• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Tải về Văn bản khác 142/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Căn cứ Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo huy động được số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa tỉnh nhà.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có theo vị trí việc làm trong bộ máy hành chính các cấp; thu hút, sử dụng tốt nguồn nhân lực đã qua đào tạo. Lựa chọn người có thực tâm, thực tài vào bộ máy nhà nước.

Thực hiện tốt các chính sách đào tạo, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài phát huy hết năng lực, sở trường.

2. Yêu cầu:

Các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo, thu hút nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu chung của Đề án và thực tế của ngành, địa phương mình, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

Triển khai đng bộ các chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, thực hiện bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh từ nay đến năm 2020;

Tổ chức tuyên truyền và thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về nhu cầu, ngành nghề mà tỉnh, địa phương cần thu hút; những ngành nghề cần đào tạo; định hướng chung về cung/cầu lao động cho tỉnh đến năm 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang có quy mô, cơ cấu, chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế; nguồn nhân lực qua đào tạo đạt mức khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức bình quân chung của cả nước(1). Đào tạo nhân lực có năng lực thực hành tương ứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động. Quản lý tốt cung/cầu lao động, tạo môi trường, cơ hội việc làm, thăng tiến bình đẳng, thực hiện tốt các chính sách thu hút, giữ chân nguồn nhân lực có trình độ cao làm việc cho tỉnh.

2. Mục tiêu cthể đến năm 2020:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 67%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 50%.

- Đào tạo và thu hút 30 tiến sĩ và 500 thạc sĩ, trong đó, đào tạo sau đại học ở nước ngoài 50 người (45 thạc sĩ và 5 tiến sĩ), tập trung nhóm ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh như: Du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, chính sách công, quản lý kinh tế, giáo dục, y tế... Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 42.000 người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, chiếm khoảng 2,3% dân s. (năm 2015 là 36.000 người, chiếm 2,04% dân số). Đảm bảo yếu tố đầu vào về ngoại ngữ thực hiện đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài của tỉnh.

- Nhân lực khoa học công nghệ đạt 07 người/vạn dân.

- Đẩy mạnh đào tạo giáo viên có trình độ sau đại học, tỷ lệ giáo viên trung học phổ thông có trình độ thạc sĩ từ 16,6% năm 2015 lên 18% vào năm 2020 (đào tạo thêm 243 thạc sĩ, 10 tiến sĩ); hằng năm, tuyển mới và thay thế từ 230 giáo viên mầm non, 150 giáo viên tiểu học, 70 giáo viên trung học phổ thông. Giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn từ 99% trở lên.

- Đào tạo viên chức, công chức ngành Y tế, gồm: 05 tiến sĩ, 41 thạc sĩ, 23 bác sĩ chuyên khoa II, 260 bác sĩ chuyên khoa I. Phấn đấu 100% trạm y tế có hộ sinh hoặc y sĩ Sản - Nhi; 100% cơ sở y tế tuyến tỉnh có đủ nhân lực chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh và 70% cơ sở y tế tuyến huyện có đủ nhân lực chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần. Đảm bảo đạt 7,9 bác sĩ/vạn dân vào năm 2020.

- Phấn đấu 30% cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ sau đại học. 100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định, trong đó 30% đạt trình độ B1 (tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam).

- Giai đoạn 2016-2020, tổ chức giáo dục nghề nghiệp cho 128.000 lao động, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm đạt 80%.

- Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các chức danh lãnh đạo cấp giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng; nâng cao nghiệp vụ về quản lý kinh tế.

- Khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đi, góp phần nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động nguồn nhân lực ngoài xã hội.

