• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 144/KH-UBND về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

Tải về Văn bản khác 144/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/KH-UBND

Yên Bái, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 (Kế hoạch), nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển đa dạng, hiệu quả, tăng trưởng cả về số lượng, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong nền kinh tế của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025 (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND). Hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các DNNVV được hưởng chính sách hỗ trợ DNNVV đúng theo quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU

Giai đoạn 2020 - 2025 các DNNVV trên địa bàn tỉnh được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND với kinh phí hỗ trợ khoảng 70 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020 phấn đấu hỗ trợ cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ từ 13 tỷ đồng trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phụ lục chi tiết kèm theo.

2. Về tuyên truyền, phổ biến kế hoạch

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị phổ biến, quán triệt, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trong tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch.

3. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng trong thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục hỗ trợ cho các DNNVV đúng theo quy định tại Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND (Hướng dẫn số 02/HD-UBND).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị và hưởng chính sách hỗ trợ DNNVV của tỉnh đúng theo quy định của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND và Hướng dẫn số 02/HD-UBND .

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện thủ tục hỗ trợ cho các DNNVV đúng theo quy định tại Hướng dẫn số 02/HD-UBND .

4. Về tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các DNNVV trên địa bàn quản lý.

- Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các DNNVV; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật của các DNNVV trong lĩnh vực thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện, kiến nghị, đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan và doanh nghiệp liên quan có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đảng ủy khối Cơ quan và DN tỉnh;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Hội Nữ doanh nhân tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Yên Bái)

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số năm 2020

Cơ quan chủ trì thực hiện

Ghi chú

UBND thành phố Yên Bái

UBND thị xã Nghĩa Lộ

UBND huyện Yên Bình

UBND huyện Lục Yên

UBND huyện Trấn Yên

UBND huyện Văn Yên

UBND huyện Văn Chấn

UBND huyện Trạm Tấu

UBND huyện Mù Cang Chải

Ban Quản lý các khu CN tỉnh

 

TỔNG SỐ

Triệu đồng

>13.000

>2.940

>870

>1.430

>1.430

>1.630

>1.630

>1.430

>570

>570

>500

 

1

Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

Triệu đồng

>1.800

>300

>100

>100

>100

>300

>300

>100

 

 

>500

Huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải hiện nay không có khu, cụm công nghiệp

1.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

>8

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

 

 

>1

1.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

>1.800

>300

>100

>100

>100

>300

>300

>100

 

 

>500

2

Hỗ trợ đổi mới công nghệ

Triệu đồng

>1.700

>400

>100

>200

>200

>200

>200

>200

>100

>100

 

 

2.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

>17

>4

>1

>2

>2

>2

>2

>2

>1

>1

 

 

2.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

>1.700

>400

>100

>200

>200

>200

>200

>200

>100

>100

 

 

3

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Triệu đồng

>500

>100

>50

>50

>50

>50

>50

>50

>50

>50

 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 có hàng trăm doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

3.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

Hàng trăm doanh nghiệp

 

3.2

Số khóa đào tạo

Khóa

>10

>2

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

 

3.3

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

>500

>100

>50

>50

>50

>50

>50

>50

>50

>50

 

4

Hỗ trợ mở rộng thị trường

Triệu đồng

>600

>140

>20

>80

>80

>80

>80

>80

>20

>20

 

 

4.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

>33

>7

>2

>4

>4

>4

>4

>4

>2

>2

 

 

4.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

>600

>140

>20

>80

>80

>80

>80

>80

>20

>20

 

 

5

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Triệu đồng

>4.600

>1.200

>200

>600

>600

>600

>600

>600

>100

>100

 

 

5.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

>116

>30

>5

>15

>15

>15

>15

>15

>3

>3

 

 

5.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

>4.600

>1.200

>200

>600

>600

>600

>600

>600

>100

>100

-

 

6

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Triệu đồng

>1.800

>400

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>100

>100

 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 có hàng trăm doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

6.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

Hàng trăm doanh nghiệp

 

6.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

>1.800

>400

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>100

>100

 

7

Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản

Triệu đồng

>2.000

>400

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>200

 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 có hàng trăm doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản

7.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

Hàng trăm doanh nghiệp

 

7.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

>2.000

>400

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>200

 

8

Hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý

 

 

 

Sở Tư pháp chủ trì, thực hiện theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh

8.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

Hàng trăm doanh nghiệp

 

8.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

Thực hiện theo quy định của pháp luật

 

9

Hỗ trợ khác (Hỗ trợ thủ tục hành chính; hỗ trợ tài chính, tín dụng; hỗ trợ về công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ về thuế, kế toán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của: Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025; Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND

9.1

Số doanh nghiệp được hỗ trợ

Doanh nghiệp

Hàng trăm doanh nghiệp

 

9.2

Kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

Thực hiện quy định của pháp luật

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 144/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 09/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 144/KH-UBND

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448906