• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm


 

Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 15/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 và đề ra các giải pháp thực hiện thiết thực, cụ thể và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Kế hoạch; các nội dung đề ra phải phù hợp với tình hình thực tế. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; trong đó tập trung phổ biến các nội dung cơ bản Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Rà soát văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Tư pháp thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

3. Thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản pháp luật khác có liên quan

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2020.

6. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm, đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

7. Thực hiện Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; báo cáo thống kê cho Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký và quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; báo cáo thống kê với Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký biện pháp bảo đảm theo thẩm quyền.

Chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; tích cực tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhằm giúp các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân ký kết, thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm an toàn, đúng pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Chỉ đạo, đôn đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định.

Xây dựng hệ thống cơ sdữ liệu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đất đai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với UBND tỉnh theo quy định (Qua Sở Tư pháp tổng hợp chung), báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6/2020, Báo cáo năm trước ngày 10/11/2020; báo cáo đột xuất về hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La

Phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện đúng các nội dung theo quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

4. Sở Tài chính: Có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở/ngành: Tư pháp, TN&MT, Tài chính;
- NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh;
- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Lưu: VT, NC, Hằng (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 15/KH-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439404