- Thu hút 10 chuyên gia giỏi ở lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của tỉnh; 100 bác sĩ chính quy; 80 bác sĩ được đào tạo theo địa chỉ sử dụng; hỗ trợ 100 sinh viên 02 năm cuối ngành Y; hỗ trợ thí điểm khóa đào tạo nghề cho 4.000 lao động thuộc hộ nghèo ở 4 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

(Kèm Biểu 01: Kế hoạch và tiến độ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực 2016-2020; Biu 02: Kinh phí sự nghiệp đào tạo)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH

1. Nhiệm v

a) Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ khoa học, kỹ thuật: Vững vàng về chính trị, thông thạo chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng sáng tạo, đạt chuẩn theo chức danh, theo ngạch công chức, phù hợp vị trí việc làm. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được xác định. 30% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ đạt trình độ B1. Đào tạo chuẩn tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đầu vào của Đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

b) Phát triển nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp:

Đến 2020, có 100% giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn về trình độ đào tạo, kỹ năng nghề và năng lực sư phạm, tỷ lệ giáo viên trung học phổ thông có trình độ thạc sĩ từ 16,6% năm 2015 lên 18% vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020 giáo dục đào tạo của tỉnh đạt mức khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trên mức bình quân chung của cả nước.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn. Đảm bảo nhân lực y tế cho các Bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện đa khoa tỉnh; thu hút đội ngũ Bác sĩ giỏi ở các chuyên ngành đang cần. Phấn đấu năm 2020 đạt 7,9 bác sĩ/vạn dân.

- Quan tâm tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ khoa học công nghệ đạt 07 người/vạn dân.

- Đào tạo 03 tiến sĩ, 23 thạc sĩ cho văn hóa, thể thao. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc gia, quốc tế. Có chế độ, chính sách hỗ trợ, trọng dụng các vận động viên đạt huy chương quốc tế, huy chương đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp, tạo sự năng động, thích nghi với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phấn đấu có 80% nhân lực chủ chốt của doanh nghiệp được qua đào tạo.

c) Phát triển nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất trong xã hội:

- Tập trung đào tạo lao động công nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật cho các ngành thế mạnh và tiềm năng của tỉnh như: Công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm; chế biến thủy sản, ngành du lịch và những ngành nghề phục vụ cho phát triển công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm. Phấn đấu đến năm 2020 có 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ.

- Đào tạo lao động nông thôn theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo trên 80% lao động học nghề ra trường có việc làm đúng với nghề đã học.

d) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (tiến sĩ, thạc sĩ):

Tập trung đào tạo cho các nhóm ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh như: Du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, chính sách công, quản lý kinh tế, giáo dục, y tế.

2. Các giải pháp

- Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực.

- Làm tốt công tác tư vấn, giải quyết việc làm; bố trí việc làm cho người lao động đã qua đào tạo.

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị; đổi mới chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài. Làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ để đưa đi đào tạo theo kế hoạch.

- Khuyến khích xã hội hóa trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tạo môi trường làm việc tốt để giữ chân nhân tài; làm tốt công tác giáo dục thchất và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

- Tăng cường liên kết trong và ngoài tỉnh, thành phố, khu vực và hợp tác nước ngoài.

3. Thực hiện tốt các chính sách của Đề án đã đề ra

a) Triển khai đào tạo và thu hút lao động chất lượng cao:

- Thực hiện đào tạo 30 tiến sĩ và 500 thạc sĩ, tập trung nhóm ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh như: Du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, chính sách công, quản lý kinh tế, giáo dục, y tế, những ngành nghề phục vụ cho phát triển công nghệ 4.0. Trong đó, đào tạo sau đại học ở nước ngoài 5 tiến sĩ, 45 thạc sĩ.

Chính sách được hưởng: Được tỉnh hỗ trợ vay với lãi suất bằng không phần trăm theo lãi suất ngân hàng số tiền vay trong thời gian đi học trong chương trình đào tạo chính khóa ở nước ngoài.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về nhận nhiệm vụ thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí đào tạo (theo thông báo chi phí của cơ sở đào tạo ở nước ngoài). Riêng đối với các đối tượng chưa phải là cán bộ, công chức, viên chức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về, nếu trúng tuyn vào các cơ quan nhà nước tỉnh thì được ngân sách hỗ trợ 100% học phí đào tạo (theo thông báo chi phí của cơ sở đào tạo ở nước ngoài).

