993,322 tỷ đồng, chiếm 48,15% tổng kế hoạch, nhu cầu vốn, trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển: 925,283 tỷ đồng, chiếm 93,15% nguồn vốn ngân sách nhà nước, gồm:

+ Vốn hỗ trợ đầu tư từ Chương trình nông thôn mới: 378,790 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 138,339 tỷ đồng.

+ Vốn lồng ghép đầu tư từ các Chương trình, dự án: 408,154 tỷ đồng.

- Vốn sự nghiệp: 68,038 tỷ đồng, chiếm 6,85% nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương: 62,639 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã: 5,4 tỷ đồng).

2. Vốn tín dụng: 832,485 tỷ đồng, chiếm 40,35% tổng kế hoạch, nhu cầu vốn (xây dựng nhà ở dân cư; công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; phát triển kinh tế).

3. Vốn doanh nghiệp: 101,775 tỷ đồng, chiếm 4,93% tổng kế hoạch, nhu cầu vốn (hỗ trợ đầu tư thực hiện tiêu chí điện và phát triển hạ tầng thông tin truyền thông, phát triển hạ tầng HTX nông nghiệp).

4. Vốn nhân dân đóng góp: 135,330 tỷ đồng, chiếm 6,57% tổng kế hoạch, nhu cầu vốn (xây dựng đường giao thông thôn, xóm, nội đồng; kiên cố hóa kênh mương cơ sở vật chất văn hóa thôn; xóa nhà tạm dột nát; công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; phát triển kinh tế,...).

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các thông tin, hình thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, địa phương. Đổi mới các hình thức tuyên truyền như hội nghị, hội thảo, hội thi, sân khấu hóa..., tích cực đưa tin về các tấm gương tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. Chú trọng thực hiện tuyên truyền, vận động thực hiện Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn mẫu nông thôn mới’.

2. Trên cơ sở định hướng, quan điểm, mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương: Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và theo lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện kế hoạch năm 2020 về xây dựng kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xây dựng và triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất.

5. Tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với 10 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới và 03 xã phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

6. Các sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới: Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đảm bảo hết năm 2020 nâng số tiêu chí bình quân trên địa bàn tỉnh lên trên 15 tiêu chí/xã); ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2020 đã xác định; tiếp tục triển khai kế hoạch củng cố, duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

8. Phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình năm 2020 từ ngân sách Trung ương; huy động nguồn lực để hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình (tranh thủ các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế thông qua các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn; rà soát, phân loại các dự án đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để có cơ chế lồng ghép và sử dụng hợp lý nguồn vốn theo từng chương trình, dự án; huy động đóng góp tự nguyện từ nhân dân trên cơ sở phù hợp với khả năng; huy động các nguồn lực từ cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới;...).

9. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã, thôn bản.

10. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương, của tỉnh.

(Chi tiết kế hoạch thực hiện có biểu 03, 04 và 05 kèm theo).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 11 năm 2020.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh): Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đến cấp huyện, cấp xã để thực hiện Chương trình đối với những nội dung, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý, phụ trách của ngành; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện Chương hình đến từng xã; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với tiêu chí, chỉ tiêu của ngành phụ trách, thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2020.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2020; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện kế hoạch được giao; rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2020.

4. Các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp).

5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- BCĐTW CTMTQG XDNTM (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng KT, TH, ĐTXD;
- VPĐP NTM;
- Lưu VT (Toản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Biểu 01

PHÂN NGUỒN KẾ HOẠCH, NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Nội dung xây dựng

Tổng cộng

Trong đó

Lâm Bình

Na Hang

Chiêm Hóa

Hàm Yên

Yên Sơn

Sơn Dương

TP. Tuyên Quang

Tổng

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

 

Tổng số:

