• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác y tế


 

Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2016 triển khai công tác Y tế học đường năm học 2016-2017 do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Văn bản khác 156/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2015-2016, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, công tác y tế học đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận: các quận, huyện, thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo y tế học đường, 100% trường học triển khai khám sức khỏe cho học sinh, các hoạt động chăm sóc mắt học đường, nha học đường được đẩy mạnh, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được tăng cường, hoạt động vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục được đảm bảo. Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học đồng thời để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ Đô, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Y tế học đường năm học 2016 - 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục củng cố nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác y tế học đường.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp cho học sinh, sinh viên.

3. Thực hiện việc giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục để xử lý kịp thời, triệt để. Kiểm tra, giám sát công tác An toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục.

II. CHỈ TIÊU

1. 100% trường học và các cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; phấn đấu 100% trường học có cán bộ y tế trình độ từ y sỹ trung cấp trở lên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

2. 100% trường mầm non, phổ thông tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh với trên 98,5% học sinh được khám. 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hp chuyển tuyến điều trị.

3. 100% trường học được kiểm tra vệ sinh học đường thường xuyên.

4. 100% quận, huyện, thị xã triển khai mô hình điểm về truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong trường học, góp phần từng bước giảm tỷ lệ mắc tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, giun sán và các yếu tố nguy cơ của sức khỏe trong trường học.

5. Không để xảy ra dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Y tế học đường các cấp, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tchức thực hiện.

2. Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế học đường.

3. Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh, nhất là tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh.

5. Trin khai nội dung chăm sóc sức khỏe cho học sinh: khám sức khỏe định kỳ, sơ cấp cứu ban đầu, súc miệng fluor, phòng chống cận thị học đường... thông báo trường hp mắc bệnh cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị.

6. Tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình điểm về phòng chống các bệnh mắt học đường, nha học đường. Đẩy mạnh hoạt động phòng chống tai nạn thương tích học đường, đặc biệt là phòng tai nạn đuối nước. Lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường với các hoạt động khác như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu Vitamin A...

7. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường học theo chuẩn: Phòng học, các phòng chức năng, bàn ghế, bảng, đồ dùng trang thiết bị dạy và học; đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học: bếp ăn bán trú, căng tin, cơ sở cung cấp xuất ăn cho học sinh, nước uống cho học sinh, các hàng, quán bán thực phẩm khu vực xung quanh các trường học.

9. Tổ chức và đảm bảo công tác y tế cho các kỳ thi trong năm.

10. Đưa công tác y tế học đường vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục và các cấp quản lý giáo dục.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (cơ quan Thường trực)

- Chủ động phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức, triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác y tế học đường trên địa bàn Thành ph.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch liên ngành về công tác y tế học đường; triển khai các mô hình điểm góp phần nâng cao sức khỏe học sinh và phòng chống bệnh tật trong trường học.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ y tế trường học về công tác chuyên môn nghiệp vụ y tế trong trường học.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tổ chức tốt hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh và các bệnh thường gặp cho học sinh tại nhà trường; duy trì và mở rộng các mô hình điểm về Nha học đường, Mắt học đường, xây dựng trường học an toàn.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ và kiểm tra, đánh giá các trường về các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu vệ sinh, công tác vệ sinh học đường, thực hành rửa tay của học sinh, hướng dẫn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng trong trường học.

- Tổ chức điều tra yếu tố vệ sinh học đường (vệ sinh môi trường, nguồn nước, bếp ăn) tại 60 trường học, cơ sở giáo dục; đánh giá thực trạng hành vi sức khỏe học sinh từ 11 đến 17 tuổi trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp các Sở, ngành kiểm tra, giám sát công tác y tế học đường trên địa bàn Thành phố, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức bán trú cho học sinh.

- Duy trì hoạt động của các mô hình điểm và tiếp tục nhân rộng mô hình điểm về y tế học đường tại các trường học.

- Tổ chức đảm bảo công tác y tế phục vụ các kỳ thi.

- Thường trực tổng hợp kết quả hoạt động y tế học đường báo cáo UBND Thành phố, Ban chỉ đạo Y tế học đường Thành phố, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo việc củng cố và tăng cường hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học.

- Phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn quận, huyện, thị xã bố trí nhân lực phụ trách công tác y tế học đường theo quy định. Đảm bảo chế độ và tạo điều kiện làm việc thuận lợi để cán bộ y tế trường học thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các trường bố trí diện tích cho phòng y tế nhà trường với trang thiết bị y tế và thuốc thiết yếu theo quy định.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường học (khám sức khỏe định kỳ, sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống các bệnh về mắt, hen phế quản học đường, gù vẹo cột sống, nha học đường,...). Đưa y tế học đường vào các chỉ tiêu thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh thông qua các hoạt động giảng dạy chính khóa, ngoại khóa, sắp xếp lịch học tập vui chơi giải trí hợp lý, hợp vệ sinh, phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và y ban nhân dân các quận, huyện, xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo quy định phục vụ công tác dạy và học cũng như công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Phối hợp Bảo him xã hội thành phố Hà Nội thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, xã hội hóa, huy động cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ tham gia công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động y tế học đường tại các quận, huyện, thị xã.

- Tổng hợp kết quả hoạt động y tế học đường của ngành Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn các đơn vị bố trí nhân lực tham gia công tác y tế học đường tại các trường học và các cơ sở giáo dục đúng quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Tài chính

- Đề xuất và bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, các quận, huyện, thị xã xây dựng dự toán kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác y tế học đường đúng quy định.

5. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

- Tăng cường tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế; Hướng dẫn và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh trong việc thực hiện bảo hiểm y tế.

- Phối hợp đảm bảo quyền li cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Đảm bảo cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường học. Quản lý tốt hoạt động Bảo hiểm y tế học sinh.

6. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội

- Phối hợp chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ; đẩy mạnh phong trào học sinh, sinh viên tham gia công tác chữ thập đỏ.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong công tác y tế học đường theo quy định.

7. UBND các quận, huyện, thị xã

- Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo y tế học đường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác y tế học đường trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND quận, huyện, thị xã trong việc bố trí cán bộ làm công tác y tế học đường cho các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn đúng quy định.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường theo phân cấp quản lý, đảm bảo các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường và các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh trên địa bàn (từ học sinh mẫu giáo đến trung học phổ thông).

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế (là thường trực) phối hợp Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa trên địa bàn triển khai các hoạt động chuyên môn: tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế học đường, triển khai các chương trình y tế trong trường học, khám sức khỏe toàn diện cho học sinh hàng năm; giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục để xử lý kịp thi, triệt để.

- Định kỳ kiểm tra công tác vệ sinh học đường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện quy chế chuyên môn y tế tại các trường mầm non, phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định.

- Định kỳ (theo kỳ học) báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí cho hoạt động của chương trình cấp Thành phố: Tnguồn kinh phí phòng bệnh của Thành phố.

2. Kinh phí hoạt động của chương trình cấp quận, huyện, thị xã: Do UBND các quận, huyện, thị xã bố trí; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí triển khai công tác y tế học đường cho các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ngoài ra, huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

y ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch, báo cáo y ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Y tế để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ: YT, GD&ĐT;
- TTrực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVPN.N.Kỳ, T.V.Dũng;
- Phòng KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VP, KGVX Thành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 22/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 156/KH-UBND

519

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
321044