• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2017 bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 143/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO GIAI ĐOẠN 2017- 2020

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020” và Kế hoạch số 1953/KH-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020”;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản trên, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, chủ chốt làm công tác tôn giáo nói riêng đảm bảo về tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo theo quy định, nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

b) Các mục tiêu cụ thể

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp cơ bản và chuyên sâu về tôn giáo; Nghiệp vụ công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

- Cập nhật, thông tin, nâng cao kiến thức về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

- Bồi dưỡng kỹ năng thực tế xử lý các vụ việc tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao.

- Thực hiện bồi dưỡng khoảng 1.500 lượt cán bộ, công chức, trong đó:

- Tối thiểu 95% cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, huyện;

- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của ban, ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh, huyện; cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng Công an, Quân đội.

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở.

2. Yêu cầu

- Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; nhu cầu quy hoạch ổn định lâu dài.

- Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan, quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tích cực tham gia hoạt động bồi dưỡng.

- Bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài đảm bảo tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực kế thừa của cơ quan, đơn vị.

3. Đối tượng bồi dưỡng

Kế hoạch này áp dụng cho các đối tượng dưới đây (gọi chung là cán bộ, công chức).

a) Cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ.

b) Cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Ban Dân vận; cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng Công an, Quân đội.

c) Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã…

4. Phạm vi áp dụng

Thực hiện trên địa bàn tỉnh và tại 11 huyện, thành, thị thuộc tỉnh Tiền Giang, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều tôn giáo, vùng có điểm nóng về tôn giáo phát sinh.

II NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm theo nhu cầu thực tế của tỉnh và tiến độ thực hiện đề án theo Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; gửi kế hoạch đã được phê duyệt về Bộ Nội vụ (qua Ban Tôn giáo Chính phủ).

2. Tham gia các lớp bồi dưỡng do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức đối với các đối tượng quy định tại điểm a, mục 3, phần I, kế hoạch này.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với các đối tượng quy định tại điểm b, c mục 3, phần I, kế hoạch này, cụ thể như sau:

- Năm 2017: (Thực hiện tổ chức các lớp bồi dưỡng sau khi Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức bồi dưỡng)

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức đối với đối tượng quy định tại điểm a, mục 3, phần I, kế hoạch này.

+ Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức “Tôn giáo và Công tác tôn giáo“ dành cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện.

- Năm 2018:

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức đối với đối tượng quy định tại điểm a, mục 3, phần I, kế hoạch này.

+ Tổ chức 01 lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu về Phật giáo” dành cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện.

+ Tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kiến thức “Tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo“ và lớp dành cho cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở.

- Năm 2019:

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức đối với đối tượng quy định tại điểm a, mục 3, phần I, kế hoạch này.

+ Tổ chức 01 lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu về Tin lành” dành cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện.

+ Tổ chức 11 lớp lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu về Phật giáo” và “Bồi dưỡng chuyên sâu về Tin lành” dành cho cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở.

- Năm 2020:

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức đối với đối tượng quy định tại điểm a, mục 3, phần I, kế hoạch này.

+ Tổ chức 01 lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu về Cao Đài” dành cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện.

+ Tổ chức 11 lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu về Cao Đài” dành cho cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động bồi dưỡng công tác tôn giáo

a) Bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác tôn giáo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Cán bộ, công chức được lựa chọn những chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhận.

c) Phát huy khả năng xử lý hiệu quả các tình huống, vụ việc tôn giáo thực tế. Đề cao tinh thần tự học của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo nâng cao nhận thức trách nhiệm học tập suốt đời để không ngừng nâng cao năng lực làm việc, khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm và tổ chức thực hiện bồi dưỡng. Trong đó:

a) Sở Nội vụ chủ trì tổ chức bồi dưỡng đối với: Cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Ban Dân vận; cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng Công an, Quân đội.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức bồi dưỡng đối với: Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Xây dựng chương trình, tài liệu, hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, cấp quản lý, địa bàn quản lý, đặc thù của từng loại tôn giáo

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020 được thực hiện trên cơ sở tài liệu do Ban Tôn giáo Chính phủ biên soạn.

4. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

a) Đảm bảo đội ngũ báo cáo viên có trình độ chuyên môn, phù hợp, có ít nhất 05 năm trong hoạt động thực tiễn, quản lý và có năng lực, phương pháp sư phạm.

b) Nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên cơ hữu.

c) Hình thành đội ngũ báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý hiệu quả các vụ việc tôn giáo.

5. Trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác tổ chức, giảng dạy

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác tổ chức, giảng dạy cần thiết trong quá trình thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

b) Căn cứ tình hình thực tế và tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công tác tôn giáo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu đặt ra.

c) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, sơ kết và tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ (qua Ban Tôn giáo Chính phủ) theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) và các cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ và giao dự toán kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo theo quy định của pháp luật và thực hiện quyết toán kinh phí bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định hiện hành.

3. Trường Chính Trị tỉnh

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020 theo kế hoạch hàng năm.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tôn giáo cấp xã đảm bảo kế hoạch này.

- Cử đúng, đủ số lượng và thành phần đại biểu tham dự các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

- Thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

5. Trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể

a) Xây dựng kế hoạch, thống kê nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý gửi về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) trước ngày 01/7 hàng năm để tổng hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

b) Tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác tôn giáo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) và cơ sở bồi dưỡng triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hàng năm của cơ quan đơn vị sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào vướng mắc, phát sinh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có ý kiến gửi về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 143/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 30/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 143/KH-UBND

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362193