• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giống vật nuôi


Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Văn bản khác 140/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2018/NĐ-CP NGÀY 07/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định nêu trên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng Nghị định số 64/2018/NĐ-CP nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị định, qua đó sớm đưa các quy định của Nghị định vào cuộc sống.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thi hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan và địa phương trong triển khai thi hành Nghị định; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra.

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị

- Nội dung thực hiện: Tổ chức Hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 64/2018/NĐ-CP cho lãnh đạo và công chức phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền

Nội dung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền về Nghị định số 64/2018/NĐ-CP cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh, sử dụng con giống, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản. Đăng tải nội dung Nghị định số 64/2018/NĐ-CP trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Công thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

3. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến.

- Tùy theo điều kiện, các cơ quan, tchức, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thc tổ chức tuyên truyn, phổ biến các nội dung của Nghị định số 64/2018/NĐ-CP cho phù hợp như:

+ Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt;

+ Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo;

+ Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”;

+ Tuyên truyền thông qua việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật và các hình thc phbiến, tuyên truyền khác phù hợp với từng địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp Sở Tư pháp; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền về Nghị định số 64/2018/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản.

- Cập nhật, đăng tải Nghị định số 64/2018/NĐ-CP trên Trang Thông tin điện tử của Sở, giải đáp những vướng mắc, bất cập khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình có Kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP tại địa phương.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 64/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- TT thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 140/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 28/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 140/KH-UBND

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391228