• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


Văn bản pháp luật về Đại hội Đại biểu Đảng bộ

 

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phòng, chống tham nhũng, lãng phí do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Văn bản khác 153/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THA THN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 01/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trin khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phòng, chng tham nhũng, lãng phí, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. MỤC ĐÍCH

- Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các luật mới được Quốc hội thông qua liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

- Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước ngăn chn, đy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí; góp phần giữ vững n định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mnh.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đu cơ quan, đơn vị trong PCTN, lãng phí.

2. YÊU CẦU

- Tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây ra.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật vPCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các cấp, các ngành tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, lãng phí và chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của đơn vị, địa phương sát với thực tiễn.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chthị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về PCTN, lãng phí, đặc biệt là Luật PCTN sửa đổi, bổ sung; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chc, viên chức do mình qun lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; đồng thời, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 23/01/2016 về công tác PCTN năm 2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thtướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong công tác cải cách hành chính để chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

3. Nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý của các cơ quan nhà nước trong công tác PCTN, lãng phí

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, trong đó tập trung thực hiện tốt theo Nghị định s 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nht là công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng, thực hiện định mức tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đc nghề nghiệp; chuyển đi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

- Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chng lãng phí trong quản chi thường xuyên; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cn thiết, cấp bách. Chấp hành tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định trong mua sm, quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc...

- Thực hiện tt Đề án xác định vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng tin học và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính Nhà nước các cấp.

- Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp từng bước hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh nhm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội của địa phương.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác PCTN, lãng phí

- Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình, nhm kịp thời phát hiện và xử hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

- Thanh tra các cấp, Thanh tra các sở, ban, ngành tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch công tác hàng năm đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chng tham nhũng, lãng phí.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phi hp của các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng, đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, ván tham nhũng tồn đọng từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy định của pháp luật, nhm tạo lòng tin trong qun chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.

5. Thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền pháp luật về PCTN, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tcáo tham nhũng đgây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng đúng đắn dư luận, đng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng công tác phát hiện và kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ sở, xây dựng kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất trước ngày 25/10/2016; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, chn chỉnh kịp thời, bảo đảm 100% đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với STài chính có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đơn vị về UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này vào tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- T
hường vụ Tnh ủy;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Côn
g an tnh: VKSND tnh; TAND tnh;
- Các s
ở, ban, ngành đoàn th cấp tnh;
- UBND thành phố, các thị xã và các huyện:
- CVP, PCVP và CV: TC, TH;

- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 153/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 153/KH-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328349