• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Lực lượng dự bị động viên


Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Kế hoạch 1404/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Văn bản khác 1404/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LỰC LƯNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ gia các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN

1. Rà soát văn bản pháp luật

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kim tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng dự bị động viên và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị đề xuất sửa đi, bsung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hp với Luật.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban ngành và UBND cấp huyện.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về lực lượng dự bị động viên phải có kế hoạch trin khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về lực lượng dự bị động viên và tổ chức thực hiện.

b) Biên soạn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật.

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và 2021.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị và UBND các cấp theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. T CHC THỰC HIỆN

1. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Quân khu 7 kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi qun lý; hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả, thực hiện về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh và Quân khu 7./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK7;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTT
Q Việt Nam tnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
;
- UBND các huyện, thành phố;
- L
ưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1404/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 13/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1404/KH-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437715