• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 156/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 156/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 30/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Kết luận số 51-KL/TW), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương).

Xác định nhiệm vụ, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 51- KL/TW phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuẩn bị đội ngũ, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Yêu cầu

Các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý và từng cơ sở giáo dục phải nhận thức sâu sắc và thực hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận cao, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển; đồng thời, căn cứ Kết luận số 51-KL/TW và Kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW phải tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế sau 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 100-CTr/TU ngày 23/01/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, cần quyết liệt, kiên trì thực hiện.

Chủ động, tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo, có bước đi thận trọng, chắc chắn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 142-CTr/TU ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030", Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020".

Xây dựng môi trường văn hoá học đường ngày càng tốt đẹp, gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chú trọng và thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên.

Tiếp tục thực hiện việc dạy học lồng ghép nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các bộ môn khoa học xã hội và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tất cả các lớp, các cấp học. Ngành Giáo dục đổi mới, nâng cao chất lượng việc giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá các môn học giáo dục công dân, lịch sử, địa lý, ngữ văn... theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học.

Xây dựng tài liệu và tổ chức triển khai dạy học về nội dung giáo dục địa phương từ năm học 2020 - 2021 trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử yêu nước, giữ nước của quê hương Xứ Lạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở; xây dựng xã hội học tập

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc sáp nhập, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục gắn với thực tiễn, đảm bảo ổn định quy mô, mạng lưới trường, lớp, thuận lợi cho người học, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, quan tâm phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập phù hợp với xu thế chung. Ưu tiên đầu tư phát triển đào tạo một số ngành, nghề quan trọng, nhất là đối với những ngành, nghề có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xoá mù chữ; duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025. Phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, tiếp tục chuyển đổi mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú phù hợp với điều kiện và tình hình mới, từng bước bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong giáo dục. Tiếp tục đầu tư, phát triển trường THPT chuyên Chu Văn An theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/5/2012 của UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học, trải nghiệm gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội, địa phương. Nâng cao chất lượng dạy nghề phổ thông cho học sinh; nâng cao chất lượng đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, nghề; hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương, phát huy vai trò tích cực của gia đình, đoàn thể cộng đồng dân cư, đẩy mạnh phong trào gia đình, dòng họ hiếu học.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm đủ giáo viên cho từng cấp học, môn học. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật; xây dựng và hoàn thiện một số quy định ưu tiên đối với giáo viên giỏi, giáo viên ở những địa bàn khó khăn và theo đặc thù cấp học, loại hình trường.

Thực hiện đúng lộ trình Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức biên soạn chương trình giáo dục địa phương và triển khai sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đúng lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, liên thông, thống nhất giữa các môn học, cấp học.

Ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, bảo đảm đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới. Lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, các dự án, đề án, ưu tiên kinh phí đầu tư, xây dựng phòng học, bếp ăn, nước sạch, công trình vệ sinh, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học, bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học 2 buổi/ngày, nhất là ở vùng khó khăn, trước hết tập trung cho giáo dục mầm non, tiểu học. Tăng cường sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học hiện đại.

5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo

Đổi mới công tác quản lý, coi trọng quản lý chất lượng, gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phân định rõ công tác quản lý nhà nước với quản trị các cơ sở giáo dục, đào tạo; tăng cường phân cấp, phân quyền, chú trọng công tác quản trị nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan chức năng và đoàn thể nhân dân nhằm ngăn chặn tiêu cực trong trong thi cử, trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng các khoản thu không đúng mục đích.

Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các cơ sở giáo dục có các chương trình liên kết đào tạo; xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm các quy định trong đào tạo liên thông, liên kết.

6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Nâng cao hiệu quả đối với công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, phục vụ sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế. Thúc đẩy, khuyến khích nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất hiện đại tại các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng của tỉnh. Khuyến khích các cơ sở giáo dục, các trường cao đẳng, dạy nghề hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Thí điểm và từng bước triển khai giáo dục STEM trong các trường phổ thông nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để làm việc, đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chuyên đề để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư; bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương để xây dựng lộ trình thực hiện cho từng năm và cả giai đoạn; theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch; hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp lãnh đạo theo quy định.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch hằng năm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và cơ quan cấp trên về kết quả thực hiện; phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước về giáo dục bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ đổi mới và phát triển giáo dục nhằm tạo cơ sở pháp lý cho triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Rà soát sắp xếp lại cơ sở mạng lưới trường lớp đảm bảo hợp lý, đúng quy định góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành cho từng giai đoạn, tổ chức triển khai thực hiện; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, ngành học phù hợp yêu cầu mới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác huy động, phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các tổ chức quốc tế, nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo.

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và giao biên chế cho ngành Giáo dục hằng năm bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch với các nội dung liên quan; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan ở cấp tỉnh và cấp huyện để xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; thực hiện tốt các chính sách, giải pháp nhằm thu hút học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định và chất lượng đào tạo.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục; phối hợp thực hiện việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phối hợp với ngành Giáo dục, các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa nâng cao chất lượng trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phục vụ đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát minh trong các cơ sở giáo dục; từng bước gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép các nội dung giáo dục, đào tạo vào Chương trình Nông thôn mới và các chương trình khác do Sở quản lý chỉ đạo thực hiện.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và người dân về ý nghĩa, mục đích và sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền, biểu dương kịp thời những thành tựu của giáo dục trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh.

10. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối ngân sách, kế hoạch đầu tư các hạng mục công trình phục vụ cho giáo dục và đào tạo hàng năm; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên theo đúng quy định; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát sắp xếp lại cơ sở mạng lưới trường lớp trên địa bàn đảm bảo hợp lý, đúng quy định góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường công tác xã hội hoá để huy động tốt nhất mọi nguồn lực hỗ trợ cho giáo dục.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp cùng ngành Giáo dục vận động các lực lượng xã hội tham gia đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh; tạo dựng môi trường xã hội, văn hóa lành mạnh; đề xuất các phương thức đáp ứng nhu cầu học tập trong cộng đồng; phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục xây dựng một xã hội học tập đáp ứng nhu cầu được học ở mọi nơi, mọi lúc trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động giáo dục; tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện các cơ quan nhà nước, nhà trường, gia đình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PVP UBND tỉnh, Các phòng: KGVX, NC, TH, THCB;
- Lưu: VT, (LTT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 13/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 156/KH-UBND

70

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448674