• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1309/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 149/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1309/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2018-2020

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

- Cử cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên tham dự tập huấn thí điểm đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

- Tổ chức dạy thí điểm nội dung giáo dục quyền con người cho các cấp học, chương trình đào tạo (nếu được cơ quan thẩm quyền lựa chọn).

b) Giai đoạn 2021-2025

- Triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp trong các cơ sở giáo dục. Đến năm 2025, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy về nội dung quyền con người trong các cơ sở giáo dục đều được tập huấn, bồi dưỡng;

- Tham mưu vận động nguồn xã hội để trang bị đầy đủ sách giáo khoa, giáo trình, các tài liệu tham khảo về quyền con người phục vụ giảng dạy phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo;

- Đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều đưa nội dung giáo dục quyền con người vào giảng dạy.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, các ngành liên quan về công tác phổ biến, giáo dục quyền con người trong các cấp học, ngành học.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác tuyên truyền, giáo dục quyền con người

a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về quyền con người và giáo dục quyền con người;

b) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập lý luận, tổng kết thực tiễn về bảo vệ và đấu tranh về quyền con người để làm cơ sở phục vụ công tác giảng dạy, học tập nội dung quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Triển khai thực hiện chương trình, trang bị đầy đủ giáo trình, sách giáo khoa có nội dung về quyền con người

a) Khi có chương trình khung do Bộ GDĐT tạo biên soạn sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học về quyền con người trong chương trình giảng dạy, đào tạo các môn học, ngành học có liên quan;

b) Rà soát nội dung giảng dạy quyền con người ở các trình độ đào tạo và các ngành, nghề cụ thể thuộc các chương trình giáo dục nghề nghiệp để bổ sung, hoàn thiện cùng thống nhất thực hiện;

c) Trước mắt, trên tinh thần chủ động, tiếp tục thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung quyền con người trong chương trình học và đào tạo những môn học, ngành học có liên quan đến nội dung này tại các cơ sở giáo dục.

3. Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ chuyên gia cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, giảng viên

a) Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy trực tiếp các môn học về quyền con người hoặc các môn học có lồng ghép nội dung về quyền con người;

b) Tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, thông qua đó nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trong việc triển khai thực hiện Đề án để nội dung này đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực;

c) Triển khai bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức về quyền con người cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo định kỳ cho giáo viên, giảng viên ở các cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sau khi được Bộ GDĐT tập huấn, bồi dưỡng.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục quyền con người

a) Biên soạn, xuất bản các tài liệu tham khảo và phổ biến thông tin liên quan đến quyền con người dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên ở các cấp học đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh;

b) Tổ chức tập huấn, hội thảo theo các chủ đề cơ bản về quyền con người;

c) Thực hiện các hoạt động truyền thông và quảng bá liên quan đến chủ đề quyền con người, giáo dục quyền con người.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân

a) Trang bị các thiết bị và học liệu tối thiểu phục vụ giảng dạy quyền con người gồm các thiết bị, giáo trình, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu về quyền con người trong các nhà trường;

b) Trang bị ngân hàng tư liệu giáo dục quyền con người tại thư viện của các trường, bảo đảm phục vụ kịp thời việc nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên, học sinh.

IV. LỘ TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Lộ trình

1.1. Giai đoạn 2018-2020

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể:

- Chọn cử cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên tham dự tập huấn thí điểm đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân theo chỉ đạo của Bộ GDĐT;

- Chọn đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức dạy thí điểm nội dung giáo dục quyền con người cho các cấp học, chương trình đào tạo (nếu được cơ quan thẩm quyền lựa chọn, phân công).

1.2. Giai đoạn 2021-2025

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên các cấp trong các cơ sở giáo dục;

- Trang bị đầy đủ sách giáo khoa, giáo trình, các tài liệu tham khảo về quyền con người phục vụ giảng dạy, đào tạo phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo;

- Đưa nội dung quyền con người vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục.

2. Kinh phí

Trên cơ sở kế hoạch và tình hình triển khai trong thực tế, Sở GDĐT, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, các trường cao đẳng, trung cấp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan cụ thể hóa nội dung Đề án thành Kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động liên quan đến việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch;

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ GDĐT;

- Sử dụng và quản lý kinh phí được giao đúng với quy định hiện hành.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quyền con người cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sử dụng và quản lý kinh phí được giao đúng với quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT, các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Kế hoạch; giao, phân bổ dự toán chi ngân sách; cấp phát kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố căn cứ vào mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch để chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan chức năng ở địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện; bố trí kinh phí thực hiện theo quy định, định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp với Sở GDĐT và các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan để chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn.

4. Trường Đại học An Giang và các trường cao đẳng, trung cấp

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp căn cứ vào mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức, giảng dạy về quyền con người với điều kiện thực tế của đơn vị mình, định kỳ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành và cơ quan, đơn vị kịp thời kịp thời phản ánh về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: GD ĐT, LĐTBXH, TC;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trường ĐHAG, cao đẳng, trung cấp;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KGVX, TH;
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 149/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 29/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 149/KH-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393233