• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đạo đức công vụ


Văn bản pháp luật về Đề án Văn hóa công vụ

 

Kế hoạch 1481/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Điện Biên

Tải về Văn bản khác 1481/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/KH-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ (sau đây viết tắt là Quyết định số 1847/QĐ-TTg) tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị) nhằm nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC) trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện văn hóa công vụ trong thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt đầy đủ và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg tới toàn thể CBCCVC, người lao động của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện cần đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đến nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động đảm bảo tính chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện có hiệu quả đề án văn hóa công vụ:

- Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý đảm bảo các quy định của pháp luật.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; thống nhất với văn bản của cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

- Rà soát nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí việc làm của CBCCVC, người lao động, xác định rõ những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, những CBCCVC đang đảm nhiệm công việc hiện tại nhưng không đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm hoặc không phù hợp, xem xét, bố trí lại cho phù hợp với năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm trong công tác, đảm bảo mỗi việc phải có người phụ trách và chịu trách nhiệm chính.

2. Đẩy mạnh bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa khen thưởng, nâng lương hàng năm đối với CBCCVC và người lao động. Các công vụ tới toàn thể CBCCVC, người lao động của cơ quan, đơn vị. Coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ.

3. Đ cao trách nhiệm của người đng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt tới CBCCVC, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Trong thực thi công vụ phải lấy mục tiêu phục vụ là chính, nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, vòi vĩnh, thiếu tinh thần trách nhiệm gây bức xúc cho người dân.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về văn hóa công vụ đối với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của CBCCVC. Trong đó làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém để từ đó đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc thẩm quyền. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) với cấp trên để xem xét xử lý theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

- Tổ chức và quán triệt sâu sắc các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg đến toàn thể CBCCVC, người lao động nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2019.

- Mỗi cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2019. Việc triển khai kế hoạch phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị thi đua, phát động phong trào thực hiện văn hóa ng xử, giao tiếp với khu hiu “4 xin”: “Xin chào, xin li, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn”: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ” đến từng CBCCVC của cơ quan, đơn vị mình. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong quan hệ giao tiếp, ứng xử hàng ngày giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới; giữa người thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với người dân, với các tổ chức, cá nhân.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của cơ quan, đơn vị. Thời gian gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 5 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm. Thực hiện tốt chế độ báo cáo đột xuất (nếu có) theo yêu cầu.

2. Sở Ni v

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Bộ, ngành, Trung ương.

Tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời đối với CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý về chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện đề án văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

Hằng năm, rà soát, tổng hợp nhu cầu và chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong tỉnh và ngoài tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các lớp bồi dưỡng, tập huấn về văn hóa công vụ cho CBCCVC của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đảm bảo theo quy định.

Hằng năm, tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cơ quan, đơn vị và kết quả của việc thực hiện là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và của cơ quan, đơn vị.

Hằng năm và theo định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vi phạm và vấn đề được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nn công vụ.

3. S Tài chính

Bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai có hiệu quả đề án văn hóa công vụ. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí được cấp đảm bảo theo quy định.

4. S Thông tin và Truyền thông

Hằng năm, chủ trì, phối hợp với SNội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng từ đẩy mạnh công tác truyền thông về văn hóa công vụ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Hằng năm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

6. Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đưa nội dung thanh tra, kiểm tra văn hóa công vụ vào chương trình kế hoạch hằng năm.

7. Báo Điện Biên phủ, Đài phát thanh- Truyền hình tnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các nội dung của đề án văn hóa công vụ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để kịp thời biu dương những cá nhân, tập thể có thành tích, gương mẫu trong việc thực hiện văn hóa công vụ. Kịp thời phê phán, lên án các hành vi tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, hách dịch của CBCCVC trong quá trình thực thi công vụ.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Điện Biên phủ;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1481/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 24/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1481/KH-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415518