- Thu hút 10 chuyên gia đầu ngành, là người có học hàm phó giáo sư, giáo sư, học vị tiến sĩ, làm việc ở các vị trí giảng dạy, nghiên cứu chuyn giao công nghệ, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tui đời dưới 50 tuổi, cam kết làm việc cho tỉnh từ 5 năm trở lên, được hỗ trợ kinh phí một lần là 500 triệu đồng/ người và được bố trí nhà ở công vụ.

b) Về thu hút bác sĩ về tỉnh công tác:

- Thu hút 100 bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa, tốt nghiệp hệ chính quy, nếu cam kết làm việc cho tỉnh từ 5 năm trở lên thì được hỗ trợ kinh phí một lần là 150 triệu đồng/người. Trường hợp các đối tượng nêu trên làm việc tại các tuyến cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo còn được hỗ trợ nhà ở công vụ đối với nơi có bố trí nhà công vụ hoặc được hỗ trợ chi phí thuê nhà với số tiền 0,5 triệu đồng/người/tháng đối với nơi chưa có nhà ở công vụ.

- Thu hút 80 bác sĩ được đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng của các chuyên ngành hiếm như: Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phu bệnh; nếu cam kết làm việc lâu dài cho tỉnh (từ 5 năm trở lên) thì được hỗ trợ một lần là 100 triệu đồng/người.

- Hỗ trợ chi phí học tập cho 100 sinh viên có hộ khu thường trú tại tỉnh Kiên Giang, chuẩn bị tốt nghiệp bác sĩ, hệ chính quy, có kết quả học tập từ loại khá trở lên, nếu cam kết về tỉnh công tác ít nhất 05 năm. Việc hỗ trợ được dựa trên bảng điểm hoặc giấy chứng nhận kết quả học tập từ năm học thứ 4 trở đi.

c) Thực hiện hỗ trợ thí điểm khóa học nghề cho 4.000 lao động thuộc hộ nghèo tại các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao bao gồm: Giang Thành, U Minh Thượng, An Minh, An Biên. Hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/lao động/khóa học cho người lao động để học các ngành nghề về nuôi trồng, chế biến thủy sản; du lịch, cơ khí, các ngành công nghiệp để phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Đề án phát triển nguồn nhân lực) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể hóa bằng kế hoạch để triển khai thực hiện đạt mục tiêu của đề án.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Là cơ quan đầu mối về dự báo về nhu cầu phát triển nhân lực; phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội.

Chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu đào tạo và phát triển; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực theo định kỳ hằng năm và theo yêu cầu đột xuất.

2. Sở Nội vụ

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai và phê duyệt quy chế tổ chức, thực hiện đào tạo sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Có kế hoạch bố trí công tác cho ứng viên tốt nghiệp sau đại học nước ngoài.

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016- 2020.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, số đã đạt chuẩn, số chưa đủ chuẩn; có kế hoạch đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng cán bộ.

3. Sở Tài chính

Căn cứ nội dung chính sách của Nghị Quyết số 104/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020.

Cân đối, đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện Đán phát triển nguồn nhân lực; thẩm định nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đề xuất các giải pháp xã hội hóa trong việc đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo lộ trình cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ học vấn của nhân lực.

Triển khai có hiệu quả các Đề án: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đến năm 2020; Đề án Phát triển hệ thống trường trọng điểm, trường chuyên, trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020; Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; Đán Dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020.

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ phân luồng nhân lực từ cuối cấp phổ thông cơ sở.

Xây dựng Đề án thành lập Quỹ học bổng hỗ trợ tài năng của tỉnh.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện tốt Đề án Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện có hiệu quả: Đán Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch đào tạo lao động có tay nghề làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và khu du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo của 04 huyện có tỷ lệ nghèo cao An Minh, U Minh Thượng, Giang Thành và An Biên.

Chủ trì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng cơ chế liên kết, phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng.

Thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phân luồng đào tạo hàng năm gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao năng lực trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ khoa học công nghệ.

Xây dựng Đán Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp để doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, phát huy tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh, góp phần nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).

