• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Văn bản khác 146/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2013/NĐ-CP NGÀY 22/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chính sách xã hội giai đoạn 2013 - 2020; Căn cứ Nghị định s56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

y ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ trên địa bàn Thành ph như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Xác lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt kịp thời, đúng quy định các trường hợp mẹ liệt sĩ đủ điều kiện tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Yêu cầu

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đến các cấp, các ngành, đoàn th, các tổ chức xã hội và nhân dân Thủ đô vviệc tổ chức xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và có kế hoạch triển khai cụ thể việc tổ chức thực hiện việc xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

II. NỘI DUNG TRIN KHAI

1. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định s56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Tổ chức các hội nghị giải thích trực tiếp đến nhân dân, đặc biệt là các đối tượng người có công các quy định về đối tượng, phạm vi áp dụng, thẩm quyền xét duyệt, trình tự thủ tục hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của các cấp.

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ

- Thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chính sách người có công và công tác thi đua khen thưởng của các sở, ngành liên quan; các quận, huyện thị xã về Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Các sở, ban, ngành của Thành phố; y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và hướng dẫn các quy định cụ thể về việc xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đến các cơ quan thuộc thẩm quyền và UBND các xã, phường, thị trấn.

3. Triển khai thực hiện việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Hướng dẫn lập hồ sơ, xét duyệt đối tượng, trình các cấp xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Thực hiện các chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng mới được phong tặng; vận động các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng và chăm sóc chu đáo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị... tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các quy định về việc xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tổ chức tập huấn cán bộ chuyên môn của các sở, ban, ngành; các quận huyện, thị xã các quy định về việc lập hồ sơ; tổ chức xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Phối hp các ban, ngành Thành phố; các cơ quan, đơn vị và địa phương vận động phụng dưỡng và chăm sóc chu đáo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Sở Nội vụ

- Chỉ đạo và hướng dẫn các quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tham mưu hướng dẫn việc tổ chức buổi lễ công bố phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên địa bàn Thành phố.

- Thẩm định hồ sơ trình UBND Thành phố, Viện Thi đua khen thưởng Trung ương trình Nhà nước xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Quy định hướng dẫn và chủ trì việc tổ chức tang lễ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần.

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về quy đnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tổng hợp báo cáo việc triển khai, thực hiện việc lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

3. Sở Tài chính

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bố trí kinh phí và hướng dẫn các ngành quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện các chế độ ưu đãi với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

4. B Tư lnh Thủ đô

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hướng dẫn Ban chỉ huy quân sự phối hợp với các quận, huyện, thị xã phối hợp với các ban, ngành chức năng của các địa phương thực hiện đúng Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyn, thị xã

- Căn cứ kế hoạch của UBND Thành phố, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Pháp lệnh quy định đanh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ trên địa bàn quản lý.

- Tchức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các quy định vviệc xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tổ chức và hướng dẫn các xã phường, thị trấn lập hồ sơ; xét duyệt và đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tổ chức lễ phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tổ chức tang lễ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công trên địa bàn quản lý.

- Tổng hợp báo cáo việc triển khai, thực hiện xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên địa bàn theo quy định tại Pháp lệnh và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

6. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

- Phối hợp với UBND Thành phố thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Chủ trì vận động các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng và chăm sóc đỡ đầu các Bà mẹ Việt Nam anh hùng mới được phong tặng.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chđạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phtổ chức tuyên truyền Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

8. Đ nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố

- Phối hợp với UBND Thành phố và các ban ngành liên quan thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Phối hp vận động các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng và chăm sóc đỡ đầu các Bà mẹ Việt Nam anh hùng mới được phong tặng.

9. Đề nghị các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài Thành phố

Tăng cường đăng tải, tuyên truyền các quy định tại Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định s 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đến ngày 30/9/2013:

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền và tập huấn các nội dung của Pháp lệnh quy đnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/12/2013:

- Tổ chức xét duyệt hồ sơ và đề nghị Trung ương xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

3. Từ ngày 01/01/2014 trở đi:

- Tiếp tục tổ chức xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tổ chức tổng kết 20 năm việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng (1994-2014) để biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tt việc lập hồ sơ xét tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2014).

- Thanh tra, kiểm tra việc lập hồ sơ, đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

y ban nhân dân Thành phố đề nghị các đoàn thể Thành phố; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt việc tổ chức xét tng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện việc xét tặng và các chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng; kịp thi uốn nn và xử lý những sai sót và vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ và Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH; để báo cáo
- TT: Thành ủy, HĐND TP; để báo cáo
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP; để báo cáo
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UB Mặt trận Tổ quốc TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VH-XH HĐND TP;
- Các S, Ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo HNM, KTĐT, Đài PTTH HN;
- VPUBTP: CVP, PVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 146/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 146/KH-UBND

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207781