• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Kế hoạch 1526/KH-UBND năm 2020 về hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

Tải về Văn bản khác 1526/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1526/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Góp phần thực hiện có hiệu quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển.

- Phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Góp phần thực hiện thành công Đề án “Quản lý rác thải bền vững tại khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ đến năm 2022”.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bo đảm ít nhất một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh; Khu bảo tồn biển-Vườn quốc gia núi Chúa không còn rác thải nhựa.

b) Đến năm 2030: Giảm thiểu 75% rác thi nhựa trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; tiếp tục duy trì chỉ tiêu Khu bảo tồn biển-Vườn quốc gia núi Chúa không còn rác thải nhựa.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa; cách thức, ý nghĩa của việc thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở các khu vực ven biển, trên biển. Thông tin cụ thể, chính xác về những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, các địa phương có biển.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả rác thải, rác thải nhựa ra môi trường đối với cộng đng dân cư ven biển, những người bán hàng rong, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Vườn quốc gia núi Chúa.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức chính trị-xã hội; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2030.

2. Thu gom, phân loại, tập kết, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn rác thải nhựa trên đất liền và trên biển thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom rác thải làm sạch bãi biển ít nhất một năm hai lần; bố trí các trang thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất thải, rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường.

- Huy động sự tham gia của người dân trong việc thu gom, thống kê, phân loại rác thải nhựa đại dương và phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải.

- Tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở các khu vực ven sông, cửa sông, ven đầm, khu vực các hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn, các bãi tắm và vùng nước ven biển.

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử lý rác thải nhựa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức chính trị-xã hội; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2030.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/11 hàng năm và 5 năm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12 hàng năm và 5 năm.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 theo quy định quản lý ngân sách hiện hành. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa để thực hiện việc thu hồi, tái chế chất thải nhựa theo chu trình tuần hoàn, các cơ sở sản xuất bao bì thân thiện với môi trường; xem xét hạn chế các dự án sản xuất các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy, sử dụng một lần và ưu tiên các dự án sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải nhựa không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên truyền về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát huy vai trò xung kích, chủ động sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động sâu rộng, tiến đến nói không với chất thải nhựa, cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiện hiệu quả chủ trương, cơ chế, chính sách, các hoạt động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

(Kèm theo Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh đến năm 2030)

Trên đây là Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo Ninh Thuận; Đài PT và TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. Hào

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1526/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa từ đất liền và trên biển thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2020-2022

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Các Sở, ban, ngành liên quan.

- UBND huyện, thành phố ven biển.

- Các trường đại học; viện nghiên cứu; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2

Tổ chức các chiến dịch thu gom rác thải ven biển, làm sạch bãi biển hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

Hàng năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tỉnh Đoàn; các Sở, ban, ngành liên quan.

- UBND huyện, thành phố ven biển.

- Các tổ chức chính trị-xã hội;

- Cộng đồng dân cư ven biển.

3

Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các Sở, ban, ngành; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; cộng đồng dân cư ven biển thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa 1 lần”, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, hải đảo.

Hàng năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Các Sở, ban, ngành liên quan.

- UBND huyện, thành phố ven biển.

- Các tổ chức chính trị-xã hội.

4

Tuyên truyền vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hạn chế và tiến đến chấm dứt sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy dùng một lần; chuyển sang sử dụng các loại bao gói hữu cơ, thân thiện môi trường, dễ phân hủy.

Hàng năm

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

5

Xây dựng và triển khai thí điểm các mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải nhựa tại các địa phương ven biển

2020-2025

UBND các huyện và thành phố ven biển

- Các Sở, ban, ngành liên quan.

- Vườn quốc gia núi Chúa

- Các tổ chức chính trị-xã hội.

6

Tham mưu nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử lý rác thải nhựa phù hợp với điều kiện thu gom và xử lý rác thải nhựa của tỉnh.

2020-2022

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các trường đại học, viện nghiên cứu.

- Các cơ sở tái chế và xử lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh

7

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, bảo vệ môi trường, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Hàng năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

8

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần, khó phân hủy tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch ven biển. Vận động các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển chuyển sang sử dụng túi ni lông dễ phân hủy hoặc các chất liệu thay thế khác, thân thiện với môi trường.

Hàng năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố ven biển.

9

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử của ngư dân với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương. Xây dựng mô hình, tổ chức thu gom các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản.

Hàng năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- UBND các huyện, thành phố ven biển.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

10

Phát động Chương trình vì môi trường biển Ninh Thuận sạch, đẹp và định kỳ ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu dân cư, khu du lịch, khu nuôi trồng thủy sản ven biển

Hàng năm

Tỉnh Đoàn

UBND các huyện, thành phố ven biển

11

Xây dựng và thực hiện Chương trình các khu, điểm du lịch của Vườn quốc gia núi Chúa không còn rác thải nhựa

2020-2025

Vườn quốc gia Núi Chúa

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- UBND huyện Ninh Hải

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

12

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc quản lý và sử dụng sản phẩm nhựa.

Hàng năm

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Thuận

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

13

Tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, sáng kiến có giá trị đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển.

Định kỳ 5 năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1526/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1526/KH-UBND

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445503