2.062.911

100,0

155.944

100

186.769

100

391.310

100

296.381

100

540.687

100

425.613

100

66.207

100

A

Vốn ngân sách

993.322

48,15

66.329

42,5

106.017

56,8

191.394

48,9

145.327

49,0

294.544

54,5

168.799

39,7

20.913

31,6

I

Vốn đầu tư phát triển

925.283

93,15

61.029

92,01

99.455

93,81

179.940

94,02

134.516

92,56

279.187

94,79

153.339

90,84

17.818

85,20

1

Vốn hỗ trợ đầu tư phát triển từ Chương trình nông thôn mới

378.790

40,94

35.833

58,7

55.775

56,1

77.047

42,8

45.006

33,5

85.813

30,7

78.190

51,0

1.126

6,3

2

Nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

138.339

14,95

4.796

7,9

4.845

4,9

41.478

23,1

24.896

18,5

22.606

8,1

39.526

25,8

192

1,1

3

Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án

408.154

44,11

20.400

33,4

38.835

39,0

61.415

34,1

64.614

48,0

170.768

61,2

35.623

23,2

16.500

92,6

II

Vốn sự nghiệp

68.038

6,85

5.300

8,0

6.562

6,2

11.454

6,0

10.811

7,4

15.357

5,2

15.460

9,2

3.095

14,8

-

Vốn ngân sách TW (vốn NTM: Quy hoạch, hỗ trợ PTSX, đào tạo nghề, nâng cấp trạm truyền thành cơ sở)

62.638

92,1

5.300

 

6.082

 

10.694

 

9.451

 

13.797

 

14.220

 

3.095

 

-

Vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã (hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa thôn)

5.400

7,9

-

-

480

7,3

760

6,6

1.360

12,6

1.560

10,2

1.240

8,0

-

-

B

Vốn tín dụng

832.485

40,35

70.903

45,5

73.962

39,6

140.933

36,0

113.074

38,2

189.112

35,0

199.381

46,8

45.120

68,2

C

Vốn huy động của doanh nghiệp (Điện, Thông tin và Truyền thông, phát triển hạ tầng HTX NN)

101.775

4,93

7.022

4,50

3.758

2,01

17.693

4,52

21.110

7,12

19.978

3,70

32.213

7,57

-

-

D

Nhân dân đóng góp

135.330

6,57

11.690

7,50

3.032

1,62

41.291

10,55

16.870

5,69

37.052

6,85

25.220

5,93

174

0,26

Ghi chú:

1 Vốn đầu tư phát triển gồm: vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá, hỗ trợ nhà ở dân cư), hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng HTX nông nghiệp xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng hệ thống thoát nước thải khu dân cư, tấm bê tông lắp rãnh thoát nước, nghĩa trang theo quy hoạch.

2 Vốn sự nghiệp gồm: Vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá thôn; hỗ trợ phát triển thông tin - truyền thông; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển y tế và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).

3 Vốn đầu tư phát triển lồng ghép từ các Chương trình, dự án, dự kiến: Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; Chương trình, dự án lĩnh vực công thương thực hiện năm 2020; Vốn từ các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình quản lý hoặc ngành quản lý; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

 

Biểu 02

TỔNG HỢP, CHI TIẾT KẾ HOẠCH, NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Nội dung xây dựng

Đơn vị tính

Số lượng

Tổng cộng

Trong đó

Ghi chú

Lâm Bình

Na Hang

Chiêm Hóa

Hàm Yên

Yên Sơn

Sơn Dương

TP. Tuyên Quang

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

 

Tổng số:

Tr.đ

 

2.062.911

 

155.944

 

186.769

 

391.310

 

296.381

 

540.687

 

425.613

 

66.207

 

I

Quy hoạch

Tổng

8

704

1

88,0

 

 

2

176,0

 

 

3

264,0

2

176,0

 

 

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020

II

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Tr.đ

 

979.574

 

59.897

 

88.244

 

210.963

 

156.153

 

277.297

 

169.028

 

17.992

 

1

Giao thông:

Tr.đ

 

260.014

 

20.512,0

 

39.280,0

 

52.895,0

 

44.897,4

 

64.957,0

 

37.221,0

0,4

252,0

 

-

Đường trục xã, liên xã

Km

79,68

125.577

1,0

1.500,0

21,2

37.780,0

7,9

11.790,0

15,8

23.647,0

24,2

36.275,0

9,7

14.585,0

-

-

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020 và kế hoạch xã mục tiêu năm 2020

