• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 14/KH-UBND về phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Văn bản khác 14/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Nam Định, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN của Trung ương1 và của tỉnh2.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN; nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức, viên chức quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cải cách hành chính, thực thi nhiệm vụ, công vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về PCTN.

2. Yêu cầu

- Xác định PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong những tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tạo sự tự giác, thống nhất về nhận thức, hành động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về PCTN, nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Quá trình triển khai thực hiện phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh chú trọng vào hình thức mà không chú trọng đến nội dung cụ thể.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN để nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nghiên cứu, lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp, thiết thực. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, cụ thể:

1.1. Xây dựng chuyên trang về PCTN trên trang thông tin điện tử của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.2. Thông tin tuyên truyền về PCTN trên phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định, Báo Nam Định.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; tổ chức các cuộc thi, hội thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật PCTN cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường chính trị Trường Chinh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.4. Lồng ghép nội dung công tác PCTN và đạo đức liêm chính trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn cách thực hiện các quy định về PCTN trong công tác cán bộ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.5. Tổ chức hội thảo, cuộc thi, ảnh cổ động có chủ đề về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.6. Hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động báo chí, xuất bản.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.7. Thông tin tuyên truyền về PCTN và đạo đức liêm chính các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì:

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp của tỉnh.

+ UBND các huyện, thành phố triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp trong các Cụm công nghiệp và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý (ngoài Khu công nghiệp).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.8. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình điểm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Nam Định.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.10. Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác Thanh tra trong tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.11. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính đến toàn bộ hội viên của Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định liên quan, đảm bảo đầy đủ nội dung, thời gian, thời điểm, hình thức công khai theo quy định.

b) Các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công khai các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện việc công khai đối với lĩnh vực quản lý, theo dõi, cụ thể:

- Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn việc công khai dự toán, ngân sách.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đầu tư công.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

- Sở Nội vụ tham mưu, hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực cán bộ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, hướng dẫn việc công khai, minh bạch về lĩnh vực giáo dục.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công khai, minh bạch đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng thông tin điện tử

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện việc công khai, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị thực hiện việc công khai, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của địa phương, đơn vị.

2.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

a) Sở Tài chính

- Tiếp tục nghiên cứu rà soát, tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.

- Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

b) Các Sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định hiện hành để áp dụng tại đơn vị mình, đảm bảo công khai, dân chủ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

c) Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước, gắn với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án văn hóa công vụ3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về những việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm và triển khai thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan.

2.4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan.

2.5. Kiểm soát tài sản, thu nhập

a) Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản thu nhập; kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản thu nhập.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu và kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong công tác cán bộ theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan.

2.6. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Thực hiện nghiêm quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, gắn với việc theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận giải quyết tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và các bản án, quyết định của các cơ quan tố tụng đã có hiệu lực thi hành.

2.7. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/3/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

3. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

3.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng do mình quản lý, nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là hành vi nhũng nhiễu khi tiếp nhận, giải quyết công việc cho người dân.

3.2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCTN

Các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, quyết định, kiến nghị sau thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

3.3. Công tác giải quyết tố cáo tham nhũng

Thủ trưởng các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 07/UBND-VP8 ngày 07/02/2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xem xét, giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định liên quan.

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm.

3.5. Công tác điều tra, truy tố, xét xử

Tăng cường điều tra, truy tố và xét xử các vụ án về tham nhũng theo đúng quy định; kiên quyết xử lý thu hồi đối với tiền, tài sản bị tham nhũng. Tập trung xử lý vụ án tham nhũng nghiêm trọng, đang được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra và các cơ quan liên quan với các cơ quan Tố tụng trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng.

4. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan báo chí trong PCTN.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN để người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; đồng thời có trách nhiệm xem xét, xử lý các kiến nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và các cơ quan báo chí về PCTN theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các địa phương, đơn vị, các cơ quan, tổ chức liên quan ban hành văn bản và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về PCTN trong năm 2020 theo quy định, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép với báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng) và gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung.

2. Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về PCTN cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật trong tỉnh. Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức cuộc thi, hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật về PCTN.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan.

4. Thanh tra tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện trình UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; Để báo cáo
- TT Tỉnh ủy; Để báo cáo
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh,
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố Nam Định;
- Báo Nam Định, Đài PTTH Nam Định;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh Nam Định;
- Website của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 1 Gồm các văn bản:

- Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X),

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

2 Gồm các văn bản:

- Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020"

- Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018;

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

3 Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 11/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 14/KH-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449031