• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 

Kế hoạch 1485/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Văn bản khác 1485/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1485/KH-UBND

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân kinh doanh.

b) Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Các hoạt động phải thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệu quả.

c) Các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu pháp luật

a) Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; trang thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh và trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành ph.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các các sở, ngành tỉnh và trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

b) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

- Nội dung thực hiện: Cập nhật lên trang thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với trang thông tin điện tử công khai các thông tin liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6; khoản 5 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

c) Trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nội dung thực hiện: Trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật

- Nội dung: Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt các chính sách, quy phạm pháp luật của tỉnh thì liên hệ cơ quan quản lý lĩnh vực, chuyên ngành để được cung cấp, giải đáp bằng văn bản, lời nói, qua trang thông tin điện tử của sở, ngành tỉnh, hòm thư hỏi đáp và bằng các hình thức khác theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

b) Cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có)

- Nội dung: Khi các chính sách, chủ trương hoặc văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành có chứa nguy cơ rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp thực hiện hoặc không thực hiện theo văn bản đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong phạm vi quản lý của ngành mình phải có khuyến cáo, cảnh báo rủi ro pháp lý đăng trên trang thông tin của ngành hoặc bằng hình thức khác phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành tỉnh được giao chủ trì soạn thảo văn bản.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

c) Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nội dung: Khi có sự thay đổi về chính sách pháp luật hoặc khi có nhu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp mới thành lập và các đối tượng khác có liên quan bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

d) Hoạt động tư vấn pháp luật

- Nội dung: Thực hiện các hoạt động đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin: Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương; Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh; Tổ tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 (khi nhận được yêu cầu của doanh nghiệp).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đối với các nhiệm vụ được quy định trong Kế hoạch này do cơ quan nào chủ trì thực hiện thì cơ quan đó có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí trình Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành tỉnh; Liên Đoàn Doanh Nghiệp tỉnh:

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

b) Gửi các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan; các văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng chung về pháp luật; các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; thông tin về chỉ dẫn kinh doanh, thông tin về tín dụng thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp (nếu có) về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của tỉnh.

c) Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2020 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PLDS-KT - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HDND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh, Website tỉnh;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP(LgV), Th;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1485/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1485/KH-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445875