• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020-2025, tỉnh Thanh Hóa

Tải về Văn bản khác 15/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI GIAI ĐOẠN 2020-2025, TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020-2025, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Trang bị kiến thức, knăng về phòng, chống thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp, đảm bảo đến năm 2025, có 100% lực lượng này được đào tạo, tập huấn.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức các lp tập huấn phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thời gian, địa điểm phù hợp với khoảng cách, đặc thù nghề nghiệp của đối tượng tham gia.

- Nội dung tài liệu phải ngắn gọn, xúc tích, phù hợp với đối tượng đào tạo, tập huấn, gắn với tình hình thực tế về công tác phòng, chng thiên tai.

- Phân công cụ thtrách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đào tạo, tập huấn

1.1. Cấp tỉnh:

- Thành viên Ban Chhuy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh.

- Cán bộ phụ trách công tác phòng, chng thiên tai của các cơ quan, đơn vị có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

- Cán bộ, chuyên viên của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

1.2. Cấp huyện (huyện, thị xã, thành ph):

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành ph.

- Cán bộ, chuyên viên của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố.

1.3. Cấp xã (xã, phường, thị trấn):

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, phường, thị trấn.

- Đội xung kích phòng, chng thiên tai các xã, phường, thị trấn.

2. Nội dung đào tạo, tập huấn

- Giới thiệu tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu và thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến các quy định về công tác phòng, chng thiên tai, gồm: Luật Phòng, chng thiên tai; các Nghị định, Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ; các Đề án, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các kiến thức, knăng phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

- Hướng dẫn các nội dung: Lập kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp; lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và kế hoạch phát triển của các ngành; đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ, tái thiết sau thiên tai.

- Tập huấn các nội dung về tình trạng dễ bị tổn thương, các giải pháp phòng ngừa, ứng phó cụ thể đối với từng loại hình thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và một số nội dung quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

3. Thi gian, địa điểm, số lp tập huấn

- Thời gian thực hiện Kế hoạch:

+ Cấp tỉnh và huyện: Trong năm 2020.

+ Cấp xã: Năm 2021-2025.

- Thời gian: Mỗi lớp tập huấn được tổ chức từ 2-5 ngày.

- Địa điểm: Tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

- Số lớp tập huấn dự kiến:

+ Cấp tỉnh: 1 lớp.

+ Cấp huyện: 27 lớp (mỗi huyện 1 lớp).

+ Cấp xã: Giao UBND các huyện phi hợp với Hội Chthập đỏ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn theo cụm liên xã.

4. Giảng viên, báo cáo vn

- Ging viên cấp Trung ương, cấp tỉnh và huyện về quản lý rủi ro thiên tai.

- Cán bộ Hội Chthập đỏ tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

5. Phân công trách nhiệm thực hiện Kế hoạch

- Đơn vị chủ trì: Hội Chthập đỏ tỉnh.

- Đơn vị phi hợp: Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

IV. T CHC THC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Chủ trì, phi hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các đơn vị liên quan, tổng hợp danh sách lp, số người tham gia, thời gian, địa điểm, nội dung tập huấn và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Tài chính.

- Chuẩn bị bài giảng, tài liệu, hội trường,... và các điều kiện cần thiết khác phục vụ lớp tập huấn; phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cử giảng viên, báo cáo viên có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm đ tham gia giảng dạy.

- Định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phi hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT tai và TKCN tỉnh, Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh và các đơn vị liên quan, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn Hội Chthập đỏ tỉnh thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí tập huấn theo quy định.

3. Các quan, đơn vị có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ yêu cầu về đối tượng đào tạo, tập huấn, lập danh sách người tham gia tập huấn của đơn vị gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Yêu cầu Hội Chthập đỏ tỉnh, các cơ quan, đơn vị có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành ph và các đơn vị liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, có trách nhiệm triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ch tịch, các PCT UBND tnh (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị có lãnh
đạo là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tnh;
- S
Tài chính;
- Hội Ch
thập đỏ tnh;
- VP TT Ban Ch
huy PCTT và TKCN tnh;
- UBND các
huyn, thị xã, thành phố;
- Ban
QL Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và PCTT tnh;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 15/KH-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442057