7. Sở Y tế

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, thu hút bác sĩ về tỉnh công tác, đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành y tế từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước nâng cao thể lực cho người lao động, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

8. Sở Văn hóa và Thể thao.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

Tuyên truyền và đăng trên website của tỉnh, thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

10. Các sở, ban, ngành còn lại

Theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

11. Các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh

Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, để nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận tốt yêu cầu lao động của doanh nghiệp; tăng cường đào tạo về các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành.

Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về dự báo cung cầu nguồn nhân lực; phối hợp với doanh nghiệp đào tạo lao động theo yêu cầu.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Đán phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (đánh giá sát, đúng thực trạng nhân lực của địa phương, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của địa phương mình, đặc biệt là các ngành mũi nhọn tiềm năng của của tỉnh).

ính kèm Biểu 3: Phân công công việc cụ thể và tiến độ thực hiện)

Trong quá trình tổ chức thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh, yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan kịp thời phản ánh, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xử lý kịp thời.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hp báo cáo theo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch này cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, CQ, ĐT và DNNN);
- UBND cấp huyện;
- LĐVP, P.VHXH;
- Lưu: VP, ldlinh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

BIỂU 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG THỜI KỲ 2010-2020

(Đính kèm Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2010

Năm 2015

Kế hoạch đến năm 2020

I

Nâng cao trí lực và kỹ năng lao động

 

 

 

 

1

Tỷ lệ huy động học sinh đến trường:

 

 

 

 

 

Tiểu học

%

96,88

97,53

99

 

THCS

%

91,76

93,82

96

 

THPT

%

27,83

33,54

40

 

Trẻ đi học mẫu giáo so với trẻ 3-5 tuổi

%

36,47

58,7

80

2

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

30

52

67

3

Lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ

%

22,75

43

50

4

Số lao động được đào tạo nghề đến năm

Người

35.000

38.802

128.000

5

Đào tạo tiến sĩ

Người

05

34

30(t)

 

Trong đó:

Người

 

 

 

 

Ngành Y tế

Người

 

03

05

 

Ngành Giáo dục và Đào tạo

Người

 

23(*)

10

 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Người

2

4

4

 

Ngành Khoa học và Công nghệ

Người

1

1

3

 

Ngành Du lịch

Người

 

 

1

 

Ngành Văn hóa và Thể thao

Người

 

1

3

 

Các ngành khác

Người

2

2

4

6

Đào tạo thạc sĩ

Người

795

1.400

500(*)

 

Trong đó:

Người

 

 

 

 

Ngành Y tế

Người

12

34

41

 

Ngành Giáo dục và Đào tạo

Người

34

536

243

 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Người

12

69

40

 

Ngành Khoa học và Công nghệ

Người

1

5

10

 

Ngành Du lịch

Người

1

1

6

 

Ngành Văn hóa và Thể thao

Người

 

 

23

 

Các ngành khác

Người

735

755

137

7

Nhân lực khoa học công nghệ

Người/vạn dân

1

4

7

8

Số sinh viên đại học - cao đẳng

Sinh viên/vạn dân

79,09

79,11

81,76

9

Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng

%

43,73

37,66

45

10

Trường dạy nghề chất lượng cao

Trường

-

1

2

11

Trường đại học

Trường

-

1

1

12

Nhân lực trình độ từ đại học, thạc sĩ trở lên một số lĩnh vực:

Người

 

 

 

 

Số lao động trình độ thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước

Người

370

1.400

1.900

 

Sgiảng viên đại học, cao đẳng trình độ thạc sĩ trở lên

Người

122

217

253

 

Slao động trình độ đại học, thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực khoa học - công nghệ

Người

795

1.147

1.400

 

Slao động ngành Y - Dược trình độ đại học và thạc sĩ trở lên

Người

990

1.678

2.807

II

Nâng cao thể lực nhân lực

 

 

 

 

1

Tuổi thọ trung bình

Tuổi

 

73

74

2

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

%

17,3

13,6

12

 

BIỂU 2: TỔNG HỢP KINH PHÍ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

(Đính kèm Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT

ĐƠN VỊ

Tổng số

Năm 2016

Năm 2017

Dự kiến năm 2018

Dự kiến năm 2019

Dự kiến năm 2020 và những năm tiếp theo

Dự kiến giai đoạn 2016-2020

Ngân sách Địa phương

Ngân sách Trung ương

 

