• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Xử lý nợ xấu

 

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Văn bản khác 140/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN ĐOẠN 2016 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý, cải thiện thanh khoản, nâng cao chất lượng tín dụng và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.

2. Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư thương mại, tiêu dùng, hỗ trợ thị trường phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Cần Thơ:

a) Chỉ đạo các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn xây dựng Phương án Cơ cấu lại quỹ tín dụng nhân dân gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 và phê duyệt Phương án do các Quỹ tín dụng nhân dân xây dựng.

b) Chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai, tích cực chủ động triển khai các giải pháp:

- Rà soát, đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp;

- Tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu;

- Tiếp tục cơ cấu lại nợ, hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi;

- Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm;

- Thu nợ và tăng cường xử lý tài sản bảo đảm;

- Kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động;

- Hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh trong tương lai.

c) Theo dõi sát thị trường tài chính tiền tệ trên địa bàn để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn; giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại của các Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt trong việc xử lý thu hồi giấy phép, thực hiện phá sản các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động yếu kém, đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

d) Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các Chi nhánh tổ chức tín dụng cố tình che giấu nợ xấu, không thực hiện nghiêm túc các giải pháp xử lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình xử lý nợ xấu, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật.

đ) Phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị có liên quan, các đơn vị báo chí triển khai thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách về giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu để tạo sự hiểu biết thống nhất và sự đồng thuận cao trong xã hội.

2. Giao Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh; xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư sớm triển khai kế hoạch, hoàn tất các thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để có đủ điều kiện thanh toán theo quy định; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán vốn; tổ chức kiểm tra đánh giá tiến độ thi công, giải ngân của các dự án, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát khắc phục và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

b) Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

c) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Cần Thơ, các Sở, ban ngành thành phố, đơn vị có liên quan trong công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi quy định tại Luật đất đai để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhận thế chấp là quyền sử dụng đất của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

b) Chủ trì với các Sở, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia.

c) Thực hiện lộ trình cập nhật và công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan tài nguyên môi trường để các bên nắm bắt. Trường hợp chưa xây dựng xong cơ sở dữ liệu đất đai, việc cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các bên liên quan nắm bắt thông tin.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

đ) Chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhanh chóng, kịp thời.

6. Đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ:

a) Phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm.

b) Phối hợp với các tổ chức tín dụng rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang được thi hành dở dang, đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

7. Đề nghị Công an thành phố:

a) Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Cần Thơ, sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ.

c) Chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

8. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện:

a) Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c) Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Cần Thơ phối hợp các Sở, ban ngành thành phố có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình, kết quả triển khai thực hiện trước ngày 01 tháng 6 và ngày 30 tháng 11 hàng năm; đồng thời, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định (Các sở, ban, ngành liên quan định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Cần Thơ trước ngày 20 tháng 5 và ngày 20 tháng 11 hàng năm).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ của Ủy ban nhân dân thành phố, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Cần Thơ để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban ngành thành phố;
- NH Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ;
- Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan TP Cần Thơ;
- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
- UBND quận, huyện;
- Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố;
- Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP, Cổng Thông tin điện tử TP;
- VP UBND TP (2, 3);
- Lưu: VT, H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 140/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 06/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 140/KH-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
363512