• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị

 

Kế hoạch 14537/KH-UBND năm 2018 về thực hiện giải pháp tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 14537/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14537/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

I. Căn cứ lập kế hoạch

- Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trong thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Rà soát các quy định về công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng để điều chỉnh, bổ sung, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nhiệm vụ quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị. Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện lập, thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch thiết yếu phục vụ công tác quản lý, kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung, biện pháp thực hiện

1. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình và thủ tục hành chính về quản lý quy hoạch kiến trúc theo hướng giảm thời gian thực hiện, đơn giản, công khai, dễ thực hiện. Rà soát, cập nhật và công bố các thủ tục hành chính về thẩm định quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng.

2. Khẩn trương lập và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cho các đô thị làm công cụ quản lý nhà nước trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đồng thời định hướng, yêu cầu quản lý kiến trúc công trình đảm bảo thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

3. Nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch xây dựng từ bước lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đến triển khai thực thi quy hoạch xây dựng:

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển khai lập, thẩm định quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

- Kịp thời công bố, công khai quy hoạch, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch và hướng dẫn các địa phương ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công và thu hút đầu tư theo quy hoạch.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; kịp thời phát hiện các vướng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

- Trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng đồng dân cư, sự phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu khách quan của xã hội, của thị trường.

4. Tập trung quản lý quy hoạch, kiến trúc đi vào chiều sâu, hướng tới Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012:

- Rà soát điều chỉnh các hồ sơ quy hoạch đã đến kỳ phải điều chỉnh quy hoạch.

- Tập trung triển khai lập quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung của các đô thị: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Khánh; lập quy hoạch các khu vực trọng điểm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong đó cần xem xét đến các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh như tỷ lệ đất cây xanh; cải tạo hệ thống sông ngòi..., dự báo và quy hoạch quỹ đất nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch chi tiết cho các khu vực có ý nghĩa lịch sử, khu vực cảnh quan đô thị, khu vực cải tạo chỉnh trang đô thị làm cơ sở quản lý tốt kiến trúc đô thị và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Hoàn chỉnh và trình ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, các quy định quản lý kiến trúc quy hoạch tại các khu vực điểm dân cư nông thôn.

- Quản lý chặt chẽ kiến trúc công trình về cả hình thức kiến trúc, quy mô công trình, vật liệu công trình và mối liên hệ với cảnh quan khu vực thông qua hồ sơ dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và cấp giấy phép xây dựng công trình. Đối với các công trình lớn, trọng điểm cần phải thi tuyển để chọn phương án kiến trúc thích hợp.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị:

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát về các dự án, công trình mà cơ quan, đơn vị mình tổ chức thẩm định, cấp phép và chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành được giao phụ trách theo quy định.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm về vi phạm quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn mình quản lý trên nguyên tắc: tất cả mọi công trình xây dựng đều phải được kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành, kể cả công trình do các sở, ngành của tỉnh tổ chức thẩm định, cấp phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm phải xử lý kịp thời, nếu vượt thẩm quyền thì phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, xử lý Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị hoặc Kinh tế và Hạ tầng và các cán bộ dưới quyền được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về vi phạm quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn xã; đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, xử lý cán bộ, công chức dưới quyền được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm. Đối với công trình vi phạm, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức lực lượng cấm phương tiện vận chuyển vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

IV. Nhiệm vụ cụ thể

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã

Sở Nội Vụ

Sở Xây dựng, các s, ban, ngành

2018 - 2019

2

Lập, trình phê duyệt quy hoạch chung khu vực phụ cận Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan

2018 - 2019

3

Rà soát lập, điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch cấp nước vùng tỉnh...)

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành

2018 - 2020

4

Rà soát các văn bản, quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và các quy định xử lý các vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp với các quy định pháp luật

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành

Thường xuyên

5

Rà soát điều chỉnh các nội dung bất cập, không trùng khớp quy hoạch ngành

UBND thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, UBND các huyện

Các sở, ngành

Thường xuyên

6

Công bố công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt, cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa

UBND thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, UBND các huyện

Các sở, ngành

Thường xuyên

7

Rà soát lập, trình phê duyệt các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị: Long Khánh, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Long Giao, Gia Ray, Vĩnh An, Trảng Bom

UBND thị xã Long Khánh và UBND các huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Trảng Bom

Các sở, ban, ngành

2018 - 2019

8

Rà soát lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Khánh.

UBND thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, Nhơn Trạch

Các sở, ban, ngành

2018 - 2020

9

Rà soát lập, trình phê duyệt quy hoạch chung các xã trên địa bàn tỉnh và quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn, các khu vực có lợi thế để khai thác quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

UBND các huyện

Các sở, ban, ngành

2018 - 2020

10

Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

UBND thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và UBND các huyện

Các sở, ban, ngành

2018 - 2020

V. Tổ chức thực hiện

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định. Căn cứ các nội dung kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch, chương trình đề xuất nêu trên đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Sở Xây dựng:

- Rà soát các văn bản, quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và các quy định xử lý các vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp với các quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong công tác lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch cấp nước vùng tỉnh...).

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan định kỳ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở theo quy định.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc việc triển khai thực hiện; 06 tháng, một năm tổng hợp kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ về lập, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho cán bộ địa chính cấp xã, cán bộ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp phân lô tách thửa, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan khác.

- Chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các địa phương và các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí vốn thực hiện, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để thực hiện có hiệu quả những nội dung trong kế hoạch.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo Thanh tra Sở và các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời, kiên quyết buộc tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi.

5. Sở Giao thông Vận tải:

Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với Thanh tra Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng; tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thanh thải vật liệu xây dựng sau khi hoàn thành công trình để không làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị; theo dõi, giám sát, phát hiện, đưa tin, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

7. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đến các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng.

- Hướng dẫn, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành tham mưu soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành.

8. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để thực hiện.

9. Sở Nội vụ:

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị.

- Rà soát thủ tục hành chính về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị.

10. Sở Công Thương:

Tăng cường công tác kiểm tra công tác đấu nối các công trình vào lưới điện phân phối đảm bảo phát triển phụ tải điện đúng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai; tăng cường kiểm tra xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đúng các quy định về xây dựng; chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kiên quyết không đấu điện đối với các các công trình đường dây và trạm biến áp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng.

11. Công an tỉnh:

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với Thanh tra Xây dựng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm các quyết định của cấp có thẩm quyền.

12. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, bố trí vốn thực hiện; chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý và báo cáo kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý; tăng cường công tác phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quy định về phân lô, tách thửa, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng.

13. Các sở, ban, ngành khác: Phối hợp cùng các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương được giao chủ trì thực hiện các nội dung kế hoạch.

14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14537/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 28/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 14537/KH-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408624