TNG S

846 547

127 215

155 194

170 413

187 155

206 570

830 547

16 000

1

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

34 431

3 800

6 600

7 260

7 986

8 785

34 431

 

2

Sở Y tế

45 128

8 000

8 000

8 800

9 680

10 648

45 128

 

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

24 564

6 000

4 000

4 400

4 840

5 324

24 564

 

4

Trường Cao đng Cộng đồng

28 705

5 500

5 000

5 500

6 050

6 655

28 705

 

5

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

4 641

 

1 000

1 100

1 210

1 331

4 641

 

6

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

32 846

5 000

6 000

6 600

7 260

7 986

32 846

 

7

Trường Cao đng Sư phạm

17 965

2 000

3 440

3 784

4 162

4 579

17 965

 

8

Trường Chính trị

113 751

26 500

18 800

20 680

22 748

25 023

113 751

 

9

Đào tạo nghề

70 410

11 000

13 000

14 000

15 100

17310

54 410

16 000

 

- Trong đó: Hỗ trợ khóa học nghề cho LĐ thuộc hộ nghèo 4 huyện có tỷ lệ nghèo cao (AM, AB, GT, UMT)

 

 

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

 

10

Đào tạo và đào tạo lại cán bộ và khác

75 333

15 000

13 000

14 300

15 730

17 303

75 333

 

11

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

81 615

12 000

15 000

16 500

18 150

19 965

81 615

 

12

Công an tỉnh

16 423

2 500

3 000

3 300

3 630

3 993

16 423

 

13

Tỉnh Đoàn

7 962

1 000

1 500

1 650

1 815

1 997

7 962

 

14

Sở Nội vụ

27 205

4 000

5 000

5 500

6 050

6 655

27 205

 

15

HĐ Liên minh các HTX

5 356

715

1 000

1 100

1 210

1 331

5 356

 

16

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

564

100

100

110

121

133

564

 

17

Trường TC nghề vùng UMT

8 890

1 000

1 700

1 870

2 057

2 263

8 890

 

18

Trường TC nghề dân tộc NT

45 284

6 300

8 400

9 240

10 164

11 180

45 284

 

19

Trường TC nghề vùng TG Long Xuyên

11 332

2 050

2 000

2 200

2 420

2 662

11 332

 

20

Trường TC nghề Tân Hiệp

4 991

350

1 000

1 100

1 210

1 331

4 991

 

21

Kinh phí đào tạo tập trung

189 152

14 400

37 654

41 419

45 561

50 117

189 152

 

 

BIỂU 3: PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

(Đính kèm Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Triển khai các Văn bản đã được ban hành năm 2016

 

 

 

1

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I hàng năm

2

Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đến năm 2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II hàng năm

3

Triển khai Đề án Phát triển hệ thống trường trọng điểm, trường chuyên, trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I hàng năm

4

Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III hàng năm

5

Triển khai Đề án Dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III hàng năm

6

Triển khai Đề án Đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I hàng năm

7

Triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I hàng năm

II

Xây dựng mới các kế hoạch

 

 

 

1

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2017

2

Kế hoạch bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2017

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch, quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2017

4

Xây dựng và triển khai Đề án Thành lập Quỹ học bổng hỗ trợ tài năng của tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2018

5

Kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

SY tế

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2017

6

Kế hoạch đào tạo, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2018

7

Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo của 4 huyện có tỷ lệ nghèo cao An Minh, An Biên, U Minh Thượng và Giang Thành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2017

8

Xây dựng cơ chế liên kết, phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp

Quý I/2018

9

Xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực của Sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Các Sở, ban, ngành; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp liên quan

Quý I/2018

10

Kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận tốt yêu cầu lao động của doanh nghiệp.

Các trường Cao Đẳng, Đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quý I/2018

11

Xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực huyện thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành

Quý IV/2017

 1 Cả nước đào tạo chung 67%, khu vực 65% vào năm 2020

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 06/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 142/KH-UBND

383

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370707