• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1546/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 1546/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1830/QĐ-BCĐ ngày 18/3/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020. UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

2. Yêu cầu:

Tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương và bảo đảm tính khả khi để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành:

a) Tham mưu, xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2020:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian ban hành Kế hoạch: Tháng 4/2020.

- Thời gian xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án:

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tổ chức có liên quan căn cứ yêu cầu thực tế chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại một số đơn vị (có kế hoạch cụ thể riêng).

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành, thị.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2020.

2. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án:

a) Quy định chung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Văn bản pháp luật quy định về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và yêu cầu thực tế:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Văn bản pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:

Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức trực quan, sinh động, trong đó cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng, đặc biệt chú trọng áp dụng các hình thức như: Hỏi đáp, tư vấn pháp luật với chuyên gia; xây dựng và phát hành phim, phóng sự, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt…

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án:

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tổ chức có liên quan tiếp tục xây dựng, áp dụng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị, cơ sở, địa phương thuộc phạm vi quản lý để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án. Tổ chức đánh giá hiệu quả việc xây dựng, áp dụng mô hình điểm, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo để tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến những mô hình giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên, UBND các huyện, thành, thị, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án:

a) Tổ chức biên soạn tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án:

Trên cơ sở quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến đối tượng của Đề án, các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tổ chức có liên quan biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật được phân công, tổ chức thẩm định và in, phát hành với số lượng phù hợp yêu cầu thực tế đến các đơn vị, địa phương để làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung biên soạn, phát hành các tài liệu sau:

(1) Tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù.

(2) Tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù.

(3) Tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chủ trì biên soạn tài liệu (1), (2): Công an tỉnh.

- Chủ trì biên soạn tài liệu (3): Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2020.

b) Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án:

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tổ chức có liên quan chủ động biên soạn, in, phát hành tờ rơi, tờ gấp pháp luật để phổ biến những quy định pháp luật cần thiết đến các đối tượng của Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên, UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị chủ động xây dựng các chuyên mục và chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn các tin, bài về tình hình triển khai các nhiệm vụ của Đề án nói riêng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức…

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên, UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức:

Căn cứ yêu cầu thực tế, các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tổ chức có liên quan lập kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án. Trong đó, chú trọng vào những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đối tượng mới được ban hành (như Luật Thi hành án hình sự năm 2019) với những hình thức phù hợp, bảo đảm tính phổ cập, thiết thực, hình thức thi sinh động, hấp dẫn, sáng tạo, thu hút đông đảo người tham gia, việc tổ chức cuộc thi tiết kiệm, khoa học, hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng cần tuyên truyền.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên, UBND các huyện, thành, thị, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ký năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các đoàn thể trên địa bàn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia tỉnh, UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả:

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành, thị,

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

10. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án:

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 gửi về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh) trước ngày 10/11/2020 để theo dõi, tổng hợp.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này từ nguồn kinh phí thường xuyên của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị năm 2020.

3. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C10, C11, V03);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các Tổ chức Hội cấp tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NC2(02)(Tr-60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1546/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 16/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1546/KH-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448781