• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Văn bản khác 153/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 01/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN VÀ GIẢM THIỂU TAI NẠN BOM, MÌN, VẬT NỔ CÒN SÓT LẠI SAU CHIẾN TRANH

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 240/KH-BCA-C41 ngày 22/8/2016 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân nhằm giảm thiểu các tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nhất là trong công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kiên quyết đối với các đối tượng có hành vi vi phạm về thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tác hại và hình thức xử lý việc đào bới, thu gom, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân, nhất là những khu vực có chiến sự xảy ra.

3. Huy động lực lượng thiết bị, phương tiện để tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến việc người dân thu gom, tàng trữ, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nguy cơ gây tai nạn, vi phạm các quy định pháp luật có liên quan.

4. Rà soát lại các vụ việc đã xảy ra, chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn do người dân thu mua, đào bới, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, xác định trách nhiệm trong công tác quản lý của cơ quan chức năng liên quan; xác định nguồn gốc, chủng loại bom, mìn, vật nổ gây tai nạn để có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Xử lý đối với các vụ việc có đủ căn cứ xử lý hình sự, sớm khởi tố, điều tra, kết luận, đưa ra xét xử.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan Quân sự địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân; mở các cuộc vận động nhân dân phát hiện, trình báo, giao nộp bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và các cơ sở kinh doanh phế liệu; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến việc người dân thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nguy cơ gây tai nạn. Kiên quyết đình chỉ các hoạt động nếu vi phạm các quy định có nguy cơ mất an toàn.

Có hình thức xử lý nghiêm đối với cấp cơ sở buông lỏng quản lý để người dân vi phạm các quy định và có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời với các cá nhân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng về việc thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong lực lượng Công an. Chỉ đạo Công an địa phương chủ động tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này và giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Chủ động phối hợp với cơ quan Quân sự và chính quyền cấp cơ sở trong việc huy động lực lượng thiết bị, phương tiện để tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các vi phạm liên quan đến việc người dân thu gom, tàng trữ, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nguy cơ gây tai nạn, vi phạm các quy định pháp luật có liên quan.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát lại các vụ việc đã xảy ra, điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn do người dân thu mua, đào bới, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh; phối hợp với cơ quan Quân sự xác định nguồn gốc, chủng loại bom, mìn, vật nổ gây tai nạn để có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Đối với các vụ việc có đủ căn cứ xử lý hình sự, sớm khởi tố, điều tra, kết luận, đưa ra xét xử.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với những nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp từng đối tượng; đưa nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg và Kế hoạch vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT vào nội dung tuyên truyền, giáo dục của Hội đồng phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các khu vực có nhiều bom, mìn để tổ chức rà phá, xử lý theo quy định. Chỉ đạo lực lượng Quân sự cấp cơ sở thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, thu gom, thanh lý, tiêu hủy các loại bom, mìn, lựu đạn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền người dân ven biển không được sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ để đánh bắt cá; thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

6. Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức phổ biến quy định pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát lập danh sách những điểm khai thác đá, khoáng sản có nghi vấn sử dụng vật liệu nổ trái phép để có biện pháp xử lý.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch này để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và có ý thức chấp hành pháp luật.

8. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh lập dự toán kinh phí phục vụ tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này trình cấp có thẩm quyền quyết định; phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương khi có yêu cầu.

9. Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và không được tìm kiếm, đào bới bom, mìn, vật nổ để cưa, lấy thuốc nổ và phế liệu để bán; chấp hành nghiêm túc, không vi phạm pháp luật.

10. Hội cựu chiến binh tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, vận động Hội viên giao nộp vũ khí, nhất là những đồng chí đã từng tham gia cách mạng thời chiến tranh còn cất giữ vũ khí làm vật kỷ niệm.

11. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc chức năng quản lý triển khai thực hiện.

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai nội dung kế hoạch này; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hàng quý. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết.

Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công an biết, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ(để báo cáo);
- Tổng Cục VII, BCA(để báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh(để báo cáo); đã ký
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh(để thực hiện);
- UBND huyện, thị xã, thành phố(để thực hiện);
- Các CQTW đóng trên địa bàn tỉnh(để thực hiện);
- Lưu
VT; NCT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 153/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 05/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 153/KH-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329113