• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tải về Văn bản khác 155/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 08 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022 - 2027” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”; theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2812/TTr-LĐTBXH ngày 19/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL) trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghnghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được trên 200 giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyn viên, báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Phấn đấu 90%-100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

- Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

- Phấn đấu 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.

- Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo.

- Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của Thư viện điện tử, Tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, PBGDPL để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Đối tượng của chương trình

- Người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL

- Phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực, tính tự giác của người đứng đầu, của môi người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong công tác tuyên truyền, PBGDPL;

- Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với khóa đang học). Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương.

3.2. Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Rà soát, chỉnh sửa để chuẩn hóa bộ chương trình, giáo trình, tài liệu htrợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ cao đng, trình độ trung cấp;

- Xây dựng, biên soạn bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng của Chương trình, gồm: Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin và các quy định mới về tuyên truyền, PBGDPL và quy định mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vào bộ chương trình, tài liệu PBGDPL cho phù hợp;

3.3. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giao nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong đó: Tập trung đào tạo, bồi dưng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng gắn với thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL;

- Hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Định kỳ tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả; khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL.

3.4. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó tập trung tuyên truyền, PBGDPL về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.

- Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ chỉnh sửa, hoàn thiện các bchương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả:

+ Tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

+ Tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho người học; tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi. Lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL qua các ngày hội sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác PBGDPL; khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật tham gia xây dựng các tiểu phẩm phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến việc học tập, giảng dạy, công việc của các nhóm đối tượng góp phần làm đa dạng, phong phú môi trường nghiên cứu, học tập trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

+ Giao nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, gia đình người học về chính sách, quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để người học nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được học tập, trải nghiệm thực tế, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, PBGDPL;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử nội bộ của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp;

- Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL. Nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong toàn quốc.

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên của tổ chức.

3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Triển khai số hóa bài giảng điện tử của môn học Pháp luật; số hóa các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL để triển khai ging dạy môn học Pháp luật trực tuyến và tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích, huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia tuyên truyền PBGDPL; đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật... tham gia tư vấn giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên truyn, PBGDPL cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, người học và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3.6. Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật, phụ huynh học sinh, sinh viên tham gia công tác PBGDPL, cũng như vai trò giám sát trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

4. Kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách; nguồn tài chính của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hng năm của sở, ngành và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch này; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp vi cơ quan thông tấn, báo chí, Trung tâm truyền thông tỉnh tổ chức thực hiện tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài đang học tập, giảng dạy, làm việc trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

5.2. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền nội dung của Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” của Chính phủ và Kế hoạch này . Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

5.4. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng của Kế hoạch; phối hợp tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5.5. Các sở, ngành liên quan

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trực thuộc hàng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch.

5.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyn, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo Kế hoạch;

- Huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức tham gia các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng của Kế hoạch thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ tài liệu, trang thiết bị phục vụ tuyên truyền, PBGDPL,... theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, PBGDPL cho các đối tượng;

- Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

5.7. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Tổ chức triển khai hiệu quả những nội dung liên quan tại Kế hoạch.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và đánh giá công tác PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc cơ sở mình theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan ca tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, Định kỳ hằng năm (trước ngày 05/12) và đột xuất, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu địa phương, đơn vị có vướng mắc hoặc phát sinh, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - TB&XH) để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các sở: Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, 1,2,3; các Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, VX2
02bản-KH19

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hạnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 155/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 23/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 155/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487562