• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp


 

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2017 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

Tải về Văn bản khác 143/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"; Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 (viết tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn.

2. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa sự tham gia, đóng góp của các thành phần tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp gồm các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư...

3. Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ ban đầu từ các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp như: Hỗ trợ tuyên truyền, vận động tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp cộng đồng; hỗ trợ không gian làm việc chung cho Hệ sinh thái khởi nghiệp; miễn giảm các chi phí về đất đai, thuế,... ; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư tiềm năng, nhà đầu tư mạo hiểm và các quỹ hỗ trợ của địa phương,... nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

5. Hỗ trợ các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động hiệu quả.

6. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; thiết lập được trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ từ 01 - 02 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin Truyền thông, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; chủ động đề xuất, xin ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ để gắn kết và tương tác Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

2. Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

2.1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền về nội dung, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Chủ trì tổ chức tập huấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định (Từ 01 - 02 khóa/năm).

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới, tập huấn về bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Từ 01 - 02 khóa/năm).

- Chủ trì đề xuất thực hiện việc đào tạo theo nhu cầu của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy thực hiện hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.4. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, các hội nghị, hội thảo... nhằm bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về một số lĩnh vực như: Hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế, thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp (Từ 01 - 02 chương trình/năm).

- Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng khai thác và ứng dụng thương mại điện tử vào quá trình sản xuất, kinh doanh, kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu, khả năng phân tích môi trường kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

2.5. Cục Thuế tỉnh

Tổ chức tập huấn các chính sách pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (Từ 01 - 02 khóa/năm).

2.6. Tỉnh Đoàn TNCSHCM

Tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, sinh viên, học viên; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên (Từ 01 - 02 khóa/năm).

3. Bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, UBND các huyện, thành phố phân công đầu mối thực hiện tư vấn pháp lý để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ…

- Tỉnh Đoàn TNCSHCM phân công đầu mối tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Tùy theo các điều kiện cụ thể, các cơ quan bố trí không gian làm việc và thiết bị dùng chung cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối cung cầu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học; tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối với các cơ quan liên quan hỗ trợ thành lập từ 01 - 02 Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ thành lập Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Lựa chọn từ 01 - 02 ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng đưa vào chương trình ươm tạo, giúp các ý tưởng trở thành dự án khởi nghiệp có khả năng tồn tại và phát triển.

4. Tổ chức và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phát động và thường xuyên thực hiện các giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phong trào xây dựng mô hình vườn ươm khởi nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các buổi diễn đàn, đối thoại chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (01 sự kiện/năm).

- Tỉnh Đoàn TNCSHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ 01 - 02 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức sự kiện Ngày Hội khởi nghiệp công nghệ tỉnh Lạng Sơn (TECHFEST LANGSON); đồng thời chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn, giới thiệu các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật tham dự sự kiện Ngày Hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia (TECHFEST VIETNAM) và các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng, liên vùng,...

5. Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền về thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng....; đồng thời, thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, trong nước và trên thế giới.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực, nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư, đối tác đầu tư, mô hình kinh doanh mới...

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, tài liệu tuyên truyền đến các khách hàng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng các hình thức phù hợp: Tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm, băng đĩa, website, chuyên mục Công nghiệp - Thương mại Xứ Lạng trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh...

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Tỉnh Đoàn TNCSHCM căn cứ vào nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý, thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến thông tin kết quả khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

6. Khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

6.1. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tham mưu việc thành lập và quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi liên kết các ngân hàng, tổ chức tài chính và các nhà đầu tư huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

6.2. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Chủ trì vận động các nhà đầu tư, các tổ chức, doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội cùng góp vốn với nhà nước thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

6.3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan, tổ chức được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí cho các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định hiện hành.

2. Đóng góp của doanh nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo nội dung, chương trình cụ thể.

3. Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Định kỳ hàng năm, xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch của các cơ quan, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí và hướng dẫn sử dụng, quyết toán theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng nội dung công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Vận động các thành viên, các nhà đầu tư, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực và tham gia phối hợp thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 143/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 14/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 143/KH-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365437