• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

Kế hoạch 15/KH-UBND về thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Văn bản khác 15/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Thông báo số 23/TB-VPVP ngày 16/01/2019 của Văn phòng Chính phủ) và tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới (Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ); đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, kỳ họp thứ 11 về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các kiến nghị, đề xuất tại Báo cáo số 323/BC-HĐND ngày 07/12/2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2018; UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2019: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong toàn xã hội, để từ đó mỗi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hành động, thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác giữ gìn TTATGT theo đúng tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư.

b) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT, nhất là công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, thống kê, báo cáo, quản trị dữ liệu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định nguyên nhân tai nạn giao thông (TNGT).

2. Yêu cầu

a) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác bảo đảm TTATGT, trong hoạt động vận tải. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, lái tàu, các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

b) Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người thực thi công vụ, người đứng đầu trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tối thiểu từ 5% số vụ tai TNGT, số người chết và số người bị thương và không để xảy ra ùn tắc giao thông.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Chủ trì thực hiện: Ban ATGT tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo, đài; tổ chức chính trị - xã hội; UBND các cấp.

b) Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; lấy xây dựng văn hóa an toàn trong cơ quan nhà nước, lực lượng thực thi công vụ và doanh nghiệp hoạt động giao thông vận tải làm động lực.

Chủ trì thực hiện: Ban ATGT tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; các cơ quan báo, đài; tổ chức chính trị - xã hội; UBND các cấp.

c) Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học với vai trò nêu gương của cha mẹ học sinh và thầy cô giáo.

Chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh; UBND các cấp.

d) Phát huy vai trò của văn hóa, nghệ thuật truyền thống gắn với các kênh thông tin hiện đại, mạng xã hội, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh, thiếu niên; đẩy mạnh vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về bảo đảm TTATGT tại cơ sở.

Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông:

a) Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; quản lý chặt chẽ hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện; an toàn, an ninh hàng hải. Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị vận tải khách theo hợp đồng, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; đẩy mạnh đầu tư, phát triển nâng cao hiệu quả vận tải công cộng trong đô thị, vùng và liên tỉnh.

Chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; UBND các huyện, thành phố.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các đô thị. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong đô thị phải phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị phối hợp: Các Sở: Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

c) Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Quy định trách nhiệm của lực lượng Công an cấp huyện trong quản lý, kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng xe ngay tại đầu mối hàng hóa trên địa bàn.

Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

3. Tiếp tục kêu gọi thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với duy tu, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiệu hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Rà soát xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, rà soát thu hẹp tiến tới xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Lập danh mục cụ thể xoá điểm đen TNGT, xoá lối đi tự mở trái phép qua đường sắt trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Công an tỉnh; Cục Quản lý đường bộ III; Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông, cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí xử phạt để mua sắm, lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát, hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông và bảo đảm an ninh trật tự xã hội; ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông về tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm... giữa Công an và Giao thông vận tải, Y tế, Tư pháp.

Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Tài Chính.

Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế.

5. Thực hiện đồng bộ giải pháp đình chỉ xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, xe không đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông và hoạt động kinh doanh vận tải; kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện xe cơ giới từ khâu kiểm định đến khi tham gia giao thông, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ trong các khu vực trung tâm đô thị, gắn với khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng trong nội đô.

Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

6. Tập trung khởi tố, điều tra, xét xử điểm một số vụ án hình sự do vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Lập chuyên án điều tra và xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân làm giả Giấy chứng nhận sức khỏe cho người học lái xe, làm giả Giấy phép lái xe.

Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

7. Thực hiện công tác xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe. Thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với toàn bộ nạn nhân cấp cứu do TNGT.

Chủ trì thực hiện: Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

8. Quản lý chặt chẽ việc giao đất cho tổ chức, cá nhân dọc hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; tiến hành rà soát, xử lý, thu hồi diện tích đất đã cấp trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo quy định.

Chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ III; Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

9. Tăng cường công tác quản lý, có giải pháp xử lý dứt điểm hoạt động trái phép của xe công nông, máy kéo, cgiới ba bánh, xe thô sơ ba bốn bánh; các bến đò, phương tiện thủy nội địa trên địa bàn.

Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh.

10. Thực hiện thường xuyên khắc phục các yếu tố bất lợi, các điểm bất cập, tiềm ẩn TNGT trên các đoạn tuyến tránh và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

Chủ trì thực hiện: Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.

Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh, UBND các huyện Mộ Đức, Đức Phổ; Cục Quản lý đường bộ III.

11. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng, sức khỏe của nạn nhân trong các vụ TNGT.

Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Công thương.

Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố.

12. Huy động lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, địa bàn nông thôn theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 02/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

III. Một số nhiệm vụ cấp bách

1. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện trong Qúi I năm 2019:

a) Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 đã được UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ đạo tại các Văn bản: số 7706/UBND-CNXD ngày 19/12/2018, số 70/UBND-CNXD ngày 07/01/2019.

b) Văn bản số 25/VPCP-CN ngày 03/01/2019 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; kiên quyết không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện quy định khám sức khỏe định kỳ cho lái xe kinh doanh vận tải (đã được UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ đạo Công văn số 70/UBND-CNXD ngày 07/01/2019).

c) Bố trí tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để thực hiện ngay đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên phạm vi toàn tỉnh từ nay đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2019. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe đạp điện, không thắt dây an toàn đối với người đi ô tô; vi phạm về kích thước và tải trọng xe, nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe; đặc biệt chú trọng đối với xe kinh doanh vận tải khối lượng lớn như: xe chở khách trên 8 chỗ ngồi, xe siêu trường siêu trọng, xe container. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với vi phạm của lái xe, chủ xe, chủ hàng. Kết thúc đợt cao điểm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/02/2019.

d) Chỉ đạo lực lượng thực thi nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, làm mất uy tín, hình ảnh của ngành và lực lượng thực thi công vụ.

