• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước


 

Kế hoạch 14/KH-UBND về thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 14/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công văn số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về thực các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (gọi tắt là TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của công chức về pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường, chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại. Đồng thời, phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả;

b) Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật TNBTCNN phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

b) Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân tỉnh; Cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh; các ngành Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành, phố.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân tỉnh; Cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh; Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2020.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trong hoạt động giải quyết bồi thường; theo dõi, đôn đốc việc thẩm định cấp kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật (khi có vụ việc xảy ra)

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân tỉnh; Cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh; Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc xảy ra.

4. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Hình thức thực hiện: Lồng ghép kiểm tra việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 với kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 tại một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

5. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có)

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

6. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân tỉnh; Cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh; Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

7. Chế độ thông tin, báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

a) Cơ quan thực hiện báo cáo: Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân; Cơ quan Thi hành án; Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Báo cáo hằng năm về kết quả công tác bồi thường nhà nước cụ thể như sau:

- Đối với báo cáo năm lần 1: Báo cáo công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/11 của năm báo cáo. (Số liệu thực tế được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 hàng năm).

- Đối với báo cáo năm lần 2: Báo cáo công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/01 của năm sau. (Số liệu thống kê năm chính thức được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt quản lý nhà nước trong công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh.

- Chế độ thông tin, báo cáo: Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND báo cáo Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 08/12/2020 đối với báo cáo năm lần 1; trước ngày 31/01/2021 đối với báo cáo năm lần 2.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn các sở, ngành và UBND cấp huyện lập dự toán kinh phí bồi thường nhà nước năm 2020 theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, đảm bảo kinh phí hoạt động từ ngân sách địa phương, báo cáo UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 20/01/2020. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nội dung được nêu tại Mục II Kế hoạch này.

- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý về UBND tỉnh theo quy định tại khoản 7 Mục II Kế hoạch này.

- Bố trí, sắp xếp công chức được giao chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tham mưu thực hiện công tác bồi thường Nhà nước, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công tác bồi thường Nhà nước.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành; tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý ngành mình về UBND tỉnh theo quy định tại khoản 7 Mục II Kế hoạch này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, Hằng (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 14/KH-UBND

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439403