-

Đường trục thôn, liên thôn

Km

53,84

32.302

-

-

-

-

12,2

7.308,0

1,0

600,0

36,6

21.982,0

3,6

2.160,0

0,42

252,0

-

Đường ngõ xóm

Km

18,15

4.356

-

-

-

-

10,95

2.628,00

4,20

1.008,00

3,00

720,00

-

-

-

-

-

Đường giao thông nội đồng

Km

117,79

73.934

22

16.292

2

1.500

27

16.008

30

17.760

9

5.580

32

19.434

-

-

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND và KH vốn NTM 2020

-

Xây dựng cầu, kè chống sạt nở

CT

25,00

21.205

3,0

2.720,0

-

-

17,0

15.161,0

3,0

1.882,4

1,0

400,0

1,0

1.042,0

-

-

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020

2

Thuỷ lợi:

Tr.đ

 

173.512

 

7.783

 

13.796

 

61.358

 

21.170

 

23.507

 

45.658

 

240

 

-

Công trình đầu mối

CT

34

31.814

1

3.663

2

7.740

29

19.211

-

-

2

1.200

-

-

-

-

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020

-

Kiên cố hóa kênh mương

Trđ

160,0

141.698,0

4,2

4.120,0

6,0

6.056,0

45,0

42.147,0

24,0

21.170,0

26,5

22.307,0

54,0

45.658,0

0,3

240,0

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ- HĐND

3

Điện

Tr.đ

 

131.899

 

3.442

 

7.500

 

31.997

 

19.258

 

40.967

 

28.735

 

-

 

 

Xây dựng, nâng cấp trạm biến áp, đường dây trung áp, hạ áp

CT

19

131.899,4

1,0

3.442,2

1,0

7.500,0

5,0

31.996,5

3,0

19.258,1

5,0

40.967,5

4,0

28.735,1

-

-

Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia (Vốn EU tài trợ) (33.489,9trđ) và Kế hoạch của Công ty Điện lực Tuyên Quang (81.909,6trđ) và hỗ trợ xã mục tiêu năm 2020 (16.500 trđ)

4

Trường học

Tr.đ

 

341.634

7

24.200

7

23.108

20

43.950

38

55.468

55

132.308

18

46.100

8

16.500

 

-

Trường mầm non, mẫu giáo

CT

47

78.447

2

7.200

3

10.400

11

19.150

11

13.816

9

11.181

8

12.000

3

4.700

Kế hoạch xã mục tiêu năm 2020 và kế hoạch thực hiện tiêu chí của Ngành Giáo dục (65.300trđ) và Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020 (15.290 trđ)

-

Trường tiểu học

CT

56

145.274

2

8.000

3

10.958

3

13.500

11

14.000

29

69.216

5

21.800

3

7.800

Kế hoạch xã mục tiêu năm 2020 và kế hoạch thực hiện tiêu chí của Ngành Giáo dục (114.850trđ) và Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020 (22.997 trđ)

-

Trường trung học cơ sở

CT

50

117.913

3

9.000

1

1.750

6

11.300

16

27.652

17

51.911

5

12.300

2

4.000

Kế hoạch xã mục tiêu năm 2020 và kế hoạch thực hiện tiêu chí của Ngành Giáo dục (103.650trđ) và Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020 (17.402 trđ)

5

Cơ sở vật chất Văn hoá, thể thao

Tr.đ

 

52.847

 

3.000

 

2.080

 

18.103

 

10.830

 

8.560

 

9.274

 

1.000

 

-

Nhà văn hóa tại trung tâm xã

Nhà

22

29.047

3

3.000

1

1.000

6

10.343

4

6.270

2

1.600

5

5.834

1

1.000

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020 và kế hoạch xã mục tiêu năm 2020

-

Sân thể thao xã

Ctr

12

2.400

-

-

1

200

1

200

2

400

3

600

5

1.000

-

-

 

-

Xây dựng mới nhà văn hoá thôn

nhà

40

16.000

-

-

1

400

17

6.800

7

2.800

12

4.800

3

1.200

-

-

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ- HĐND và Kế hoạch xã mục tiêu năm 2020

