• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Văn bản khác 154/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/KH-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 773/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 19/7/2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác người có công với cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác người có công với cách mạng, đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng qui định của pháp luật.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; khuyến khích, tạo điều kiện các gia đình người có công với cách mạng tham gia phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống; phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

2. Yêu cầu

- Quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao mức sống của người có công và gia đình có công với cách mạng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi chính sách người có công với cách mạng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, nhất là chủ trương, chính sách mới ban hành; đồng thời thường xuyên tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn dân trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Xem việc chăm sóc người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Triển khai thực hiện thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng theo đúng qui định. Tập trung rà soát, giải quyết và kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công theo đúng qui định; chú ý xem xét xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp do trước đây chưa đủ điều kiện xác nhận hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đủ điều kiện, nhưng nay có thêm chứng cứ mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013. Thường xuyên tổ chức điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống của thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, qua đó kịp thời có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn; khuyến khích, tạo điều kiện các gia đình người có công với cách mạng tham gia phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống; phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú và có nhà ở ổn định.

3. Tranh thủ nguồn vốn Trung ương cùng với nguồn vốn của tỉnh xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ khang trang, coi đây là công trình văn hóa của tỉnh để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện công tác đối với người có công. Triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tiếp tục duy trì các hoạt động ý nghĩa như: tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhận chăm sóc phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhận đỡ đầu con em gia đình thương binh, liệt sĩ trong học tập… Đặc biệt, quan tâm đến đối tượng người có công ở địa bàn miền núi, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng.

5. Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, phát huy vai trò của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc cho thế hệ trẻ. Kịp thời biểu dương nhân rộng các trường hợp thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công có thành tích trong phát triển kinh tế, tham gia hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương đất nước.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, không để thiếu sót, tiêu cực. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tập trung giải quyết đối với các trường hợp đã kê khai hồ sơ đề nghị xác nhận người có công qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg , ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ dứt điểm trong năm 2018, đối với những trường hợp không đủ điều kiện xác nhận người có công theo các văn bản qui định hiện hành thì có văn bản trả lời cho đối tượng; đồng thời xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị Nhà nước phong và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với những trường hợp còn vướng mắc để trình Trung ương theo đúng quy định.

- Có kế hoạch xây dựng nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm nghiêm trang, sạch đẹp, tôn nghiêm; cơ bản đáp ứng được nhu cầu thăm viếng và là nơi để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, các cơ quan, đơn vị đến tưởng niệm, dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ vào dịp lễ, tết và các dịp tổ chức những sự kiện quan trọng khác của địa phương.

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công với cách mạng đang thực sự khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tài trợ, cần ưu tiên giải quyết trước đối với các đối tượng: thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Phối hợp với Bưu điện để triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ để thân nhân liệt sĩ trong cả nước tiến hành truy cập.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành và địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện, giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chỉ đạo các đơn vị tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương tiếp tục tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh theo Đề án 1237.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động phong trào chăm sóc người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức quà tặng cho đối tượng chính sách và mức quà để lãnh đạo tỉnh đi thăm đối tượng người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm;

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các địa phương bố trí kinh phí và kịp thời giải ngân kinh phí phân bổ của Trung ương hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg .

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Y tế

Tổ chức khám giám định để xác định tỷ lệ thương tật, mất sức lao động đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

7. Sở Thông tin - Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời đưa tin, phản ánh về gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu đối với người có công và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nội dung Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhận chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; quan tâm chăm sóc bố, mẹ, vợ liệt sĩ già yếu, neo đơn không nơi nương tựa, đỡ đầu con liệt sĩ mồ côi, con thương binh, bệnh binh nặng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm đến con em người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết đối với các trường hợp đã kê khai hồ sơ đề nghị xác nhận người có công qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ dứt điểm trong năm 2018.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thăm hỏi, gặp mặt động viên các gia đình chính sách vào dịp 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm…có kế hoạch tôn tạo, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn đảm bảo tôn nghiêm, sạch đẹp.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động tri ân người có công với cách mạng.

9. Tỉnh đoàn

- Chỉ đạo các cấp Đoàn cơ sở tổ chức dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ và thực hiện các hoạt động tri ân gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức thắp nến tri ân vào dịp 27/7 hàng năm.

- Tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc trong kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

10. Các sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung Kế hoạch này.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp)./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Mặt trận & ĐT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX(Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 154/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 20/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 154/KH-UBND

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391235