đ) Chỉ đạo thực hiện xử phạt nguội xe ô tô vi phạm theo hình thức dán thông báo hành vi vi phạm lên xe, yêu cầu lái xe, người vi phạm đến cơ quan để lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc (khi thực hiện dán thông báo xe vi phạm phải chụp ảnh, ghi hình hành vi vi phạm để làm cơ sở xử phạt). Sau thời hạn trên, nếu lái xe, người vi phạm không chấp hành đến cơ quan thực hiện xử phạt vi phạm hành chính thì thông báo xe vi phạm đến Cục Đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh để từ chối kiểm định và phối hợp yêu cầu lái xe, người vi phạm thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thông báo của lực lượng chức năng (tham khảo mẫu thông báo vi phạm của Công an các tỉnh đang sử dụng gửi kèm theo). Thực hiện từ Qúi II/2019.

2. Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa thực hiện bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông theo Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các sở, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, các đơn vị lực lượng vũ trang chỉ đạo nghiêm cấm và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, cán bộ, công chức, sỹ quan của cơ quan, đơn vị mình can thiệp vào việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời thực hiện công khai danh tính cán bộ, công chức cố tình can thiệp (nếu có).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch và Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, hoàn thành đúng theo các mốc thời gian quy định. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 20/5) và cả năm (trước 20/10) cho UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND tỉnh ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh trước 30/4/2019, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này của các đơn vị để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh thường xuyên theo dõi nắm tình hình, diễn biến phức tạp về TTATGT, TNGT và ùn tắc giao thông hoặc khi tình hình TTATGT đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tổ chức huy động lực lượng hoặc chỉ đạo Công an các huyện, Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính nhằm giữ vững ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 và Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này đến UBND cấp xã. Tổng hợp kết quả thực hiện của UBND cấp xã để báo cáo Sở Giao thông vận tải theo đúng thời gian quy định.

b) Bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách huyện, thành phố hàng năm để thực hiện Kế hoạch này tại địa phương. Trong đó, cần ưu tiên bố trí kinh phí cho UBND cấp xã để thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT được phân công tại Kế hoạch này.

c) Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND tỉnh ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh trước 30/4/2019. Hoàn thành trong tháng 4/2019.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Quán triệt, tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện; đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

6. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những đơn vị lơ là trong việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/cáo)
- Bộ Giao thông vận tải; (b/cáo)
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (b/cáo)
- Thường Tỉnh ủy; (b/cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- C.ty TNHH MTV QL đường sắt Nghĩa Bình;
- C.ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An;
- VPUB: CVP, TH, NC, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.106.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ XÁC ĐỊNH MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TTATGT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Ni dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, trước hết là lái xe có khối lượng lớn, xe công - ten - nơ

Sở Giao thông vận tải

Sở Y tế, các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh

Qúi I/2019

2

Tổ chức thực hiện giải pháp xử lý dứt điểm 22 phương tiện hoạt động vận tải không bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật tại xã An Bình, huyện Lý Sơn.

UBND huyện Lý Sơn

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Tháng 4/2019

3

Đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào khai thác dự án Cảng Bến Đình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Lý Sơn

Tháng 5/2019

4

Đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào khai thác dự án mở rộng Quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện Bình Sơn; có giải pháp khắc phục các điểm đen, tiềm ẩn TNGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh (theo các phụ lục I, II, III kèm theo Báo cáo số 323/BC-HĐND)

Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố

Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Tháng 6/2019

5

Phối hợp với các ngành chức năng liên quan giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm trái phép luồng hàng hải, vùng nước cảng biển Sa Kỳ để xây dựng công trình làm nơi sản xuất, kinh doanh

UBND huyện Bình Sơn

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Qúi II/2019

6

Hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch đấu nối vào các tuyến đường tỉnh theo quy định

UBND các huyện: Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh

Sở Giao thông vận tải

Qúi II/2019

7

Khảo sát, đxuất lập phương án xây dựng các cầu bến trên lòng hồ thủy điện Đắkđrinh để phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Sơn Tây

UBND huyện Sơn Tây

Sở Giao thông vận tải

Qúi II/2019

8

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan.

Quí II/2019

9

Hoàn thành việc sơn vạch kẻ đường, lắp đặt dải phân cách mềm và hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm tại vị trí nút giao của tuyến đường Dốc Sỏi - Cảng Dung Quất và đường vào Ngã 6 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Km1+700 - Km2).

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh

Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Bình Sơn

Qúi II/2019

10

Tổ chức hậu kiểm đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh

Qúi II, III/2019

11

Tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa tại các địa phương

Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Tháng 10/2019

12

Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan

Sau khi có QĐ của Thủ tướng Chính phủ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 31/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 15/KH-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407293