-

Hỗ trợ trang thiết bị Nhà văn hóa thôn

Nhà

135

5.400

-

-

12

480

19

760

34

1.360

39

1.560

31

1.240

-

-

Hỗ trợ xã mục tiêu năm 2020

6

Chợ nông thôn

Tr.đ

5

1.998

 

 

 

 

 

 

-

-

4

1.588

1

410

 

 

 

-

Nâng cấp, cải tạo chợ

CT

5

1.998

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1.588

1

410

-

-

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020

7

Thông tin và Truyền thông

Tr.đ

 

7.020

 

960

 

1.130

 

1.460

 

1.380

 

960

 

1.130

 

-

 

-

Sửa chữa, nâng cấp đài truyền thanh cơ sở

CT

15

3.300

2

340

3

510

2

840

3

760

2

340

3

510

-

-

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020

-

Nâng cấp, phủ sóng mạng thông tin di động, internet trên địa bàn xã

CT

6

1.710

1

285

1

285

1

285

1

285

1

285

1

285

 

 

Kế hoạch của Doanh nghiệp Viễn thông (Viettel, Mobifone, vinaphone)

 

Nâng cấp, cải tạo điểm bưu điện văn xã

CT

6

2.010

1

335

1

335

1

335

1

335

1

335

1

335

 

 

Kế hoạch của Bưu điện tỉnh

9

Xây dựng trụ sở xã

CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ xã mục tiêu năm 2019 (Tân Thịnh, Thái Bình, Vĩnh Lợi

8

Nhà ở dân cư nông thôn

Tr.đ

213

10.650

 

-

27

1.350

24

1.200

63

3.150

89

4.450

10

500

-

-

 

-

Xây dựng mới nhà ở (xoá nhà tạm)

Hộ

213

10.650

-

-

27

1.350

24

1.200

63

3.150

89

4.450

10

500

-

-

Hỗ trợ xã mục tiêu năm 2020

+

Vốn 04 xã

 

 

 

 

 

27

1.350

 

 

39

1.950

43

2.150

9

450

 

-

 

+

Vốn 08 xã

 

 

 

 

-

 

 

24

1.200

24

1.200

46

2.300

1

50

 

-

 

III

Kinh tế và tổ chức sản xuất

Tr.đ

 

89.845

 

90.575

 

94.745

 

156.680

 

126.545

 

223.570

 

225.815

 

48.215

 

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất

CT

 

876.300

 

74.635

 

77.855

 

148.350

 

119.025

 

199.065

 

209.875

 

47.495

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020; chính sách hỗ trợ PTSX của tỉnh; vốn tín dụng

2

Hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng HTX nông nghiệp

CT

 

80.425

 

14.800

 

15.690

 

6.830

 

6.140

 

22.825

 

14.140

 

 

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020

3

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

CT

 

9.420

 

1.140

 

1.200

 

1.500

 

1.380

 

1.680

 

1.800

 

720

Kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2020

IV

Y tế - Môi trường

Tr.đ

 

116.488

 

5.384

 

3.780

 

23.492

 

13.683

 

39.555

 

30.593

 

 

 

1

Y tế

Tr.đ

13

52.863

-

-

-

-

1

9.077

1

Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung."); $a.attr("href", "#TaiVe"); $td.html($a[0].outerHTML + ""); } else { $("table>tbody>tr>td>p[align=center]>b span:contains('ATTACH FILE')").parent().parent().parent().html("

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

"); $("div[align=center]>table td:contains('ATTACHED FILE')").html("

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

"); $("div[align=center]>table td:contains('FILE ATTACHED')").html("

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

"); $("div[align=center]>table td:contains('ATTACHED TO DOCUMENT')").html("

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

"); $td.html("

Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.

"); } // $("div.MainContent style").html(""); $("div.MainContent table").each(function () { $(this).removeAttr("style"); }); $("div.MainContent base").remove(); // $("div.MainContentEN style").html(""); $("div.MainContentEN table").each(function () { $(this).removeAttr("style"); }); $("div.MainContentEN base").remove(); });
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 10/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

60

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448917